Vlada FBiH utvrdila raspodjelu novca kantonima

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela pet odluka o izboru korisnika sredstava obezbijeđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH na ime subvencija za 391 izvozno privatno preduzeće i poduzetnika, u ukupnom iznosu od 30 miliona konvertibilnih maraka.

Tako je, na osnovu odobrenih zahtjeva, za 131 izvozno privredno društvo iz oblasti iz metalne, elektro i automobilske industrije izdvojeno 15.078.350 KM, a za osam izvoznika iz industrije građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM.
Odobreno je i 5.016.260 KM za 140 izvoznih preduzeća iz drvne, papirne i grafičke industrije, dok je za 69 izvoznika iz oblasti industrije proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće izdvojeno 4.026.840 KM.
Iznos od 5.188.550 KM namijenjen je za 43 izvozna privredna društva iz hemijske i farmaceutske, te industrije gume i plastike
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa svim korisnicima sredstava sklopiti ugovore o finansijskoj pomoći.
Temelj za ovih pet odluka je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, kojom je, uz ostalo, definisano da je izvoznik privredno društvo koje je izvozom ostvarilo više od 30 posto prihoda. Ovom Uredbom Vlade FBiH je propisano i da je na ime pomoći izvoznicima predviđeno 30.000.000 KM.
Korisnike sredstava je, na osnovu javnog poziva, izabrala je posebno formirana komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

OD 1. JANUARA 2021. GODINE NIŽA CIJENA PRIRODNOG GASA

Federalna vlada je danas dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1.1.2021. godine, koja iznosi 485 KM/1.000 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,485 KM/Sm3, čime je ona smanjena za 8,5 posto u odnosu na dosadašnju cijenuo od 530 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
    Odluka je uslijedila nakon što je privredno društvo BH-Gas Federalnom ministarstvu trgovine 30.11.2020. godine podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivne kompanije, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora ove kompanije od 23.11.2020. godine, kao i mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 30.11.2020.godine.
Kako je navedeno u obrazloženju, Vlada Federacije BiH je na sjednici od 21.5.2020. godine dala saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH na iznos od 530 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,53 po jednom Sm3, bez PDV-a, i ona je bila u primjeni od 1.5.2020. godine.
Na kraju 2019. godine cijena prirodnog gasa je iznosila 640 KM/Sm3 i smanjena je na 585 KM/Sm3 od 1.1.2020. godine, a od 1.5.2020 godine na 530 KM/Sm3, što u apsolutnom iznosu čini smanjenje od 110 KM/Sm3. Ova smanjenja bila su bazirana na ruskoj cijeni prirodnog gasa i ostalim zavisnim troškovima koji čine prodajnu cijenu.
U obrazloženju svog zahtjeva BH-Gas je istakao da je tokom 2020. godine cijena ruskog prirodnog gasa pratila trend pada nafte na svjetskom tržištu, tako da su stvorene pretpostavke za ponovnu kalkulaciju veleprodajne cijene, uzimajući u obzir i ostale parametre. Prema trenutnom kretanju cijena nafte i naftnih derivata izvjesno je da će doći do porasta cijene prirodnog gasa i BH-Gas je u svom zahtjevu naglasio da je u novopredloženoj cijeni ovo povećanje ukalkulisano.
Na bazi ovih pokazatelja, koji su osnov za kalkulaciju cijene za distributivne kompanije, BH-Gas je, kako bi prilagodio veleprodajnu cijenu svim trendovima na svjetskom tržištu i još više povećao konkurentnost prirodnog gasa u odnosu na ostale energente, predložio smanjenje cijene za distributivne potrošače za 8,5 posto u odnosu na dosadašnju cijenu od 530 KM/Sm3.

RASPODJELA SREDSTAVA POMOĆI KANTONIMA

Vlada FBiH danas se upoznala sa informacijom o raspodjeli sredstava iz Budžeta Institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.
Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH, namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 entitetima i Distriktu Brčko BiH od 1. listopada 2020. godine.
Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH.
Drugu polovinu sredstava koja pripadaju Federaciji BiH treba uplatiti na depozitne račune deset kantona u omjerima koji su utvrđeni točkom Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om” .
Od tog iznosa Unsko-sanskom kantonu pripada 11,95 posto, Posavskom 3,8 posto, Tuzlanskom 19,46 posto, Zeničko-dobojskom 15,94 posto, Bosansko-podrinjskom kanton 2,08 posto, Srednjobosanskom 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskom 9,71 posto, Zapadnohercegovačkom 4,15 posto, Sarajevskom 18,09 posto i Kantonu 10 pripada 3,68 posto.
Federalno i kantonalna ministarstva financija zadužena su da svatko svoj izvještaj o utrošku sredstava dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine.

