Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana druga redovna sjednica OV Bosanska Krupa na čijem su se dnevnom redu našle čak 24 tačke. Odnose se između ostalog na Regulacioni plan „Luke“, program rada OV, stalna radna tijela OV, skupštine javnih preduzeća, baznu cijenu kao osnovicu za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta, prosječnu konačnu građevinsku cijenu, vrijednost boda za komunalnu naknadu, raspodjelu novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede, komunalnu potrošnju. Danas je predložena i izglasana profesionalizacija funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Tako će predsjedavajući OV Bosanska Krupa Tahir Nuhić od 1. januara naredne godine za svoj angažman primati platu.

Nakon vijećničkih pitanja, razmatrajući Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Luke“ donesene na XLVIII sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18.3.2016. godine, usvojen je zaključak kojim se između ostalog načelniku i općinskoj službi zabranjuje izdavanje dozvola za gradnju u obuhvatu RP „Luke“, sve do usvajanja njegovog nacrta.

Prihvaćen je Nacrt programa rada Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa za 2017. godinu i nakon toga upućen u javnu raspravu. Svi prijedlozi za efikasniji rad predstavničkog organa građana primaju se do 20. decembra ove godine.

Usvojen je Prijedlog rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, odnosno deset komisija, a nakon toga i Prijedlog odluke o profesionalizaciji funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Tako će predsjedavajući OV Bosanska Krupa od 1. januara naredne godine za svoj angažman primati platu.

Potrebnu većinu glasova dobio je Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za izradu, izmjene i dopune Statuta Općine Bosanska Krupa kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju i djelokrugu JOOU općine Bosanska Krupa od 25.4.2014. godine.

Na sjednici je predložen a kasnije podržan Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za obezbjeđenje eksterne revizije budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu

Usvojen je Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ i JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ što je prema riječima načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića, u suprotnosti sa važećim propisima.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o zaduživanju Općine Bosanska Krupa. Riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od 60.000,00 KM koje će Općina utrošiti za kupovinu sanitetskog vozila za Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Općinsko vijeće je danas dužnosti razriješilo članove skupština javnih preduzeća: JKP „10. Juli“, JP „Radio Bosanska Krupa“ i JP „Veterinarska stanica“, a potom imenovalo nove članove.

Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2017. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM.

Među prihvaćenim tačkama je i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenjena, iznosit će 600,00 KM kao i u tekućoj godini.

Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2017. godinu je također usvojen. Tako vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti, baš kao i do sada, iznosi 0,007 KM po 1 m² površine. Odlukom se tretira i vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore, ali se ona prema zaključku Općinskog vijeća neće obračunavati do 1.1.2019. godine. To znači da su fizička lica, odnosno građani i dalje oslobođeni plaćanja ove komunalne naknade.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama RP „PZ Pilana“ i Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna RP „PZ Pilana“ su vraćeni na doradu uz zaključak da se Općinskom vijeću dostavi zapisnik građevinskog inspektora o nelegalno izgrađenim objektima u PZ „Pilana“ ukoliko ih uopšte ima.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu, koji se odnosio na uvećanje subvencije za JP „Radio Bosanska Krupa“ za 15.000,00 KM, nije prihvaćen. Usvojeni su zaključci da se do slijedeće sjednice OV dostavi informacija o stanju u 2016. godini i da se dostavi informacija koliko je od 2008. godine uposleno radnika u ovo preduzeće i da li su svi uposleni putem javnog konkursa.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o korištenju sredstava posebne naknade na ime sufinansiranja projekta čišćenja i uređenja dijela potoka Baštra, te o korištenju sredstava posebne naknade na ime sufinansiranja projekta deminiranja.

Potrebnu podršku dobio je i Prijedlog pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede. Tako se sredstva u iznosu od 100.000 KM raspoređuju na slijedeći način: za postojeće zasade maline 58.000 KM, za podsticanje zasnivanja zasada maline 15.000 KM, za podsticanje proizvodnje krastavca 15.000 KM, za zakonom propisano praćenje zaraznih bolesti kod pčela, biljne bolesti i prisustvo štetnih insekata na biljkama 2.000 KM, za podsticanje pčelarstva 4.000 KM i za rezervu 6.000 KM.

Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje je također usvojen. Program zajedničke komunalne potrošnje, a posebno njegova realizacija uz učešće građana, kroz kulturu življenja, čine sliku grada. Programom finansiranja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu utvrđuje se: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 522.855,60 KM. Nacrt je upućen u 15-odnevnu javnu raspravu. Centralna javna rasprava održat će se 23. 12. 2016. godine u sali Doma kulture s početkom u 10.00 sati.

Prihvaćen je niz akata iz imovinsko-pravnih poslova, potom Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za proširenje mezarluka „Lipik“, te na kraju k znanju primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za juli-oktobar 2016. godine.

Related posts