Uspjeh OS BIH na domaćem i međunarodnom planu treba pratiti i razvojni budžet

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH), uspješnim profesionalnim izvršavanjem misije i zadataka, kako u zemlji tako i u inostranstvu, pokazale su koliko su važan segment odbrambeno-sigurnosne strukture u BiH. Sve su to rezultati kojima se možemo pohvaliti i na koje možemo biti ponosni, kaže za Vijesti.ba načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, general Senad Mašović.

“Bez obzira na kompleksne izazove, OS BiH su u ovoj godini ipak postigle zapažene rezultate, koji se posebno ogledaju u ispunjavanju međunarodnih obaveza, pružanju pomoći civilnim strukturama tokom prirodnih katastrofa i nesreća te humanitarnog deminiranja teritorije BiH. Značajan napredak je postignut u procesu dostizanja NATO normi i standarda u radu i unapređenju interoperabilnosti i kompatibilnosti sa partnerima u NATO-u”, naglašava Mašović u razgovoru za Vijesti.ba povodom 1. decembra, Dana OS BiH i 13. godišnjice formiranja OS BiH.

Razgovarala: Nevena Ćosić 

– Prvog decembra je Dan Oružanih snaga BiH i 13. godišnjica formiranja OS BiH. Kako biste ocijenili rezultate postignute u ovoj godini i koje su to najznačajnije aktivnosti koje su je obilježile? Na šta ste najviše ponosni?

MAŠOVIĆ: Prvog decembra slavimo 13 godina formiranja Oružanih snaga BiH, jedine legalne i legitimne oružane sile u BiH. Trinaest godina je relativno kratak vremenski period da bi se napravila kompletna rekapitulacija svega što su ostvarile i postigle Oružane snage BiH. Profesionalnim i odgovornim izvršenjem zakonom propisane misije i zadataka u zemlji i inostranstvu Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ovoj godini ostvarile su značajan napredak u oblastima rada i funkcionisanja.

Svoje ključne aktivnosti usmjerili smo na poboljšanje različitih sposobnosti komandi i jedinica i jačanje sistema komandovanja i kontrole OS BiH, od najviših pa sve do operativnih i taktičkih nivoa vojne odgovornosti, kao parametra od suštinske važnosti za ostvarivanje neophodnog stepena interoperabilnosti sa NATO standardima, kao konačnog cilja i garanta za uspostavljanje efikasnih oružanih snaga.

Takođe, želim naglasiti da su OS BiH već postale dio NATO koncepta operativne sposobnosti, koji omogućava partnerskim ne-NATO zemljama da prođu kroz kvalifikacijske kapije identične onim kroz koje prolaze i vojske NATO zemalja. Ovo daje još veći značaj činjenici da je jedanaest jedinica OS BiH ove godine certificirano sa ocjenom da su ”Borbeno spremne” (Combat Ready) od strane NATO Komande SHAPE u Monsu, što predstavlja  veliki uspjeh za OS BiH, ali i potvrdu da se u OS BiH obavlja kvalitetna obuka, te da OS BiH imaju kvalitetan oficirski, podoficirski i vojnički kadar.

Ovaj mehanizam ocjenjivanja u potpunosti je isti kako za države koje imaju aspiraciju da dostignu punopravno članstvo u NATO-u, tako i za države koje su punopravne članice. Samim tim, pokazali smo da su OS BiH svojim funkcionisanjem, radom, sposobnostima i znanjem napravile ogroman iskorak u segmentu dostizanja NATO standarda.

Učešće pripadnika OS BiH na međunarodnim vježbama ove godine, kao i uspješni  rezultati postignuti na zahtjevnim međunarodnim vojnim takmičenjima, takođe su načini za podizanje nivoainteroperabilnosti komandi i jedinica. Naši pripadnici pokazali su izuzetnu  pripremlјenost i visok nivo motivacije i profesionalnog ponašanja u međunarodnom okruženju, i na to sam zaista ponosan. U toku 2018. godine OS BiH učestvovale su na 11 međunarodnih vježbi u različitim državama, u NATO članicama, ali i državama koje nisu dio ovog vojnog saveza. Time smo podigli naš nivo sposobnosti i nivo iskustva učešća u međunarodnim operacijama.

