Usvojen Nacrt budžeta Vel. Kladuše – slijede selektivne javne rasprave

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća koje je održano danas, vijećnici su većinom glasova usvojili Nacrt budžeta za tekuću godinu u iznosu od 16,5 miliona KM. U narednom periodu, do 16. marta, održati će se selektivne javne rasprave  a zainteresirani građani će svoje prijedloge moći dostaviti online. Predviđena je i glavna rasprava sa ograničenim brojem prisutnih. Uporedo sa Nacrtom budžeta u javnu raspravu će ići i Nacrt o Programu komunalne zajedničke potrošnje. Nacrti bi se trebali naći u mjesnim zajednicama, udruženjima i sportskim kolektivima.

Oba Nacrta predložio je ovlašteni zamjenik općinskog načelnika Ervin Abdić, a iz nadležne službe obrazložila Sebila Dervić Melkić. Općinski načelnik Fikret Abdić nije niti ovoga puta prisustvovao sjednici Općinskog vijeća a njegov zamjenik, junior Abdić to pravda pogoršanom epidemiološkom situacijom.

Nacrtom je Budžet predviđen u iznosu većem 10 posto od prošlogodišnjeg i on je, izvan svake sumnje, preambiciozan iako predlagačima ide u prilog suficit iz ranijih godina od oko 1.530.000 miliona KM, prenijeta akumulirana sredstva i neutrošeni tekući grantovi.

Nacrt budžeta je dobio zeleno svjetlo prisutnih vijećnika (svi vijećnici prisustvovali) ali uz brojne kritike vijećnika, uglavnom iz reda opozicije. Vijećnici opozicije su negodovali smatrajući da se više trebalo planirati za kapitalne projekte, za Vatrogasnu jedinicu, vodovodnu i putnu infrastrukturu, te da su posebno zakinuti mladi, kultura, sport kao i nevladin sektor. Poduzetnicima, onima koji pune budžet i onima koji su najviše pogođeni pandemijom nije predviđena nikakva podrška. Vijećnici su primijetili također da su planirana nedostatna sredstva za poljoprivredu i socijalne kategorije, a prevelika npr. za JKUP „Komunalije“ kojima je predviđeno 1,7 miliona KM. Dakle, jasno je da se ne odustaje od dosadašnjeg pristupa općšinskog načelnika da se izdvaja preduzeću koje pored silnih ulaganja grca u finacijskim problemima, u kojem plate kasne a radnici su sve nezadovoljniji i na ivici strpljenja.

Pored obrazloženih tačaka dnevnog reda, na sjednici su vijećnici u okviru stalne tačke vijećnička pitanja i odgovori (vrijeme pitanja) i ovoga puta postavili popriličan broj vijećničkih pitanja i inicijativa. Vijećnik pozicije (većine) Dinko Ljubijankić, koji je na ovoj sjednici sjedio u klupama opozicije, tražio je da Općinsko vijeće obaveže načelnika da u narednih 10 dana podnese Izvještaje o radu za period 2017., 2018. i 2019. godinu, jer je to inače načelnik i obavezan po poslovniku i statutu, međutim, inicijativa nije  dobila većinsku podršku i tako nije prošla, mada su je podržali, pored Ljubijankića i predsjedavajući Općinskog vijeća Admil Mulalić. U trenutku glasanja u općinskoj vijećnici nije bilo nekoliko vijećnika opozicije sa kojima bi prijedlog dobio podršku. Valja po ovom pitanju istaći dvije činjenice a one su da na nešto što je statutarna obaveza načelnika uopće nebi trebale tražiti ovakve obaveze, a druga je da su vijećnici opozicije neodgovorni i da ne izvršavaju preuzete predstavničke obaveze koje su dobili od svojih građana. U okviru vijećničkih pitanja bilo je dosta pitanja koja su vezana za funkcioniranje Općinskog organa uprave čiji su se namještenici u posljednje vrijeme našli na nišanu tužibabe Elvire Abdić Jelenović, predsjednice Laburističke stranke, (u posljednjih nekoliko mjeseci podnijela desetak (pri)tužbi na Redakciju ReprezenT-a a niti jedna nije riješena u njenu korist) koja vedri i oblači u Velikoj Kladuši, a zbog čega Velika Kladuša i dalje napreduje u svom nazadovanju. Vijećnici su pitali i zbog čega se građanima ne izdaju urbanističke i građevinske dozvole, jer od juna prošle godine nije dodijeljena ni jedna ovakva dozvola. Prisjetimo se da je na prošloj sjednici pomenuta tužibaba sugerisala da se odgovornost traži kod „odgovornih“ uposlenika, međutim, predsjedavajući Admil Mulalić je kazao da je za sve dobro u Općinskom organu uprave zaslužan općinski načelnik ali da je tekođer odgovoran i ako nešto ne štima.

U svakom slučaju može se konstatirati da je sveukupni dojam o ovoj sjednici zadovoljavajući ali da je to ipak ličilo na dodvoravanje, raštimane pozicije općinskom načelniku a neodgovorne opozicije svekolikoj javnosti do koje (ni)malo drži, bez jasne i konkretne vizije. Opozicija koja pobjegne sa časa na kojem je najpotrebnija i nije opozicija jer tako se ne bori za građane i birače i tako se ne pripada opoziciji. Istina, radi se o pojedincima političkih stranaka ali, teško da su stranke išta bolje.

No, sa Budžetom su igre bez granica tek započele pa nam predstoji period koji će biti posebno interesantan i odnosi se na to ko će ga proglasiti, Općinsko vijeće ili općinski načelnik koji tom Vijeću neće da podnosi obavezujuće izvještaje. Esad ŠABANAGIĆ

Izvor: Reprezent.ba

Related posts