Javni oglas o prodaji Đačkog doma „Borići“ putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i Odluke Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije broj GV-05-11/18 od 30.01.2018. Gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje
Javni oglas o prodaji nekretnine Đački dom „Borići“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije
I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine
Grad Bihać, ul. Bosanska br. 4, 77000 Bihać
II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini
Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se nekretnina zv. Đački dom „Borići“ u Bihaću, označena kao k.č.br.7985 kuća i zgrada površine 938 m2 i dvorište površine 2635 m2 upisana u  Posjedovni list br. 4200 k.o. Bihać-Grad kao posjed Općine Bihać sa dijelom 1/1, odnosno k.č.br. 7985 zv. Borići, dvorište površine 2635 m2 i kuća i zgrada površine 938 m2 upisana u zk.ul.br. 16456 k.o. Bihać-Grad kao vlasništvo Općine Bihać sa dijelom 1/1 po starom katastarskom operatu.
Predmetna nekretnina je u građevinskom smislu izgrađeno građevinsko zemljište na  kojem je igrađen objekat:
– nedovršena  poslovna zgrada koja se sastoji od tri lamele spratnosti: S+P+2, S+P+3, P+2 ukupne netto površine 2.467,50 m²,
– pristupni put, dvorište infrastruktura,  elektro, PTT, vodovod,
– saobraćajni pristup do nekretnine obezbjeđen je direktno sa gradske saobraćajnice,
– elektroinstalacije na zemljištu su gradske  elektroinstalacije,
– ptt instalacije na zemljištu su gradske instalacije,
– vodovodna mreža je gradska mreža sa mogućnošću  priključka.
Za izgrađeni sprat objekta tlocrtne veličine 16,40×17,52 m za koje nije pribavljeno odobrenje za građenje, prema stručnom mišljenju Službe za urbanističko planiranje i građenje, postoji mogućnost legalizacije u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik USK-a“ broj: 12/13 i 3/16), Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj: 8/12), te u skladu sa uvjetima propisanim planskim dokumentom i posebnim propisima u oblasti građenja.
Predmetna nekretnina, dogradnjom objekta i uređenjem komunalne infrastrukture, prema stručnom mišljenju Službe za urbanističko planiranje i građenje od 08.12.2017. godine, namijenjena je za poslovne, turističko-ugostiteljske, javne ili društvene sadržaje u skladu sa važećim Urbanističkim planom Grada Bihaća, a koji svojom namjenom neće narušavati prirodno okruženje „park-šume“ Borići.
III Početna cijena nekretnine
Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke I ovog oglasa utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke i iznosi 2.497.125,00 KM, (Slovima:dvamilionačetiristodevedesetsedamhiljadastotinudvadesetpet i 00/100 KM).
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta za bespravno dograđeni sprat objekta tlocrtne veličine 16,40×17,52 m za koje nije pribavljeno odobrenje za građenje.
IV Pravo učešća na javnom oglasu
Pravo učešća na javnom oglasu  – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa sljedećim sadržajem i prilozima:
a) fizička lica
– ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
– ovjerena fotokopija lične karte
– dokaz o uplati kapare
– notarski ovjerena izjava da ima obezbijeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po bilo kojem osnovu
b) pravna lica
– naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
– ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
– dokaz o uplaćenoj kapari
– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po bilo kojem osnovu
– uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
– instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne cijene nekretnine.
V Način polaganja kapare
Kapara za nekretninu iz tačke I ovog oglasa se utvrđuje u iznosu od 50.000,00 KM, a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihaća broj: 3385002200163231, vrsta prihoda 723 139, poziv na broj 000000009, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju.
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji. Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena kapara (depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
VI Uslovi prodaje nekretnina
Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane Rješenjem Gradskog vijeća broj: GV-05-4794/17 od 04.07.2017. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj 17/14).
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 12,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 037/229-660 i 037/229-654.
VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.
VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Grada Bihaća u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na naprijed utvrđen način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i porez na promet nekretnina snosi kupac.
IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja
Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u malom salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 03.04.2018. godine godine (utorak) s početkom u 10,00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja -licitacije( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave).
X Rok za podnošenje prijave
Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 40 (četrdeset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:
Grad Bihać
Bosanska 4
77 000 Bihać, sa naznakom:
Grad Bihać
Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća -Đački dom „Borići“
„ne otvarati“
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Bihaća, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 037/229-660 od dana objavljivanja javnog oglasa do ostavljenog roka za dostavljanje ponuda.
 Gradonačelnik
 Šuhret Fazlić

Izvor: Javni oglas o prodaji nekretnine Đački dom „Borići“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije | Grad Bihać – bihac.org

Related posts