Veliko zagađenje, zrak u Sarajevu opasan po zdravlje

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS proglasilo je epizodu „Pripravnost“ u svim zonama Kantona Sarajevo, izuzev zone E koja pokriva područje općine Trnovo i sva ostala područja iznad 700 metara nadmorske visine. Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na lokacijama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih materija u zraku – PM 10 od 50 mikrograma po metru kubnom za prethodni dan. Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja. Indeks kvaliteta zraka prema podacima “Eko-akcije” u…

Read More