Bosanska Krupa: Usvojen rebalans budžeta za 2017. godinu

Danas je održana šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Razmatran je i usvojen rebalans budžeta za 2017. godinu, ali i niz drugih dokumenata koji se između ostalog tiču privremenog korištenja poslovnih prostorija, Strategije Općine Bosanska Krupa, prioritetnih projekata koji bi se realizovali putem IFAD-a.

Među značajnijim dokumentima koji su razmatrani i usvojeni na današnjoj sjednici je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu.
Budžet Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu je planiran u iznosu od 6.976.836 KM. Odlukom o izmjenama i dopunama ovaj iznos mijenja se i glasi 7.149.785 KM. Izvršenje planiranog budžeta za šest mjeseci tekuće godine je 56%, međutim ključni razlozi za rebalans su uvećani prihodi pojedinih vrsta, uvođenje kolone FOND koja pokazuje izvor prihoda i rashod koji se finansira iz namjenskih i drugih sredstava, te prelazak na trezorsko poslovanje gdje su kao budžetski korisnici određeni Jedinstveni općinski organ uprave sa službama i Općinsko pravobranilaštvo. U ponuđenim izmjenama i dopunama budžeta, kao budžetski korisnici su određene i javne ustanove Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje. U ukupnu visinu budžeta uključena je i planirana visina vlastitih prihoda i doznaka istih, kao i planirani rashodi po pojedinim stavkama.

Prihvaćeni su prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora političkim strankama, kao i o davanju poslovnih prostorija na privremeno korištenje Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca općine Bosanska Krupa.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o prodaji osnovnog (stalnog) sredstva – teretnog motornog vozila Općine Bosanska Krupa. Riječ je o neispravnom vozilu „Škoda Praktik“ koja će se prodavati putem javnog nadmetanja – licitacije, a sredstva od prodaje služit će za kupovinu drugog osnovnog sredstva. Uz ovaj usvojen je Prijedlog odluke o ustupanju osnovnih (stalnih) sredstava ukinute Službe za zaštitu od požara općine Bosanska Krupa na korištenje Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici općine Bosanska Krupa.

Prijedlog odluke o usvajanju revidovane Strategije općine Bosanska Krupa 2017.- 2020. je također imao podršku većine vijećnika. Podrazumijeva implementaciju 32 projekta u sklopu tri razvojna sektora, ekonomski (devet projekata), društveni (jedanaest projekata) i sektor zaštite okoliša (dvanaest projekata). Akcent kod definiranja programa i projekata je dat na oblast prevencije i zaštite ljudi i materijalnih dobara od štetnih posljedica sve učestalijeg negativnog utjecaja klimatskih promjena na život i standard građana i marginaliziranih grupa, kao i na dalje poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje investitora koji će ulagati u proizvodne kapacitete. Revidirana Strategija sadrži i programe i projekte koji bi trebali stvarati konkurentnu radnu snagu za potrebe lokalne privrede. Za revidiranu Strategiju je bilo prijavljeno preko 70 projekata, a Općinski razvojni tim je zajedno sa predlagačima projekata i konsultantima koji su ORT-u pružali podršku i stručnu pomoć, izabrao projekte koji su imali prije svega razvojne elemente, zatim održivost, ekonomsku opravdanost, koherentnost i koji će imati direktni utjecaj na ostvarenje sektorskih ciljeva. Za odabrane projekte izvršena je procjena finansiranja i moguće podrške iz općinskog budžeta pa se analizom utvrdio okvirni iznos za finansiranje koji je oko 14.000.000 KM od čega je iz općinskog budžeta 2.584.407 KM, dok bi ostala sredstva, 11.393.767 KM, trebalo obezbijediti iz eksternih izvora. Ovakav plan predstavlja realnu procjenu mogućnosti lokalne zajednice, a uz uvažavanje iskazanih potreba u rješavanju ključnih problema.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključaka o prioritetnim projektima Općine Bosanska Krupa koji bi se realizovali putem IFAD-a. Radi se o projektima „Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta Mušići – trasa I MZ Mahmić Selo“ i Projekt „Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta Crkvina, dionica II faza 1 MZ Otoka II“. Uz ovo je jednoglasno usvojen i zaključak kojim se Općinski načelnik obavezuje da u narednih mjesec dana provjeri mogućnosti realizacije dodatnih projekata kroz IFAD i da o tome izvijesti Općinsko vijeće.

Potom su od strane većine usvojeni Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju nadzornog odbora JKP „10. juli“, ali i Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JP „Radio Bosanska Krupa“.

Na kraju 16. sjednice razmatran je i prihvaćen Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. Tokom rasprave o ovom dokumentu došlo se i do zajedničkih stavova i odluka, a to je da se jednom u šest mjeseci, odnosno dva puta godišnje, između predstavničkog organa građana i mjesnih zajednica održavaju sastanci, te da javna preduzeća i javne ustanove ubuduće svoje izvještaje Općinskom vijeću na razmatranje dostavljaju svaka tri mjeseca.

Related posts