Pored značajnog učešća u međunarodnim vježbama, nastavili smo i nastavićemo učešće u međunarodnim operacijama podrške miru. OS BiH u toku ove godine učestvuju u tri različite vrste vođenih mirovnih misija u svijetu. Riječ je o UN vođenim misijama u Demokratskoj Republici Kongo i Republici Mali, zatim NATO vođenim misijama u Avganistanu “Resolute Support”, a po prvi put učestvujemo i u EU vođenim misijama u Centralnoafričkoj Republici.

Kroz učešće, participaciju i proaktivan pristup u tim misijama, OS BiH ustvari daju značajan zamajac našoj državi ka nastavku evroatlantskih integracija. Kroz učešće u EU misijama, BiH je jednim dijelom punopravna članica EU, jer naši pripadnici u mirovnoj misiji učestvuju zajedno sa pripadnicima država članica Unije. Samim tim, oni daju BiH novu mogućnost u segmentu ubrzavanja evroatlantskih integracija.

Veoma bitna aktivnost za OS BiH je i podmlađivanje oficirskog i podoficirskog kadra i adekvatna popuna jedinica sa vojničkim kadrom, kao i izgradnja oficirskog i podoficirskog kora-novih lidera koji će u budućnosti biti spremni da preuzmu odgovornost komandovanja i kontrole u komandama i jedinicama OS BiH, što je veoma složen reformski proces koji je zahtijevao maksimalno angažovanje OS BiH.

Smatram da je funkcionisanje OS BiH tokom 2018. godine obilježeno i brojnim izazovima, ali u skladu sa datom situacijom i racionalnim planiranjem uspješno su realizovani postavljeni zadaci. Bez obzira na poteškoće, ostvaren je značajan napredak i zapaženi rezultati u ispunjavanju međunarodnih obaveza, međunarodnim operacijama podrške miru miru i mirovnim misijama, jačanju regionalnih odbrambenih inicijativa, realizovanju operacija humanitarnog deminiranja, rješavanju viškova MiMES-a, kao i kontinuiranom procesu obuke kako pojedinaca tako i komandi i jedinica.

– Koji su najznačajniji rezultati kada govorimo o humanitarnom deminiranju i rješavanju viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES)?

MAŠOVIĆ: Protivminsko djelovanje i operacije humanitarnog deminiranja takođe su bile jedan od prioritenih zadataka OS BiH. Fokus našeg rada u ovoj godini bio je usmjeren na usavršavanje ljudskih ali i tehničkih kapaciteta, uvođenje novih modernijih metoda u operacijama humanitarnog deminiranja i povećanje stepena opremljenosti deminerskih timova, a sve u cilju smanjenja minama i ubojnim sredstvima kontaminiranog prostora. U ovoj godini, do sada, deminirano je više od 2 200 000 metara kvadratnih.

Operacije humanitarnog deminiranja, kao i sve druge operacije koje činimo i realizujemo, realizujemo s ciljem da se spasi ono što nam je svima najvrednije – ljudski život, ali i da omogućimo brži priliv investicija.

Jedan od veoma značajnih zadataka s kojima su se OS BiH suočavale u proteklom periodu je rješavanje viškova nestabilne municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES). OS BiH su sopstvenim, ali i kapacitetima koje je obezbijedila međunarodna zajednica, postigli ogromne rezultate u smanjivanju količina nestabilne MiMES, a samim time i smanjili mogućnost neplaniranih eksplozija.

Stoga želim naglasiti da smo u protekloj godini uspješno uništili više od 2000 tona neispravnog MiMES-a različitih kalibara. Očekujem da ćemo već sljedeće godine uspostaviti adekvatan proces praćenja životnog vijeka municije što će u velikoj mjeri omogućiti bolje i sigurnije okruženje.

