Vlada USK-a usvojila odluku o promjeni naziva dvije srednje škole

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, Vlada Kantona razmatrala je prijedlog o o davanju saglasnosti za prebijanje međusobnih obaveza po pravosnažnim presudama Općinskog suda u Bihaću između Kantonalne bolnice u Bihaću i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK.

– U periodu od 16. 11. 2016. godine Kantonalna bolnica se više puta obraćala Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Vlade USK i ZZO, sa zahtjevom za prebijanje obaveza i to na način da se izvrši prebijanje glavnice, u istom iznosu i da se obe strane odreknu kamata i troškova parničnog postupka, a da ostatak duga glavnice Kantonalna bolnica isplati u 120 jednakih rata. Resorno ministarstvo je posredovalo između parničnih strana te je sačinjen prijedlog sporazuma o prebijanju dugova, obrazloženo je.

Vlada USK utvrdila je ovaj prijedlog te ga uputila na razmatranje osnivaču ovih javnih ustanova – Skupštini USK.
Premijer Husein Rošić zadužio je resornog ministra Hazima Kapića da na sličan način pokuša naći model za rješavanje dugova Službe za zapošljavanje USK prema ZZO USK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Kantona utvrdila je, na današnjoj sjednici, prijedlog o proglašavanju šume sa posebnom namjenom na području izletišta Svetinja u općini Bužim. Ovim je za šumu, na ovom lokalitetu, utvrđen poseban režim gospodarenja koji podrazumijeva i zabranu redovnih sječa osim osim sanitarnih i sječa radi određenih šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera.

Sa 109. sjednice Vlada Unsko-sanskog kantona uputila je Skupštini USK na razmatranje odluke o promjeni naziva dvije srednje škole i to Javne ustanove Mješovita srednja škola Ključ u Javna ustanova Mješovita srednja škola „prof.Omer Filipović“ Ključ te Prijedlog odluke o promjeni naziva Javne ustanove Umjetnička škola Bihać u Javna ustanova Umjetnička škola ,,Nusret Keskin” Bihać.

Related posts