UREDBA O ČINOVIMA SUDSKE POLICIJE U FBiH

Federalna vlada donijela je Uredbu o činovima sudske policije u Federaciji BiH kojom je uređen izgled činova službenika Sudske policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprjeđenja i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada komisije i druga pitanja vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i unaprjeđenje službenika Sudske policije.
Kako je navedeno, razlog za donošenje nove Uredbe o činovima proizilazi iz činjenice da je pitanje činova za službenike Sudske policije u proteklom periodu bio uređeno odredbama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije BiH i Procedura za interni premještaj i unaprjeđenje službenika ove policije, koje je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH na osnovu ove uredbe. Sada je ova pitanja bilo potrebno definisati u skladu sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH.
U Zakonu o Sudskoj policiji u Federaciji BiH propisano je da će propis o činovima, internom stručnom ispitu i unaprjeđenju, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH, donijeti Vlada Federacije BiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, tj. od 31.10.2020. godine.
Dakle, osnovni razlog za donošenje ovog propisa je njegovo usklađivanje sa odredbama Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, kao i održavanje kontinuiteta prava na činove službenika Sudske policije u smislu Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH.

ZA POMOĆ POŠTAMA 1.000.000 KM

Federalna vlada donijela je, na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19, dvije odluke o dodjeli financijske pomoći dvjema poštama, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.
JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je dodijeljeno 400.000 KM, a sredstva su namijenjena održavanju i poboljšanju likvidnosti i za troškove poslovanja za period od 1.7.2020. do 31.12.2020. godine.
Drugom odlukom je, za iste namjene, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dodijeljeno 600.000 KM.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će s korisnicima financijske potpore zaključiti ugovore koji će urediti međusobna prava i obveze.

NABAVKA MJERNIH STANICA ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA

Današnjom izmjenom Programa utroška sredstava namijenjenih za provođenje Akcionog plana Strategije okoliša, Vlada FBiH je omogućila da Fondu za zaštitu okoliša FBiH bude doznačen prebačen iznos potreban za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka.
Stanice omogućavaju simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara kao dio mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH. Stanice će nabaviti Fond i ustupiti ih na korištenje Federalnom hidrometeorološkom zavodu po osnovu sklopljenog ugovora.
Problem zagađenja zraka, njegovo mjerenje i kontrola su jedan od prioriteta u zaštiti okoliša i zdravlja stanovnika. Iz tog razloga je urgentno potrebno nabaviti mjerne stanice i za Bihać i Livno.
Inače, Rebalansom budžeta FBiH za 2020. godinu je, kroz stavku “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša” obezbijeđeno 500.000 KM.

INFORMACIJA O BROJU UČENIKA

Federalna vlada je prihvatila informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2020./21. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, te zadužila Generalni sekretarijat da ovaj dokument uputi vladama kantona.
Ova školska godina, navedeno je u informaciji, odvija se u svjetlu posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, pa su prilikom donošenja odluka o datumu početka i načinu realizacije nastave kantonalna ministarstva obrazovanja uvažavala smjernice i preporuke predstavnika resora zdravstva i obrazovanja s federalnog i kantonalnog nivoa, kao i mišljenja i uputstva epidemiologa.
Tako su se svi kantoni opredijelili za kombinirani model nastave – u učionici i online.
Analiza podataka o učenicima upisanim u prvi razred osnovnih škola u FBiH ukazuje na evidentan nastavak trenda smanjenju njihovog broja.
U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj prvačića je smanjen za 484 ili 2,54 posto. U periodu od školske 2015/16. do školske 2020/21. godine broj učenika prvih razreda manji je za 3.290 ili 15,03 posto, a primjetno je i kontinuirano smanjenje ukupnog broja učenika osnovnih škola. Tako je, prema zbirnim podacima za Federaciju BiH, broj učenika osnovnih škola u ovom periodu smanjen za 13.494 učenika ili 7,08 posto.
Podaci za tekuću školsku godinu, izuzevši Posavski, Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10 koji nisu dostavili podatke, također ukazuju na primijetan nastavak trenda smanjenja broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola.
Trend kontinuiranog smanjenja zabilježen je i kada je riječ o podacima o ukupnom broju učenika srednjih škola u Federaciji BiH. Najveće procentualno smanjenje u šestogodišnjem periodu zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu (27,75 posto), Hercegovačko-neretvanskom kantonu (27,16 posto) i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (22,79 posto).
Pandemija COVID-19 negativno je uticala i na realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, koji u pojedinim kantonima nije realizovan zbog zatvaranja odgojno-obrazovnih ustanova (u drugoj polovini marta 2020. godine) ili je realizacija prekinuta prije okončanja programa.