Neizostavno je pomenuti i aktivnosti koje OS BiH preduzimaju u reagovanju na prirodne nesreće.

MAŠOVIĆ: Vrlo važna aktivnost koja je obilježila ovu godinu je i pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastofe i nesreće gdje su OS BiH težišno bile angažovane na području općina Bihać, Bosansko Grahovo, Brod, Petrovo i dr. Bili smo angažovani u  operacijama MEDEVAC, gdje smo hitnom evakuacijom u zemlji i van zemlje spašavali životno ugrožene građane BiH kojima je trebala hitna medicinska intervencija, te u mnogim inžinjerijskim aktivnostima (izgradnja i popravka puteva u mjestima u kojima je veoma težak ili skoro nepristupačan prilaz do mjesta življenja, uređenje lokacija i riječnih korita na prostoru devet općina, te druge aktivnosti naših inžinjerijskih jednica koje rade širom BiH na raznim zadacima poboljšanja lokalne infrastrukture), kao i drugim aktivnostima pomoći civilnim strukturama vlasti.

Saradnja i koordinacija civilno-vojnih struktura u državi odvija se svakodnevno ne samo kroz navedene, već i druge vidove podrške kao što je ustupanje resursa OS BiH civilnim organima vlasti, te mnoge druge projekte što predstavlja još jedan indikator spremnosti Oružanih snaga BiH da uvijek pružaju pomoć stanovništvu BiH na svim dijeolovima teritorije BiH. Moram naglasiti da ćemo to i dalje činiti i da će se građani BiH uvijek moći osloniti na svoje oružane snage odnosno Oružane snage BiH.

Pripadnici OS BiH najbolji ambasadori države 

– Pomenuli ste učestvovanje pripadnika OS BiH u mirovnim misijama širom svijeta. Kakve su povratne informacije sa terena? Generalno, koliko je njihovo učešće u ovim misijama u svijetu značajno za našu državu?

MAŠOVIĆ: Ako se vratimo nekoliko godina unazad, dolazimo do spoznaje da je BiH bila primalac međunarodne pomoći u segmentu održavanja mira. Danas naša država aktivno učestvuje na međunarodnoj sceni u segmentu održavanja mira širom svijeta, kao i u izgradnju kolektivne sigurnosti.

Učestvovanje Oružanih snaga BiH u UN i NATO vođenim mirovnim misijama, a u novije vrijeme i u misijama pod vođstvom EU, stvorio je jedan potpuno drugačiji imidž BiH na međunarodnom planu. Ovim je BiH od pozicije konzumenta vojne i humanitarne međunarodne pomoći, došla u poziciju da aktivno učestvuje u pružanju pomoći u uspostavi i održavanju međunarodnog mira u različitim dijelovima svijeta.

Angažovanjem u mirovnim misijama BiH i OS BiH ispunjavaju preuzete međunarodne obaveze i na taj način jasno iskazuju opredjeljenje Bosne i Hercegovine da kao odgovorna i kredibilna članica međunarodne zajednice želi i može dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu. Od svih partnera dobijamo više nego pozitivne povratne informacije. Danas su OS BiH itekako poželjan i kredibilan partner u svim vrstama vođenih misija.

Naši oficiri, podoficiri i vojnici su uspješnim izvršenjem misije, ranije u Etiopiji i Eritreji, Iraku, a danas u Afganistanu, Kongu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici, na djelu pokazali da mogu i da znaju uspješno rješavati i najsloženije zadatke. Uvijek smo primali pohvale i komplimente za naše pripadnike, što je činjenica na koju trebaju biti ponosni svi građani BiH, a ne samo pripadnici OS BiH.

Ako se ima u vidu da je učestvovanje u mirovnim misijama i razvoj interoperabilnosti i kompatibilnosti međusobno uslovlјeno, a da je interoperabilnost klјučna za proces pristupa Bosne i Hercegovine NATO-u kada govorimo o Oružanim snagama, možemo zaklјučiti da je učestvovanje u istim od izuzetnog značaja za ukupan proces evrotlantskih integracija.

