Bosanski Petrovac: Održana radionica Općinskog razvojnog tima

Prošle sedmice je završena radionica Općinskog razvojnog tima koja je počela sa radom krajem novembra, u maloj Sali naše Općine. Prisutni su se upoznali sa ostvarenim napretkom u prikupljanju revidiranih projektnih koncepata, a nakon toga uslijedilo je razmatranje do sada prikupljenih ideja za projekte i usklađivanje liste projekata sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a sve u cilju formiranja strategije razvoja naše Općine.

Inače, Strategija razvoja općine Bosanski Petrovac je ključni strateško-planski dokument, u čijoj izradi učestvuju svi predstavnici javnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i komunalnih ustanova, te nevladinih organizacija kao što je Crveni križ, a koja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj imajući u vidu da sve više domaćih i međunarodnih donatora kao jedan od uslova za apliciranje na potencijalne pozive zahtjevaju postojanje strateško-planskog dokumenta na nivou Općine.

Strategija razvoja predstavlja kvalitetnu bazu podataka različitih donatora, sa kontaktima, veličinom sredstava koje doniraju, vrste projekata koje podržavaju i vremenski interval u kome im se može podnijeti aplikacija, za period 2016-2020. godine.

Related posts