Konkurs za izradu idejnog rješenja Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća

Grad Bihać raspisao je nagradni anonimni konkurs za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“ na lokaciji zelene površine park-plato, ispred zgrade Kulturnog centra, u ulici 5. Korpusa bb Bihać.

Cilj konkursa

Prikupljanje i odabir idejnog rješenja Spomen obilježja braniocima – oslobodiocima grada Bihaća, koji treba da posredstvom plastičkih, simboličkih i estetskih elemenata trajno utemelji i prezervira sjećanje na branioce-oslobodioce grada Bihaća iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine (pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH).

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka prispiju najmanje dva (2) konkursna rada koji ispunjavaju željene kriterije prema odluci konkursne komisije, dodjelit će se nagrade:

I Nagrada u iznosu od 7.000,00 KM
II Nagrada u iznosu od 2.000,00 KM
III Nagrada u iznosu od 1.000,00 KM

Ukupan fond nagrada iznosi 10.000,00 KM

Dodijeljena prva nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja). Ukoliko nijedno od pristiglih rješenja prema ocjeni konkursne komisije ne bude zadovoljavalo željene kriterije, konkurs će biti ponovljen.

Pravo učešća

Na konkurs za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježje braniocima-oslobodiocima Grada Bihaća“, pravo učešća imaju sva fizička lica (pojedinci ili sa saradnicima), koja posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, dizajna, likovnih umjetnosti i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet konkursa u skladu sa važećim propisima u BiH, a koje ispunjavaju jedan od slijedećih uslova:

umjetnici/ce koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
umjetnici/ce sa završenom likovnom akademijom;
arhitekti/ice sa završenim arhitektonskim fakultetom;
dizajneri/ice sa završenim Studijem dizajna pri Akademiji likovnih umjetnosti
umjetnici/ce sa referentnom izlagačko-umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima.

Izuzeća: Na konkursu ne mogu učestvovati članovi žirija, sekretar žirija, njihovi bračni drugovi, bliski rođaci i ostali srodnici uključivo do trećeg koljena.

Rokovi

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 31.10.2017. godine, dok rok za prijem Konkursnih radova ističe dana 30.11.2017. godine do 12:00 sati. Prijavljivanje na konkurs moguće je od 25.09.2017. godine tj. od dana objave obavještenja na Portalu AJN i web stranici Grada Bihaća www.bihac.org.

Adresa za predaju radova

Grad Bihać, Bosanska 4, 77000 Bihać, Služba za podršku i razvoj uprave, sa naznakom „Prijava na konkurs za izradu idejnog rješenja Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima Grada Bihaća.“, lično na protokolu Gradske uprave ili putem pošte.

Konkursna komisija

Irfan Hošić, historičar umjetnosti, Bihać
Vladimir Herljević, akademski kipar, Zagreb
Mirzet Mujadžić, industrijski dizajner, Bihać
Marko Golub, likovni kritičar, Zagreb
Isra Tatlić, arhitektica, Sarajevo

Kontakt osoba za pitanja

Učesnici konkursa imaju pravo postavljati pitanja do dana isteka roka za predaju Konkursnih radova sekretaru konkursne komisije Zlatanu Džambegoviću na telefon +381(0)37/229-652, ili na e-mail: zlatan.dzambegovic@bihac.org

Kompletan poziv na konkurs, konkursna dokumentacija, projektni zadatak sa podlogama, katastarskim planom i fotografijama lokacije, stavlja se na raspolaganje svim zainteresiranim za sudjelovanje na način da se objavljuje na web stranici www.bihac.org, gdje ih je moguće i preuzeti.

Related posts