Sve ove aktivnosti koje imamo i rezultati koje ostvarujemo na putu ka NATO doprinose da OS BiH budu prepoznate kao jedan od aktera bh. društva koji doprinose ukupnom napretku BiH na putu ka evroatlantskim intergracijama.

Takođe, ne smijemo zanemariti činjenicu da BiH kroz kontribuciju i učešće u međunarodnim misijama ostvaruje i značajne efekte u segmentu vanjske politike. Danas se značajni strateški iskoraci u vanjskoj politici ne mogu ostvarivati bez aktivnog učestvovanja u mirovnim misijama.

Stoga često puta kažem da su pripadnici OS BiH, po mnogo čemu, možda i najbolji ambasadori BiH. Kroz svoje učešće u različitim dijelovima svijeta oni na najbolji način i u pozitivnom svjetlu prezentuju našu državu, te njene mogućnosti u nastavku integracijskih procesa.

– Kakve su reakcije međunarodnih partnera u pružanju podrške OS BiH?

MAŠOVIĆ: Kroz sve razgovore koje sam imao prilikom posjeta, između ostalog, Londonu, Vašingtonu, te Briselu, kao i tokom učestvovanja na različitim međunarodnim konferencijama, vrlo je jasno iskazana opredijeljenost međunarodne zajednice za pružanjem podrške OS BiH u nastavku procesa modernizacije i poboljšanju uslova u kontribuciji u mirovnim misijama.

Naši strateški partneri pokazali su itetako razumijevanje, spremnost i htjenje da pomognu OS BiH u segmentu poboljšanja zračne i kopnene mobilnosti. U 2019. i narednim godinama očekujem značajniji iskorak po tom pitanju.

Mi na raspolaganju imamo fantastične projekte saradnje koji nam omogućavaju podršku u segmentu modernizacije i opremanja OS BiH. Posebno naglađavam FMS program saradnje  sa Sjedninjenim Američkim Državama, preko kojeg su OS BiH već značajno unaprijedile neke kapacitete i sposobnosti, a u narednom periodu očekujemo i još značajnije unapređenje kapaciteta koji se prije svega odnose na poboljšanje kopnene i zračne mobilnosti. Takođe, sa Turskom imamo potpisan sporazum o finansijskog pomoći u modernizaciji OS BiH. Takođe imamo izvanrednu saradnju sa zemljama članicama NATO saveza, koje su pokazale spremnost i htjenje da nam pomognu i kroz njihovu kontribuciju u segmentu unapređenja mobilnosti i modernizacije OS BiH.

Jedan od naših strateških ciljeva jeste i unapređenje regionalne saradnje. Kroz razne forume došli smo do toga da imamo daleko bolje razumijevanje u regiji, ali i mogućnost da u narednom periodu kreiramo zajednički odgovor na prirodne elementarne i druge nepogode, koje često puta ne poznaju granice. Želimo zajednički djelovati na saniranju posljedica, ali i baviti se prevencijom eventualnih posljedica koje mogu nastati usljed prirodnih elementarnih i drugih nepogoda.

Da li Oružane snage BiH danas imaju dovoljno kvalitetno obučen kadar i kako će se obuka provoditi u narednom periodu?

MAŠOVIĆ: Oružane snage BiH posjeduju vrlo sposoban i profesionalan ljudski kapacitet. Da imamo dobro obučene vojnike, podoficire i oficire, potvrđuje i velik broj pohvala koji stižu i od visokorangiranih oficira iz različitih zemalja, bilo da se radi o vježbama, različitim vidovima obuke i edukacije, ili učestvovanju u operacijama podrške miru.

Obzirom da je obuka bitan faktor u dostizanju adekvatnog stepena interoperabilnosti i sposobnosti, u cilju sveobuhvatnog unaprijeđenja OS BiH, nastavit ćemo aktivnosti koje se odnose na individualnu i kolektivnu obuku pojedinaca, jedinica i komandi kroz korištenje postojećih sopstvenih, ali i međunarodnih kapaciteta za obuku, uključujući učešće na međunarodnim vojnim vježbama te ocjenjivanje deklarisanih jedinica OS BiH kroz NATO koncept operativnih sposobnosti, kao bitnog pokazatelja dostignutog stepena interoperabilnosti i sposobnosti u skladu sa NATO standardima.

