Održana 127. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona a, između ostalog, Vlada je razmatrala i proslijedila u skupštinsku proceduru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon. Ministarstvo finansija Vlade USK obratilo se Poreznoj upravi Federacije BiH – Kantonalnom uredu Bihać, kao organu koji u svm radu primjenjuje Zakon o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, da na osnovu dosadašnjih iskustava i uočenih nedostataka u primjeni istog, uzme učešće u pripremi izmjena i dopuna ovog Zakona.

Zlatka Šepić, ministrica finansija obrazložila je i izvještaj o izvršenju Budžeta USK za period 01.01.-30.09.2017. godine.

– U Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu planirani su prihodi, primici i finansiranje u iznosu od 218.921.597 KM. Budžetski korisnici, u prvih devet mjeseci 2017. godine, su ostvarili neplanirane prihode i namjenske donacije u iznosu od 799.384 KM, pa ukupno planirani prihodi i primici u 2017. godini iznose 219.720,981 KM . Ukupno ostvareni izvorni prihodi i financiranje u periodu 01.-30.09.2017.godine iznose 142. 272.630 KM odnosno 86,34 % ukupno planiranih prihoda za izvještajni period. Naplata ovih prihoda u izvještajnom periodu, u osnosu na isti period prošle godine, veća je za 2. 923.817 KM ili 2,10 %. Porezi na dobit preduzeća u odnosu na plan u prvih devet mjeseci 2017. godine su veći za 1.881.4 10 KM ili 23,26%. Porez na dohodak u izvjštajnom periodu je veći za 833.017 KM ili 8,40 % u odnosu na planirana sredstva. Prihodi od indirektnih poreza, koji predstavljaju najznačajniji izvor finansiranja budžetskih rashoda, u periodu 01 .01.-30.09.2017 . godine su veći u odnosu na planirane prihode za 3.494.3 54 KM ili 3,57 %. Realizacija prihoda od poreza, u odnosu na isti period prethodne godine je veća za 497 .082, KM ili 0,49% . Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 17.224.715 KM odnosno 65, 47 % planiranih prihoda u izvještajnom periodu. Ukupni rashodi i izdaci za ovaj period, manji su za 0,28 % u odnosu na prošlu godinu, informisala je ministrica Šepić.

Vlada Kantona prihvatila je danas i konsolidovani periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01. – 30.09.2017.godine, obrađivača Ministarstva finansija Unsko – sanskog kantona. Premijer USK Husein Rošić posebno je istaknuo profesionalan i odgovoran rad ministrice i zaposlenih u Ministarstvu finansija Vlade USK.

– Značajno nas ohrabruju podaci o povećanju prihoda, a učinili smo značajan iskorak u sustizanju plaćanja naslijeđenih obaveza, kaze mr. Rošić.

Iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave danas je razmatran i prihvaćen niz podzakonskih akata, od ukupno 19, koliko je pripremilo ovo Ministarstvo a vezanih za Zakon o državnoj službi. Tako su danas, na prijedlog Nikole Findrika, ministra pravosuša i uprave, članovi Vlade donijeli: Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko sanskog kantona koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa; Uredbu o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici; Uredbu o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu; Uredbu o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; Uredbu o postupku imenovanja na upražnjene pozicije rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona te Uputstvo o sadržaju imovinskog kartona koji propisuje sadržaj imovinskog kartona državnih službenika, te način i vrijeme popunjavanja kartona.

Na prijedlog Anela Ramića, ministra unutrašnjih poslova Vlada Vlada Unsko-sanskog kantona dale saglasnost na Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrainjih poslova Unsko-sanskog kantona do 31.12.2017.godine.

Od kadrovskih pitanja Vlada USK, na današnjoj sjednici, donijela je odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Pedagoški zavod USK kojom se Haris Omanović imenuje za direktora JU Pedagoški zavod.

Related posts