Mnogi građani i firme ne plaćaju račune, broj predmeta na sudovima stalno raste

Pred Općinskim sudom u Sarajevu trenutno se vodi 11.820 predmeta protiv građana i pravnih lica koja ne plaćaju račune. Ukupna vijednost ovih potraživanja iznosi 5,8 miliona KM, potvrđeno je za portal Fokus.ba u ovom sudu.

Najviše potražuje Sarajevostan, čak 2,3 miliona KM, a slijede Sarajevogas (1,1 milion KM), Toplane (milion KM), KJKP Vodovod i kanalizacija (649.429 KM) i KJKP Rad (560.546 KM).

“Što se tiče dinamike rješavanja ovih predmeta, sud je preuzeo sve, a u skladu sa trenutnim ljudskim kapacitetima da se ovi predmeti što prije rješavaju. Ipak, broj predmeta po ovom osnovu stalno raste, te je neophodno sistemsko rješenje istih. Komunalna preduzeća moraju preduzeti aktivnosti u rješavanju problematike dugovanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga. Naime, potrebno je da se komunalna preduzeća dodatno angažuju po ovom pitanju i poduzmu sve da određeni dug za isporučenu uslugu naplati od dužnika prije nego predmet dođe na sud”, naveli su za Fokus.ba iz Općinskog suda u Sarajevu.

Smatraju da bi većina građana platila izvršene komunalne usluge prije podnošenja tužbe na sud, kada bi bili informisani da na sudu sebe dovode u nepovoljan položaj, jer osim iznosa za komunalne usluge moraju snositi i advokatske troškove za sastav tužbe te za pristup na ročište najmanje jedanput. Građani moraju platiti i troškove sudske takse, a što je nekad i po 10 puta skuplje nego osnovni dug.

“To tuženi u konačnici mora platiti, jer su ti dodatni troškovi zaista i prouzrokovani. Komunalna preduzeća moraju biti ažurna i imati tačnu bazu podataka, koji se odnose na tuženog, npr. moraju znati da li tuženi kojem dostavljaju račun još uvijek živi na predmetnoj adresi, ili je kako se često dešava odselio, prodao stan ili umro”, istakli su iz Općinskog suda u Sarajevu.

U prošloj godini je bilo 58 parničnih predmeta male vrijednosti koji su završeni sudskom nagodbom.

“Stranke sudsku nagodbu pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana. Sudskom nagodbom spor se okončava pred prvostepenim sudom, brzo i efikasno, uz minimalne troškove postupka, mirnim putem, bez daljnjeg odugovlačenja postupka. Stranke imaju odmah ispravu koja je pravosnažna i izvršna koja ima snagu sudske odluke. Zaključenje sudske nagodbe je najpogodniji način rješavanja predmeta koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih odnosa, te imovinsko-pravnih sporova nastalih iz porodičnih odnosa kao i predmeti male vrijednosti”, naveli su iz Općinskog suda u Sarajevu.

Ovaj sud svakodnevno upućuje stranke na prednosti rješavanje spora sudskom nagodbom i upoznaje ih da ukoliko stranke u dogovorenom roku ne izvrše obavezu, nezadovoljna stranka može na osnovu sudske nagodbe pokrenuti izvršni postupak radi prinudnog izvršenja.

Namirenje potraživanja u FBiH se može vršiti i prinudnim putem i to u pravilu pljenidbom dijela plate ili penzije ili prodajom pokretnih stvari koje se lako mogu prodati npr: putničko vozilo, slike, tehnički uređaji, kompjuteri i drugo.

“Pljenidba i prodaja pokretnih stvari i kućanskih stvari, koje se mogu pljeniti po zakonu, se sve više izbjegava jer je prodaja takvih stvari radi naplate potraživanja u pravilu bezuspješna”, naglasili su iz Općinskog suda u Sarajevu.

Related posts