Obuka je stalan proces i nastavit ćemo da je razvijamo i unapređujemo, prvenstveno u našim vojnim centrima za obuku. Danas imamo uspostavljene funkcionalne centre za obuku. Posebno bih izdvojio činjenicu da OS BiH imaju na raspolaganju i jedan centar za mirovne misije, koji je NATO, UN i EU certificirani centar. Kroz njega prolaze ne samo pripadnici OS BiH, već i predstavnici institucija BiH, policijskih agencija, civilnih institucija, ali i predstavnici drugih država. Na taj način se praktično kroz naš centar pripremaju za mirovne misije širom svijeta.

Planiramo takođe da širimo mogućnosti da naši pripadnici nastave edukaciju i usavršavanje i na školama van Bosne i Hercegovine, kao što su podoficirske akademije, vojne akademije, komandno-štabni i strategijski nivoi usavršavanja, kako u zemljama u regionu, tako i u ostalim partnerskim zemljama.

Uvijek ima mogućnosti za napredak, prvenstveno kroz poboljšanje naše materijalne baze i resursa za pripadnike OS BiH na obuci, ali i bolje kapacitiranje naših centara u smislu investicijskih ulaganja, kako bi u budućnosti bili potpuno savremeni i standardizirani.

Bitno je napomenuti da će do kraja 2018. godine OS BiH biti bogatije za 600 novih mladih pripadnika koji će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu, te za nova 64 oficira koje mi obučavamo kroz naš sistem, a koji su se pokazali kao izuzetno kvalitetni i sposobni. Oni predstavljaju novu budućnost OS BiH, ali i same države.

– Koliki je procenat žena vojnika u OS BiH?

MAŠOVIĆ: Kada je u pitanju implementacija UN-ove Rezolucije 1325, koja se tiče rodne ravnopravnosti, u sistemu OS BiH imamo oko 7,1 posto pripadnica ženskog pola, koji izuzetno dobro obavljaju svoje poslove i zadatke. Mi smo ponosni na njih. One imaju svoje mjesto, ulogu i zadatke. Pokazale su da su u potpunosti spremne da izvršavaju sve ono što od njih zakon i propisi nalažu.

To je nešto što je za nas sasvim uobičajena stvar. Učestvovanje žena u OS BiH podrazumijeva praksu, nije pitanje nikakvog ekskluziviteta. U svakoj generaciji vojnika, podoficira i oficira, mi uvijek primamo određeni broj pripadnica ženskog pola. Na taj način podižemo standarde i pokušavamo doći do situacije da OS BiH u konačnici dostignu brojku od 10 posto pripadnica ženskog pola.

Nedostaju budžetska sredstva za modernizaciju 

– Koji je glavni problemi s  kojim se trenutno susreću OS BiH?

MAŠOVIĆ: Kao što sam već istakao, bez obzira na kompleksne izazove, OS BiH su u ovoj godini ipak postigle zapažene rezultate, koji se posebno ogledaju u ispunjavanju međunarodnih obaveza, pružanju pomoći civilnim strukturama tokom prirodnih katastrofa i nesreća te humanitarnog deminiranja teritorije BiH. Značajan napredak je postignut u procesu dostizanja NATO normi i standarda u radu i unapređenju interoperabilnosti i kompatibilnosti sa partnerima u NATO-u.

Znači, OS BiH su uspješnim profesionalnim izvršavanjem misije i zadataka, kako u zemlji tako i u inostranstvu, pokazale koliko su važan segment odbrambeno-sigurnosne strukture u BiH. Sve su to rezultati kojima se možemo pohvaliti i na koje možemo biti ponosni.

