Merdanić na čelu JP Vodovod Bihać bilježi izvanredne rezultate

Mirsad Merdanić, direktor JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, preuzeo je mandat u januaru 2020. godine te je u kratkom vremenskom roku ovo gradsko preduzeće doveo do pozitivnog poslovanja. U intervjuu koji donosimo možete saznati više o poslovanju u prethodnom razdoblju kao i planovima i aktivnostima koje slijede u narednom periodu.

Direktore Merdaniću, JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać , nakon 10 godina negativnog poslovanja, proteklu godinu završilo je s pozitivnim poslovnim rezultatom. Možete li nam reći na koji način?

Merdanić: Mi smo početkom 2020. godine imali promjenu Uprave, tako da sam ja od 17. januara 2020. godine imenovan za v.d. direktora, a od 6. aprila iste godine za mandatnog direktora. Nažalost, završni račun za 2019. godinu pokazao je ukupni gubitak u iznosu od 462.102 KM. Nakon sagledavanja zatečenog stanja, bili smo prinuđeni tražiti efikasan izlaz iz takve situacije. Kako jedan problem nikad ne ide sam, u proljeće 2020. godine izbila je pandemija COVID-19 virusa (koronavirus), koja je i našem preduzeću, kao i u svijetu, izuzetno otežala poslovanje, posebno u smislu smanjenja prihoda. U takvoj situaciji, morali smo se okrenuti smanjenju rashoda. Tako smo u 2020. godini uspjeli smanjiti rashode za gotovo pola miliona maraka, što je u konačnici, uz još neke poslovne poteze, dovelo do pozitivnog poslovnog rezultata za 2020. godinu u iznosu od 91.165 KM. Dakle, ukupna razlika u poslovanju 2020. godine u odnosu na 2019. godinu iznosi preko 553.000 KM.

Godišnje uštede od pola miliona maraka, prililčno su velike za svako preduzeće. Gdje ste pronašli prostor za takve uštede?

Merdanić: Srezali smo sve nepotrebne troškove, a zadržali samo one, koji nisu ugrožavali poslovanje. Tu prije svega mislim na smanjenje troškova reprezentacije, putovanja, obrazovne i zdravstvene usluge, troškove kooperanata. Uz sve to smanjili smo i ukupne troškove za plate zaposlenih, s obzirom da je u 2020. godini došlo i do smanjenja broja zaposlenih.

Postoje li još uvijek zatečene teškoće, koje opterećuju poslovanje JP Vodovod?

Merdanić: Nažalost,  Uprava preduzeća iz 2010. godine podigla je dugoročni kredit u iznosu od 2 miliona eura, za koji anuiteti nisu redovno uplaćivani, što značajno  opterećuje poslovanje preduzeća. Ovaj kredit ističe tek 2044. godine. Zbog neredovnih plaćanja anuiteta, obaveze samo za kamate po kreditu KfW iznose preko 90.000 KM. Također, pored dugoročnih obaveza, imamo i kratkoročne, koje iznose preko milion konvertibilnih maraka. Moram naglasiti da od 2015. godine vodne naknade nisu nikako plaćane, tako da smo dobili upozorenje od Agencije za sliv rijeke Save, da će nam biti blokiran račun, ukoliko ne počnemo s plaćanjem istih. Zbog toga smo bili prinuđeni da u 2020. godini pored redovnih 12 mjesečnih rata, platimo i osam mjesečnih rata iz 2016. godine. Također smo preuzeli obavezu da u 2021. godini nastavimo s redovnim plaćanjem tekućih mjesečnih rata, kao i četiri mjesečne rate iz 2016. godine. Na taj način za dvije godine, isplatićemo obavezu za tri.

Uz sve ove teškoće, zabrinjavajući je trend smanjenja potrošnje i prodaje vode, što je direktna posljedica sve masovnijeg odlaska našeg stanovništrva u zemlje Zapadne Evrope. Ovo je problem na koji Uprava preduzeća ne može uticati. Samo za primjer, u 2020. godini u odnosu na 2019. imali smo za oko 200.000 KM manje fakturisane vode. Pri tome moram naglasiti da se cijena vode nije mijenjala od 2011. godine.

Direktore Merdaniću, kad smo već kod toga, možemo li očekivati povećanje cijene vode, s obzirom da se ova mogućnost spominje već duži vremenski period?

Merdanić: Poskupljenje bilo koje vrste, bilo kojeg proizvoda ili usluge jako je nepopularno i svakako da negativno utiče na standard stanovništva, ali ja ću vam iznijeti nekoliko argumenata, koji govore u prilog neophodnosti povećanja cijene vode. Naime, zbog problema odlaska naših ljudi u zemlje Zapadne Evrope, o čemu sam već govorio, u 2021. godini u odnosu na 2011. imamo smanjenje fakturisane i naplaćene vode u iznosu većem od pola miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou i to je trend, koji se ne zaustavlja. Dakle, za očekivati je da će se smanjivanje potrošnje vode, nastaviti i u narednim godinama. Pri tome, cijene goriva i električne energije, koje značajno utiču na cijenu naših usluga drastično su povećane od 2011. godine. Tome treba dodati, da je vodovodni sistem svake godine sve stariji i stariji, tako da svake godine rastu i troškovi održavanja istog.  U vremenskom  periodu o kojem govorimo, cijena vode se nije mijenjala. Dakle cijena jednog kubnog metra vode danas iznosi 0,94 KM, koliko je iznosila i u 2011. godini. Na osnovu svega navedenog, da se zaključiti da je stanje sa sadašnjom cijenom jednog kubnog metra vode neodrživo. Sve argumente za promjene cijena naših usluga, mi ćemo prezentirati Gradskom Vijeću i Gradskoj Upravi, koji trebaju donijeti konačnu odluku o eventualnoj promjeni cijene naših usluga.

