Savez logoraša: Pravosudne institucije u BiH nastavljaju torturu žrtava rata

Savez logoraša BiH podsjetio je na stav Ustavnog suda BiH da “obavezivanje žrtava ratne torture na plaćanje troškova postupka predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđenih evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama”.

Podsjećaju da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 22. marta 2018. godine, usvojio apelaciju članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini S. A. zastupanu po advokatici Nedžli Šehić iz Sarajeva, podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske od 4. januara 2017. godine i presude Okružnog suda u Banjoj Luci od 29. maja 2014. godine, u dijelu odluke o troškovima postupka.

– Naime, gore navedenim presudama Vrhovnog suda RS i Okružnog suda u Banjoj Luci, apelantica je bila obavezana na plaćanje troškova Pravobraniteljlstva RS u iznosu od 3.000 KM i pripadajućih kamata, proizašlih iz spora po tužbi za naknadu nematerijalne štete protiv RS koji je apelantica izgubila – podsjećaju iz Saveza logoraša u BiH.

Navode da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovom odlukom, a pozivajući se na odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske (na koju su ranije u više navrata ukazivali te zahtijevali njeno poštivanje od nadležnih sudova), utvrdio je da je pobijanim presudama Vrhovnog suda RS i Okružnog suda u Banjoj Luci, apelantici prekršeno pravo na imovinu, prava na pravično suđenje te pomenute presude, u dijelu koji se odnosi na odluku o troškovima postupka, ukinuo, a predmet vratio Okružnom sudu u Banjoj Luci i naložio da po hitnom postupku donese novu odluku u vezi troškova postupka i u roku od 90 dana obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

– Ovakvom odlukom, napokon je potvrđeno ono na što mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini, duži period uporno ukazujemo, a to je činjenica da, institucije izvršne i zakonodavne vlasti, ali i sudske vlasti, umjesto da preduzmu odgovarajuće korake s ciljem rješavanja statusa i problematike logoraša/žrtava ratne torture kao jedne od najbrojnijih i najugroženijih kategorija proisteklih iz rata 1992.-1995, nad njima već 23 godine nakon prestanka rata nastavljaju provoditi teror i torturu, samo drugim sredstvima i na druge načine”, saopštio je Savez logoraša u BiH.

Podjećaju da je ovo prva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je utvrđena povreda prava na imovinu i prava na pravično suđenje logoraša/žrtava torture u predmetima po tužbama za naknadu nematerijalne štete, te je izuzetno značajna za sve logoraše/žrtve ratne torture koje su odlučile svoja prava na reparaciju potražiti sudskim putem, a protiv kojih se vode ili su okončani izvršni postupci, obzirom da je primjenjiva na sve identične slučajeve, te bi morala da predstavlja prekretnicu u odnosu institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama ratne torture.

– Pozivamo sudske organe u Bosni i Hercegovini da ubuduće, prilikom odlučivanja o troškovima postupka u predmetima po tužbama logoraša/žrtava ratne torture, u obzir uzmu predmetnu odluku Ustavnog suda BiH, a institucije izvršne i zakonodavne vlasti da preduzmu odgovarajuće mjere s ciljem hitnog usvajanja Zakona o pravima žrtava torture, kao jedinog i sveobuhvatnog rješenja u interesu svih. Također, obzirom da je Komitet protiv torture UN nedavno uvažio primjedbe u vezi sa prigovorom zastare potraživanja nematerijalne štete zbog kojeg sudovi u BiH tužbene zahtjeve logoraša odbijaju, u skorije vrijeme očekujemo da Ustavni sud BiH koriguje svoj stav i po pitanju zastare te žrtvama prizna pravo na adekvatnu reparaciju – navodi se u saopćenju Saveza logoraša.

Related posts