Slaba koordiniracija i priprema za situaciju sa migrantima

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je predstavila Procjenu situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama, koja je pokazala da su relevantni akteri u BiH nedovoljno koordinirani i nedovoljno pripremljeni da odgovore na trenutnu situaciju u vezi sa migrantima i izbjeglicama.

Zato nadležne institucije do kraja godine očekuje rješavanje četiri ključna pitanja.

– To su osiguranje energenata kako bi se ljudi mogli grijati, zatim kontinuirano snabdijevanje hranom i higijenskim potrepštinama. Također, brzo ćemo morati rješavati pitanje pristupa sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što inače nije sistemski riješeno u državi. Naime, samo je djelimično pokriveno pitanje primarne zdravstvene zaštite kroz sporazume koje Ministarstvo sigurnosti BiH potpiše sa domovima zdravlja. Ovog trenutka je nepokriveno 71.000 KM koje Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ne zna kome da fakturiše u ovoj zemlji na ime obavljenih medicinskih usluga za migrante u BiH – izjavio je šef Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Medžid Lipjankić.

Uvažavajući novonastalu migrantsku situaciju pokrenute su aktivnosti da su okviru proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice izvrši preraspodjela sredstava.

– Ovim intervencijama očekujemo da bi se značajna sredstva mogla staviti na raspolaganje Crvenom križu za zadovoljavanje humanitarnih potreba korisnika centra u Salakovcu, prije svega hrane i higijenskih potrepština – dodao je Lipjankić.

Četvrti izazov za nadležne institucije je osiguranje kvalitetne registracije ljudi na području BiH i korištenje azilantskih procedura u punom kapacitetu.

Preporuka Misije OSCE-a jeste da se poboljša prikupljanje podataka i upravljanje podacima kako bi se osiguralo efikasnije praćenje situacije.

Osim toga, kazao je šef Misije OSCE-a u BiH Bruce G. Berton, potrebno je uspostaviti efikasnu komunikacijsku mrežu da bi se informacije pravilno prenosile na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

– Neophodno je prilagoditi podršku migrantima i izbjeglicama osiguranjem pristupa dovoljnog broja obučenog i kvalificiranog osoblja, uključujući prevodioce i kulturološke medijatore. Treba organizirati redovne koordinacijske sastanke sa međunarodnim organizacijama, ambasadama i glavnim aktivnim nevladinim organizacijama kako bi se diskutovalo o najnovijim dešavanjima i finansijskim potrebama – rekao je Berton.

Misija OSCE-a izrazila je zahvalnost na podršci UNHCR-u i UNICEF-u koji su dali doprinos u izradi Procjene situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH, koja nudi detaljan pregled djelovanja ključnih aktera na terenu i preporuke za pronalazak boljih rješenja za povećan broj migranata i izbjeglica u BiH.

Related posts