Pored usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, šta je još fokus djelovanja JP Vodovod?

Merdanić: Drago mi je što ste mi postavili ovo pitanje, s obzirom da ima aktivnosti s kojima šira javnost nije upoznata. Naime, osim usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, naše Preduzeće od maja 2017. godine vrši i uslugu prečišćavanja otpadnih voda na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), koje se nalazi u Velhovu. Prve dvije usluge se fakturišu našim građanima, dok  za treću uslugu, dakle za prečišćavanje otpadnih voda još uvijek nije određena cijena, pa tako ovu uslugu i ne naplaćujemo, iako nam ona stvara izuzetno velike troškove poslovanja. Samo za primjer, na PPOV je zaposleno 10 radnika i za njihove plaće, Vodovod na godišnjem nivou izdvaja cca 300.000KM. Pored toga, tu si u drugi troškovi, poput troškova goriva i troškova tekućeg održavanja. Želimo li razvijati turizam, imati čist i zdrav okoliš, čistu rijeku Unu, ovo postrojenje mora nastaviti s radom, a da bi nastavilo s radom neko će morati podmirivati troškove. Taj neko, svakako ne može biti Vodovod. Naši sugrađani ne mogu ni pretpostaviti šta se sve u ovom Postrojenju pročisti i spriječi da ode u rijeku Unu, no mi ćemo uskoro javnosti prezentirati fotografije, koje će mnoge i šokirati.

Direktore Merdaniću, pored iznesenih teškoća, može li se govoriti i o nekim ohrabrujućim vijestima i planovima za budućnost?

Merdanić: Dolaskom nove Uprave Preduzeća, pored značajnog smanjenja poslovnih rashoda, o čemu sam već govorio, mi smo poduzeli i niz aktivnosti, koje nas vode u pravcu modernizacije i podizanja nivoa naših usluga.

Ovom prilikom želim da napomenem da smo u protekloj 2020. godini uradili audit energijske efikasnosti na pumpnim postrojenjima JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i na osnovu tih rezultata Uprava će imati smjernice kojim redoslijedom i prioritetom će se ići u zamjenu starih, amortizovanih i manje učinkovitih pumpi.

Konkretno možemo reći da smo u svrhu jačanja tehničkih kapaciteta, početkom juna ove godine nabavili i pustili u rad novu pumpu sa elektrokomandnim ormarom za Pumpnu stanicu Klokot. Riječ je o jednom od strateških projekata za ovo javno preduzeće, čime će se dodatno osigurati redovnije snabdijevanje vodom na području Grada i izvršiti dodatne usluge u poslovanju. Vrijednost ovog projekta iznosila je 80.000 KM.

Zbog potrebe redovnog i sigurnog vodosnabdijevanja u vanrednim okolnostima, mi smo pokrenuli i niz aktivnosti, koje su rezultirale nabavkom kamionske cisterne za pitku vodu zapremine 15.000 m3, ukupne vrijednosti 271.500 KM.

Pored toga, Uprava Vodovoda je izdvojila novčana sredstva u iznosu od 30.000 KM za nabavku kombi vozila, koje će služiti u svrhu prijevoza radnika i opreme za rad na terenu. Također, želim da napomenem da smo u julu 2021. godine potpisali ugovor s autrijskom organizacijom Hilfswerk, vrijedan cca 205.000 KM. Ugovor se odnosi na  izvođenje radova za izgradnju vodovodnog sistema i pumpne stanice od izvorišta Begovac do migrantskog kampa Lipa.  Ovo je urađeno u sklopu realizacije projekta „Poboljšanje uslova života za migrante u migrantskom kampu Lipa“.

Mi redovno pratimo javne pozive i kandidiramo naše razvojne projekte na svim nivoima vlasti, tako da se nadam da ćemo vrlo skoro biti u prilici da vam saopštimo i nove pozitivne vijesti, kako za Vodovod, tako i za naše građane.

Imam potrebu da kažem da je zbog ranije pomenute vanredne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, Uprava Preduzeća u skladu sa epidemiološkom situacijom iskazala razumijevanje za sve uposlenike, skratila radno vrijeme i omogućila plaćeno odsustvo sa periodičnim rotiranjem radnika. Sve je to išlo na teret poslovanja Preduzeća, a radnicima su isplaćene plaće, kao da su radili puno radno vrijeme. Nije došlo do otpuštanja radnika, kao ni do smanjenja plaća i sva radnička prava predviđena Zakonom o radu F BiH se poštuju.

Na kraju želim da napomenem da naše kvalitetno vođenje firme u protekloj 2020. godini nije ostalo nezapaženo. Shodno tome, ove 2021. godine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać dodijeljen je certifikat bonitetne izvrsnosti. Naše poslovanje CompanyWall business ocijenila je bonitetnom ocjenom A+. Time je potvrđena naša vjerodostojnost i visoki standardi uspješnog poslovanja.  Bonitetna ocjena dodjeljuje se na temelju izvještaja o poslovanju u brojkama. Sama po sebi je već uspjeh, a govori mnogo o Upravi koja vodi Preduzeće, kao i svim njegovim zaposlenicima. Preduzeće kojem se dodijeli bonitetna ocjena A+ te certifikat bonitetne izvrsnosti, jača povjerenje postojećih poslovnih partnera, kupaca ili dobavljača, ali i u budućim poslovanjima služi kao dokaz kako je riječ o preduzeću sa vrlo visokim kredibilitetom.

Related posts