Odsjek za tekstil Univerziteta u Bihaću: STINT projekat i seminar na Univerzitetu u Portu

Tokom 3. 4. i 5. aprila nastavnik Tekstilnog odsjeka Irfan Hošić i studentica 3. godine na Biotehničkom fakultetu UNBI Emina Gradinović sudjelovali su na seminaru u okviru STINT projekta (Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education) na Universitetu u Portu.

Cilj ovog projekta je jačanje internacionalizacije na bosanskohercegovačkim univerzitetima u svim njenim segmentima. Spektar ponuđenih prezentacija na ovom seminaru imao je za namjeru da senzibilizira rektore, prorektore, nastavno i nenastavno osoblje bh. univerziteta o važnosti otvaranja ka vani i obimnijeg sudjelovanja u međunarodnim inicijativama. Predstavljeni su tekući međunarodni projekti Univerziteta u Portu koji podrazumijevanju saradnju sa Sjevernom i Južnom Amerikom, Evropskom Unijom i drugim dijelovima Evrope, Azijom, Afrikom i Australijom. Ukazano je na važnost ne samo mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja ali i na niz drugih asepkata koji čine uspješnost dobre internacionalizacije jedne akademske institucije. Kroz listu dobro osmišljenih pitanja kao što su kako povećati dolaznu i odlaznu mobilnost; kako intenzivirati projekte učešća za poboljšanje internacionalizacije; kako uspostaviti težišne fokuse na određena područja; kako istraživačke projekte učiniti više vidljivijim na međunarodnom planu, i brojna druga pitanja, kroz intenzivan trodevni seminar a podrazumijevajući pristup interdisciplinarnosti ponuđen je set mogućnosti, rješenja i smjernica kako na bh. akademskim institucijama razvijati nove strategije internacionalizacije.

Ono što se činilo interesantnim za bosanskohercegovački slučaj iz portugalske perspektive jeste sličnost socio-ekonomskih prilika dvije zemlje gdje je zbog velike ekonomske krize kroz zadnjih par godina, došlo do velikog odljeva visokoobrazovanog kadra i stručnjaka. Kroz intenzivirane kampanje centripetalnog djelovanja i saniranje milionskih dugova, u Portugalu je došlo do “vraćanja” obrazovanih pojedinaca a slogan “Kroči globalno, ostani ovdje” čini se aktuelnim i važnim za trenutne prilike u Bosni i Hercegovini.

Ulaganje u visoko obrazovanje i kreiranje inventivnih programa, Portugalu je omogućilo ulazak u novu i sofisticiranu eru edukacije i obrazovanja. Posjeta nekonvencionalnoj, eksperimentalnoj ali krajnje inventivnoj i uspješnoj instituciji Porto Design Factory otvorilo je nove perspektive i razumijevanje alternativnih ali krajnje uspješnih istraživačkih strategija na polju visokog obrazovanja. PDF je mjesto gdje se mimo konvencionalnih silabusa i kurikulima a uz mentorstvo invetnivnih i uspješnih mentora kreira nova održiva realnost a u saradnji sa privrednicima i kompanijama. Vođeni pitanjem kako educirati globalnog inovatora, ova institucija je kroz nekoliko godina postala mjesto atrakcije i propulzivnosti akademskog života ne samo u Portu već i u Portugalu. Razumijevanje internacionalizacije kao nečeg samopodrazumijevajućeg a ne nečeg ka čemu se tek treba stremiti, kao i nijansirano odvajanje pojmova učenja i sticanja znanja oduševilo je sve bh. sudionike STINT seminara u Portu.

Ovaj seminar dobro se uklapa u aktuelne tendencije Univerziteta u Bihaću da internacionalizaciju stavi na visoko mjesto prioriteta razvoja za naredni period.

Related posts