Održana 55. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer USK Husein Rošić, sa današnje sjednice ističe da je u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, razmtran i prihvaćen konsolidovani izvještaj Budžeta za prošlu godinu te Izvještaj o radu Kantonalnog suda.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je, u skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, pripremilo ovaj Prijedlog, nakon što je Skupština Unsko – sanskog kantona 13.10.2016. godine, utvrdila Nacrt Zakona o drzavnoj službi resorno Ministarstvo provelo javnu raspravu. Prijedlogom Zakona se prvenstveno vrši usklađivanje propisa sa propisom koji radne odnose osoba zaposlenih u organima uprave i upravnim organizacijama uređuje na višem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim Zakonom ureduje se radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima uprave i upravnim organizacijama Unsko – sanskog kantona, kao i drugim organima i službama određenim ovim Zakonom.

– Ovim Zakonom u potpunosti se depolitizira državna služba, ističe Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave u Vladi Kantona.

Precizirano je da državni službenik i namještenik, koji se nađu na potvđenoj izbornoj listi neke političke stranke ili kao neovisni kandidat za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, dužan je u roku od osam dana o tome pisanim putem obavjestiti rukovodioca organa državne službe te za vrijeme predizbome kampanje koristiti godišnji odmor ili neplaćeno odsustvo.

Na prijedlog ministrice finansija Zlatke Šepić, članovi Vlade USK razmatrali su i prihvatili konsolidovani periodični finansijski izvještaj Budžeta Unsko – sanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016.godine sačinjen prema odredbama zakona o budžetima u F BiH, pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u F BiH te drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Vlada Kantona razmatrala je i primila na znanje Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Bihaću za 2016. godinu, te ga uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.Generalno gledajući rezultati rada ovog suda u 2016. godini su ostvarena kolektivna norma od 139,33% i pokazatelj kvaliteta sudskih odluka od 86.9%.

Aida Đulić, zamjenik Kantonalnog pravobranioca imenovana je na današnjoj sjednici, za vršioca dužnosti Kantonalnog pravobranioca. S obzirom da Kantonalnom pravobraniocu Vahidu Ćoraliću funkcija pravobranioca prestaje 27 . marta. Aida Đulić imenovana je za vršioca dužnosti do imenovanja Kantonalnog pravobranioca, a najduže na dva mjeseca.

Related posts