Održana 44. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave imenovana je Komisija za izbor pravobranioca s obzirom da mandat kantonalnom pravobranicu ističe krajem marta 2017. godine. Komisija je zadužena za pregledanje prijava, sastavljanje liste sa užim izborom najboljih kandidata, obavljanje intervjua i sačinjavanje prijedloga rang liste sa najboljim kandidatima za konačno imenovanje, u skladu sa zakonom.

Članovi Vlade nisu prihvatili Prijedlog Odluke o davanju prethodnog mišljenja o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora ŠPD ,,Unsko-sanske šume” doo Bosanska Krupa, a menadžment ŠPD zadužen je da u roku od 30 dana izvrši usklađivanje svih normativnih akata sa zakonskim propisima.
Razmatran je i prihvaćen Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2016. godinu, te Izvještaj o radu Ureda Vlade USK.

Premijer Husein Rošić i resorni ministri zaključili su da je potrebno pokrenuti određene inicijative ka višim nivoima vlasti kako bi se ukazalo na manjkavosti Zakona o javnim nabavkama koje omogućavaju blokiranje određenih procesa tokom predugih žalbenih postupaka te dovode u pitanje osiguranje sredstava neophodnih za rad i samo izvršavanje poslova.

Related posts