Progon nepodobnih u Općini Velika Kladuša: Inspektori poništili načelnikova rješenja

U četvrtak smo u Sali Skupštine USK-a u Bihaću, u svojstvu novinara sa drugim kolegama iz medija, pratili jedan interesnatan disciplinski postupak protiv državnog službenika i aktuelnog šefa Službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Općine Velika Kladuša Jasmina Hušića. Podnosilac disciplinske prijave je komunalno-vodni inspektor Sulejman Silić a pokretač disciplinskog postupka je općinski načelnik Fikret Abdić. Abdićevu disciplinsku prijavu pred Disciplinskom komisijom zastupala je Šejla Husić, šefica Imovinsko-pravne službe. Ovaj interesantni postupak najavljen je inače i prije podnošenja disciplinske prijave od strane predsjednice Kluba vijećnika Laburističke stranke u Općinskom vijeću Elvire Abdić Jelenović, koja je prilikom vrijeđanja iza vijećničke govornice novinara i drugih vijećnika, Hušića nazvala neradnikom i budalom, a isto je ponovila i u radijskom obraćanju javnosti.

Javnosti Velike Kladuše, i šire, uglavnom je poznato ko je Elvira Abdić Jelenović i kojim se riječnikom služi prilikom obraćanja iza vijećničke govornice. Red je stoga kazati i nekoliko rečenica nepoznatom Jasminu Hušiću. Obavljao je dužnosti šefa Kabineta načelniku Huseinu Deliću, Sulejmanu Behriću i Admilu Mulaliću te šefa Službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša kod načelnika Admila Mulalića i Edina Behrića. Čeka termin za obranu doktorske disertacije iz oblasti prava a prije nekoliko dana izabran je za predsjednika Sindikata Općinskog organa uprave. Miran je i povučen po prirodi, barem se tako čini, ali, kako kaže, nepotkupljiv je i nije sklon nezakonitim radnjama. Održana disiplinska rasprava je stoga i zanimljiva jer se progoni mladi čovjek sa svojim stavom i sa takvim referencama. Naravno, održano „ročište“ je interesantno i zbog niza propusta, pogreški, krešnja zakona i propusta od Hušićevih progonitelja iz reda novog saziva općinske vlasti.

Načelnik imenovao koordinatore a razvlastio šefove službi

Isti dan nakon preuzimanja dužnosti općinskog načelnika, Fikret Abdić je svojim rješenjem stavio van snage, kako se u rješenju navodi, „sva pojedinačna rješenja o davanju ovlašćenja šefu Službe da potpisuje iz djelokruga rada Službe“. Ovo rješenje se odnosilo na sve šefove službi. Tada su usmeno imenovana (bez rješenja) četiri takozvana koordinatora službi, nepoznata inače u praksi funkcionisanja jednog općinskog organa uprave. Koordinatori su dobili ovlaštenje da potpisuju sve akte iz nadležnosti službi, da primaju poštu, da daju naloge radnicima itd. itd. Dan kasnije doneseno je rješenje kojim se Sulejman Silić ovlašćuje da u odsutnosti šefa službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša potpisuje određene akte koji su taksativno pobrojani. Sulejman Silić, kao komunalno-vodni inspektor, ovlašćen je da do usvajanja pravilnika potpisuje u rješenju pobrojane akte, pa tako on potpisuje, pored ostalog i vodne akte, iako treba da vrši nadzor nad tim aktima kao komunalni inspektor. Nakon toga, općinski načelnik vrši izmjene pravilnika o kancelarijskom poslovanju kojim utvrđuje da se rukovodiocu organizacione jedinice više ne dostavljaju predmeti nakon što se obrade u službi niti rokovodilac vrši kontrolu tih predmeta, već, kako je tim izmjenama utvrđeno, to vrši „državni službenik Općinskog organa uprave kojeg ovlasti općinski načelnik“. Sve izmjene odnose se na sve šefove službi osim na Šejlu Husić, kazao je Hušić, a cilj toga je, kazao je on pred Disciplinskom komisijom, da se on ukloni sa pozicije šefa službe kako bi se imao potpun pristup toj službi u svrhu zadovoljavanja ličnih, prije svega materijalno-finansjiskih interesa.

Hušić je pismenim aktom upozorio općinskog načelnika da ne može obavljati svoje poslove zbog toga što je Sulejman Silić zabranio uposlenicima da obavljaju bilo kakve poslove po njegovom nalogu. Bilo je za očekivati da načelnik pozove Hušića i Slića i razjasni to pitanje i naravno otkloni takve probleme. Od načelnika nije bilo nikakve reakcije.

Progon Hušića najavljen putem radija i na Općinskom vijeću

U radio emisiji od 22.2.2017. godine Elvira Abdić Jelenović posvetila je pola vremena (zaplaćenog prostora) na iznošenje raznih lažnih optužbi prema Jasminu Hušiću, tvrdi on. Šta više, ona je u toj emisiji najavila pokretanje disciplinskih i krivičnih postupaka protiv njega. Na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 16.3.2017. godine Jelenović je za govornicom grubo izvrijeđala Hušića kao šefa službe nazivajući ga budalom, da ništa ne radi i sl. Silić Sulejman se još uvijek lažno predstavlja kao šef službe, kazao je Hušić te naveo Urbanističku saglasnost, broj 03-23/1-1302/16 od 22.11.2016. godine kao dokaz je za to. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj 11/2-23-389-UP-2/2016 od 3.2.2017. godine poništilo je rješenje šefa Službe Sulejmana Silića i ukazujem mu da se ne može potpisivati kao šef službe. Nakon što je upravni inspektor svojim rješenjem broj 07-05-15470-3/16 od 27.2.2017. godine, naložio općinskom načelniku da poništi rješenja kojim je dao ovlaštenje Sulejmanu Siliću, općinski načelnik je uložio žalbu na rješenje inspektora. Žalba je odbijena, a Sulejmna Silić i dalje potpisuje i rukovodi Sužbom za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša oglušujući se o akte upravnog inspektora i Ministarstva pravde USK-a, dodaje Hušić. -Pored svega navedenog, Fikret Abdić, kao općinski načelnik, aktom broj 02-02-739/17 od 9.3.2017. godine meni naređuje da „ne smijem ometati druge državne službenike i namještenike…niti im izdavati naredbe i slati dopise“. Pored toga, u aktu navodi, Sulejman Silić, u njegovo ime meni izdaje radne zadatke, da njemu predajem svakodnevne izvještaje o radu i izričito me upozorava da više ne vršim nikakvu korespodenciju sa njim kao općinskim načelnikom, kazao je Hušić.

Uz sve to, Fikret Abdić Rješenjem broj 02-02-889/17. od 30.3.2017. godine imenuje Hušića kao šefa službe u Komisiju čiji je zadatak da utvrđuje elemente za obračun komunalne naknade i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, što znači da mjeri parking prostore, stambene, pomoćne i poslovne objekte i slično.

Iz onog što je Hušić kazao članovima Disciplinske komisije, a za sve što je navodio prilagao je u zapisnik dokaze, ista treba odlučiti o prijavi, a kakav će ishod biti, znat će se uskoro. Nakon ovog, Hušiću slijedi još jedno izvjesno, a možda i više puta, pojavljivanje pred Disciplinskom komisijom koja je sastavljena od službenika kantonalnih institucija jer se radi o optužbi državnog službenika za težu povredu radne obaveze. Inače, za lakše povrede radne obaveze nadležna je Općinska disciplinska komisija koju imenuje načelnik.

/reprezent

Related posts