Održana 39.sjednica Vlade USK

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Premijer Husein Rošić i resorni ministri usvojili su Programa rada Vlade za 2017. godinu.

Godišnji program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje će izvršna vlast Kantona izvršiti u toku godine, nosioce pripreme materijala i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati. Vlada Unsko-sanskog kantona će u 2017. godini nastaviti sa programskim aktivnostima planiranim u Akcionom planu Vlade Unsko-sanskog kantona za realizaciju Reformske agende Bosne i Hercegovine za period 2015.-2018. godina, istaknuto je.

S obzirom da je Bosni i Hercegovini proslijeđen posljednji Upitnik EU, formalni dokument kojim će biti procijenjena spremnost države za dodjelu statusa kandidata EU, sve institucije Bosne i Hercegovine su uključene u izradu odgovora, pa tako i Vlada Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona već poduzima potrebne aktivnosti, tako da je uspostavljen i već funkcioniše uspješno sistem koordinacije izrade odgovora na Upitnik Europske komisije na razini Vlade Unsko-sanskog kantona.
U ovoj godini aktivnosti Vlade Kantona biit će usmjerene i na: stabilizaciju budžeta kroz smanjenje budžetske potrošnje, kao i poduzimanje aktivnosti za povećanje budžetskih prihoda, mjere restrikcije i uštede javne potrošnje kako bi se stvorili uslovi za unaprjeđenje privednog razvoja Unsko-sanskog kantona, odnosno na to da se od ,,sanacionog” budžeta krene prema ,,razvojnom”; reformu javne uprave u cilju postizanja modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, ekonomičnije i odgovornije javne uprave koja će biti spremna odgovoriti izazovima koje sa sobom nosi proces EU integracija; prevenciju i borbu protiv korupcije; reformu zdravstva i rješavanje nagomilanih problema u ovoj oblasti, povećanje sigumosti građana; aktivnosti na smanjenju trenutno visokog postotka nezaposlenosti otvaranjem novih radnih mjesta – ulaganjem u razvoj malih i srednjih poduzeća; aktivnosti na privlačenju stranog kapitala, odnosno stranih ulaganja u privredni razvoj Unsko-sanskog kantona; aktivnosti na uređenju obrazovnog sistema u cilju njegove povezanosti sa tržištem rada kao i stvaranje boljih uvjeta rada i školovanja kroz rekonstrukciju školskih objekata; otvaranje prerađivačkih kapaciteta u saradnji sa privatnim sektorom; izradu programa zapošljavanja pripadnika boračkih populacija.

Premijer Rošić ističe bitnost planiranih aktivnosti za usvajanje Prostornog plana USK kao temeljnog dokumenta za planiranje razvoja.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Plan zaštite od požara Civilne zaštite USK, a Elaborat o ekonomskoj opravdanosti spajanja apoteka u državnom vlasništvu u jednu zdravstvenu ustanovu, vraćen je na doradu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike sa preporukom da se jasno definišu sve aktivnosti u tom procesu.

Naredna sjednica Vlade USK planirana je za srijedu i bit će proširenog tipa. U njenom radu sudjelovat će i federalni premijer Fadil Novalić, koji će boraviti u prvoj radnoj posjeti Vladi USK i federalni ministri: Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma.

Related posts