Međutim, jedan od najvećih, ako ne i najveći najveći problem sa kojima se OS BiH suočavaju je otežano funkcionisanje sistema logističke podrške komandi i jedinica, koji je vrlo složen, a njihovo rješavanje i otklanjanje zahtijeva snažnu podršku ne samo Ministarstva odbrane BiH, nego i ostalih državnih institucija.

– Zadovoljavaju li uopšte trenutna budžetska izdvajanja sve potrebe pripadnika OS BiH?

MAŠOVIĆ: Jasno da je naš glavni problem nedostatak finansijskih sredstava za modernizaciju, odnosno adekvatna budžetska sredstva u skladu sa stvarnim potrebama. S tim u vezi naša su očekivanja da će i nadležne institucije prepoznati potrebe OS BiH za povećanjem finansijskih  sredstava.

Podsjetio bih ovom prilikom da je Predsjedništvo BiH 2016. godine usvojilo dokument „Pregled odbrane“, te „Plan razvoja i modernizacije OS BiH 2017-2027“, koji je sastavni dio „Pregleda odbrane“ a koji je vezan za buduća finansijska ulaganja u odbrambeni sektor, kao i Odluku o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH koja će stupiti na snagu sa danom aktiviranja članstva Bosne i Hercegovine u Akcijskom planu za članstvo u NATO (MAP). Usvajanjem dokumenta „Pregled odbrane“ i „Plana razvoja i modernizacije OS BiH 2017-2027“, učinjen je značajan pomak u pogledu NATO integracijskog procesa BiH, čime je BiH konačno dobila viziju budućih modernih, kvalitetno opremljenih i obučenih oružanih snaga, koje će biti interoperabilne sa NATO snagama.

S tim u vezi želim dodati da su OS BiH razvile kapitalne projekte za efikasnu realizaciju Plana razvoja i modernizacije odnosno adekvatnije opremanje jedinica i komandi kroz realizaciju tih projekata, što se nameće kao imperativ reformi, naročito za stvaranje pretpostavki za povećanje kopnene i zračne mobilnosti OS BiH, a u cilju povećanja ukupne operativnosti neophodne za efikasnije izvršavanje Zakonom o odbrani definisanih zadataka.

Realizacija ovih projekata nije moguća bez stvaranja uslova za povećanje budžeta OS BiH. Dakle, Oružane snage BiH trebaju razvojni budžet koji će stvoriti pretpostavke za neophodnu modernizaciju, prvenstveno iz razloga što ćemo time stvoriti bolje uslove za svakodnevni rad vojnika, ali i poboljšati njihov status i životni standard.

Bez dobijanja mogućnosti da OS BiH imaju na raspolaganju razvojni budžet, mi ne možemo prevazići problem sa kojima smo se suočavali u prošlosti. Naš plan modernizacije je sveobuhvatan i podrazumijeva značajna budžetska ulaganja u narednom desetogodišnjem ciklusu.

Nadam se da će donosioci odluka na državnom nivou razumjeti potrebu i stvoriti pretpostavke kako bi OS BiH, koje rade za potrebe države BiH i naše građane, zaista imale mogućnost da u narednom periodu krenu kroz praktičnu, nabavku nove opreme koja je itekako potrebna da bi OS BiH mogle imati mogućnost pružiti pomoć građanima na cijeloj teritoriji BiH.

– Osim nedostatnih finansijskih sredstava, šta biste još izdvojili kao problem u radu OS BiH?

MAŠOVIĆ: U kontinuitetu se suočavamo sa problemom realizacije javnih nabavki, koje Ministarstvo odbrane BiH treba da provodi za potrebe OS BiH. Svake godine imamo probleme u segmentu pravovremenosti i nerealizacije plana javnih nabavki. U konačnici, to dovodi do problema da OS BiH prilikom provođenja svojih redovnih zadataka nemaju pravovremeno obezbjeđene sve resurse za koje su obezbjeđena novčana sredstva.

Na Bobovcu ispoštovan lanac komandovanja  

– Osvrnimo se i na dva slučaja koja su u proteklom periodu privukla pažnju javnosti. Prvi se odnosi na utvrđivanje postojanja svinjskog proteina u ishrani za pripadnike OS BiH.