O ZAHTJEVU UREDA ZA REVIZIJU

Vlada FBiH je razmatrala zahtjev koji joj je 26.11.2020. godine dostavio Ured za reviziju institucija u FBiH, tražeći dostavu podataka radi provođenja revizije učinka učinkovitosti mjera za smanjenje posljedica pandemije COVID-19.
Federalna vlada je danas ocijenila da je zahtjev preuranjen i da nije u mogućnosti popuniti upitnik dok traje stanje pandemije i dok se mjere i aktivnosti kontinuirano poduzimaju.
Vlada FBiH ostaje pri zaključku od 19.11.2020. godine i ponovo će ga dostaviti Uredu za reviziju institucija u FBiH.
Podsjetimo, tada je ocijenjeno da se radi o sveobuhvatnim mjerama koje uključuju, između ostalog, direktne i indirektne intervencije prema privrednim subjektima i nižim nivoima vlasti, te da njihovi efekti mogu biti ocijenjeni tek nakon što ih analiziraju Federalno ministarstvo finansija (za kantone i općine) i Finansijsko-informatička agencija (za privredne subjekte).

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Danas je data saglasnost na Statut Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
Federalna vlada prihvatila je informacije o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli – septembar 2020. godine, kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem od 30.9.2020. godine.
Vlada je usvojila informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem od 30.9.2020. godine.
Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar – oktobar 2020. godine.
Vlada je dala saglasnost na Plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila članove Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija, te imenovala vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca, u sastavu Marija Medić Bođnjak (predsjednik), Husein Orahovac, Džemail Ćibo, Dejan Jazvić i Aida Birno. Vlada je donijela i odluke o raspisivanju javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalna novinska agencija, te utvrdila tekst ovog javnog oglasa.
Danas su donesena i četiri rješenja o razrješenjima, zbog isteka mandata, predsjednika i članova upravnih odbora fondacija za kinematografiju, muzičke, scenske i likovne umjetnosti, bibliotečku djelatnost i izdavaštvo. Također, donesena su i rješenja o imenovanju upravnih odbora ovih fondacija. Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju imenovan je Antonio Beus, a Emir Hadžihafizbegović i Milan Trivić za članove. U Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti imenovani su Armin Omerović (predsjednik), Miroslav Ilić i Irma Kalić (članovi). Imenovan je i Upravni odbor Fondacije za bibliotečku djelatnost u sastavu Edin Kukakvica (predsjednik), Helena Lončar i Nina Bunjevac (članovi). Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo imenovan je Ivan Sivrić, a Hilmo Neimarlija i Srđan Vukadinović za članove. Svi članovi ovih odbora su imenovani na četiri godine.
Danas je, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, Bariša Misirača razriješen dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Vlada FBiH je za vršioca ove dužnosti, na period od najviše tri mjeseca, imenovala Željka Določeka.
Za članove Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH d.d. Banja Luka iz Federacije BiH su, na mandatni period od pet godina, predloženi Stipo Buljan, Muhamed Mehmedović, Mustafa Gagula i Božo Bago.
Vlada je poništila ranije raspisani, te donijela odluke i rješenja potrebna za pokretanje nove procedure za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Vlada je Skupštini RMU Banovići d.d. Banovići dala prethodna saglasnosti za razrješenje Bege Birparića dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, prije isteka mandata, te za imenovanje Amira Brigića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Amra Kunovac je, na vlastiti zahtjev, razriješena dužnosti privremene članice Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Union banke d.d. Sarajevo  danas je opunomoćena Maja Vanjek.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts