Održana 45. sjednica Vlade USK

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Premijer Husein Rošić i resorni ministri, između ostalog, razmatrali su Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu koji su proslijedili Skupštini u dalju proceduru.

Direktor ZZO USK Almin Handanagić, prezentirajući predloženi program istaknuo je da je radi kvalitetnijeg rada Zavoda neophodno insistirati na primjeni stategije razvoja zdravstva kao i planova zdravstvene zaštite a koje bi obuhvatile i definiranje mjera sa krajnjim ciljem otklanjanja slabosti zdravstvenog sistema i koje bi rezultirale boljom efikasnošću zdravstvenih ustanova. Veoma bitan segment , radi kontrole izvršenih zdravstvenih usluga i općenito provođenja zdravstvene zaštite na našem kantonu je uspostavljanje zdravstveno – inspekcijskog nadzora.

– U ovoj godini vršit ćemo rigorozne kontrole prvo rada naših poslovnica, kontrolu esencijalne liste, zloupotrebe instituta bolovanja i kontrole zdravstvenih ustanova, da li pružaju usluge koje Zavod finansira kad pacijenti moraju ići u privatne zdravstvene ustanove zbog usluga koje bi morali imati u okviru zadrvstvene zaštite, kazao je dr. Handanagić.

Zavod je u 2016. U sklopu projekta informatizacije primarne i sekundame zdravstvene zaštite na Unsko- sanskom kantonu, završio postupak eRecepta dok je postupak e- iskaznice u toku.

Vlada je Skupštini na razmatranje uputila i Prijedlog Odluke o utvrđivanju takse na teret osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Salih Mesić, ministar zdravstva stava je, kao i članovi Vlade, da se o potrebi uvođenja i visini naknade treba izjasniti Skupština USK.

Premijer Rošić predložio je i jednoglasno je podržan u odluci da se Prijedlog odluke o visini mjesečne naknade za predsjednika i članove Skupštine JP Centar upravljanja otpadom “REG-DEP” vrati na doradu i dopuni izvještajem o radu.

– Želimo konačno uvesti red u ovo preduzeće mora se znati ko tamo i šta radi. Ovako, Vladi se fakturiše da plaća naknade za nerad i vraća ogromne kredite, a Kanton i dalje nema deponiju, kazao je premijer Rošić.

Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova prezentirao je izvještaj o građanskim postupcima i izdanim identifikacionim dokumentima za 2016. godinu te Informaciju o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu.

– Aktivnosti MUP USK u promatranom periodu prioritetno su bile usmjerene na očuvanje stabilnog i zadovoljavajućeg stanja, te pravovremeno eliminisanje evidentiranih pojava i dogadaja koji bi mogli pogoršati stanje. Sagledavajući indikatore sigurnosti koji se ogledaju kroz stanje kriminaliteta, javnog reda i mira,sigurnosti saobraćaja i stanja sigurnosti koje je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova USK može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Iz resora poljoprivede usvojen je Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj i poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu.

– U 2016. godini u Budžetu Unsko-sanskog kantona planirano i odobreno je 3.537.500,00 KM za subvencije privatnim preduzećimama i poduzetnicima za poticaje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji i 40.000,00 KM za subvencije javnim preduzećima u poljoprivredi što ukupno iznosi 3.577.500,00 KM. Sa 31. decembrom 2016. godine odobreno je 5.435 aplikacija u ukupnom iznosu od 4.327.218,50 KM. Preostali iznos od 749.722,52 KM, koji je odobren za 676 zahtjeva, bit će isplaćen iz sredstava novčanih podrški za 2017. godinu, kazao je Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related posts