MAŠOVIĆ: Kada je u pitanju slučaj sa ishranom, mi smo vrlo jasno tražili šta je potrebno za pripadnike OS BiH. Postojanje svinjskog proteina u konzerviranoj hrani uočili smo i identifikovali mi. Mojim naređenjem, po prvom signalu, obustavili smo upotrebu svih konzerviranih programa za koje je utvrđeno da imaju određene svinjske proteine u svom sastavu. Zatražili smo od Ministarstva odbrane BiH da se ovi programi povuku i da se za potrebe pripadnika OS BiH isporuče artikli u skladu sa onim što smo mi tražili.

U konačnici, očekujem da će Ministarstvo odbrane BiH, u skladu sa onim što zakonski propisi nalažu, izvršiti povrat kompletnih količina konzerviranog programa, koji ne zadovoljavaju standarde, te da će pripadnici OS BiH imati adekvatnu ishranu u narednom vremenskom periodu.

U svemu ovome, vrlo bitna i pozitivna činjenica je da su OS BiH kroz segment kontrole same ustanovile i utvrdile da isporučeni artikli ishrane ne ispunjavaju normative i standarde. No, to nas dovodi do pitanja da li možda imamo problem sa artiklima ishrane koji se nalaze u širokoj upotrebi. Mi u OS BiH smo ustanovili i zabranili upotrebu spornih proizvoda, te očekujemo da se svi artikli vrate. S druge strane, veliki je problem certificiranja, odnosno kontrole artikala ishrane koji ulaze u BiH, te da li prolaze kroz procedure kako zakon nalaže.
  
– Drugi slučaj tiče se zabrane i učestvovanja počasne jedinice OS BiH na obilježavanju Dana državnosti BiH na Bobovcu. Kako ga komentarišete?

MAŠOVIĆ: Vrlo ću jasno reći da je prilikom učestvovanja pripadnika OS BiH na obilježavanju Dana državnosti BiH na Bobovcu u potpunosti ispoštovan kompletan lanac komandovanja i kontrole. Oni koji su trebali donijeti odluke, oni su donijeli odluke. Dakle, u potpunosi su ispoštovani zakon, procedure, te lanac komandovanja i kontrole prilikom učestvovanja pripadnika OS BiH na obilježavanju Dana državnosti na Bobovcu. Nijedna procedura nije prekršena i sve je urađeno u skladu sa odobrenjima nadležnih.

– Na kraju razgovora, koja bi bila Vaša poruka povodom 1. decembra?

MAŠOVIĆ: Vojnicima, podoficirima i oficirima želim čestitati 1. decembar – Dan OS BiH i 13. godišnjicu formiranja naših jedinstvenih OS BiH. Takođe želim izraziti zadovoljstvo njihovim angažmanom u ovoj godini i odati im priznanje za  profesionalno, odgovorno i uspješno izvršavanje zadataka, čime su dali ogroman doprinos ukupnom razvoju Oružanih snaga BiH.

Mislim da svi građani naše države treba da budu ponosni na OS BiH. OS BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, imaju nadležnost na cijeloj teritoriji države i predstavljaju sve građane BiH. OS BiH su oružane snage svih građana i 1. decembar svi treba da slavimo kao jedan od najbitnijih datuma.

Građanima u BiH želim poručiti da će jedinstvene Oružane snage Bosne i Hercegovine nastaviti put reforme u cilju stvaranja i razvoja modernih i osposobljenih OS BiH koji će svoju zakonom propisanu misiju i zadatke izvršavati isključivo u interesu svih građana i na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine.

Nadam se da pred nama stoji period u kojem će OS BiH po prvi put dobiti razvojni budžet, koji je potreban i neophodan. OS BiH zaslužuju da dobiju takav budežt kako bi poboljšale mogućnost za još efikasnije izvršavanje Zakonom o odbrani definisanih zadataka, ali takođe i poboljšanje životnog standarda pripadnika OS BiH koji to svakako zaslužuju.

Izvor:Vijesti.ba

Related posts