Održana 194. sjednica: Vlada USK razmatrala raspodjelu sredstava grantova,ni riječi o migrantskoj krizi

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 194. sjednici premijer Husein Rošić i članovi Vlade razmatrali su i usvojili odluke o o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sradstava grantova za kulturu i mlade. Za projekte od značaja za kulturu i mlade bit će, u ovoj godini, izdvojeno iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta po 100 000 KM.

Sredstva granta kulture (100 000KM) su namijenjena za finansiranje i sufinansiranje programa i i projekata institucija i udrženja iz oblasti kulture koja su registrirana za obavljanje djelatnosti u kulturi, pravnih lica i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva će biti dodijeljena za projekte pristigle po javnom pozivu, a mogu se koristiti i za nabavku opreme i instrumenata, dijelova opreme i materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje programskih zadataka,za sanaciju i adaptaciju prostora u cilju stvaranja preduslova za rad institucija i udruženja iz oblasti kulture.

Sredstva se dodjeljuju umjetničkim organizacijama, udruženjima, pravnim licima u oblasti kulture, registriranim samostalnim umjetnicima, koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost i implementiraju projekte u oblasti kulture na području Unsko- sanskog kantona. Opći kriteriji, utvrđeno je, su slijedeći: kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u kulturi te u oblasti zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa, nastavak realizacije započetih programa i projekata koji imaju kontinuitet i tradiciju, doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona u zemlji i inozemstvu, doprinos u angažiranju i afirmaciji mladih.

Kao posebni kriteriji utvrđeno je: kvalitet programa i projekata, dugogodišnji kontinuitet i značaj, ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, interes kulturne javnosti, samoodrživost programa i projekata, doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnog identiteta, uspjesi na međunarodnom i domaćem planu te podrška projektima koji afirmišu ličnosti, djela i sveukupnost umjetničkog stvaralaštva istaknutih umjetnika porijeklom sa područja USK.

I za sredstva granta za projekte mladih ( 100 000KM) bit će raspisan javni poziv. Sredstva granta za mlade namijenjena su za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata asocijacija i udruženja mladih koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti i koji svoju aktivnost obavljaju na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva se dodjeljuju za projekte od interesa za mlade koji se odnose na: rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih. obrazovanje i nauka mladih, socijalnu briga za mlade, sigurnost mladih, kulturu i sport mladih te aktivizam mladih.

Utvrđeni su kriteriji da projekti imaju za cilj poboljšanje života mladih, promovisanje volonterizma i timskog rada, da su originalni, zanimljivi i korisni projekti koji podstiču mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive, da su projekti koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, da potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, da su projekti koji se odnose na kreativno izražavanje (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija, film i sl.), da su projekti u oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih, da su projekti od uticaja na prevenciju ovisnosti i promociju zdravog života, sporta i slično.

Posebni kriteriji za programe i projekte mladih su: programi i projekti koji afirmišu aktivnosti na organizacionom jačanju organizacija asocijacija i mladih, kvalitet kandidiranih programa i projekata, značaj za širu društvenu zajednicu, programi koji afirmišu stvaralaštvo i učešće mladih na kongresima mladih, smotrama i takmičenjima u oblasti kulture, sporta i tehničke kulture, edukacijski programi koji pospješuju aktivnosti, razvijanje organizacijskih sposobnosti i učešće mladih u javnom životu te dosadašnji uspjesi na domaćem i međunarodnom planu.

Premijer Rošić naglašava da će javni poziv biti raspisan u sedmičniku „Unsko-sanske novine „Krajina“ te dostupan na web stranici Vlade USK, te da je ovo jedan od načina da se pomogne razvoj kulture i pruži podrška mladim ljudima sa dobrim projektima.

Vlada Kantona, usmjerila je danas Ministarsvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sredstva u iznosu od 70 000 KM, koje je Vlada kantona dobila sa federalnog nivoa, kako bi na vrijeme bila izvršena nabavka besplatnih udžbenika za učenike petih razreda, za narednu školsku godinu, prvenstveno one koji su u stanju socijalne potrebe.

Na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede usvojene su odluke o usmjeravanju sredstva nižim nivoima vlasti i to za Spomen kuću reisa Džemaludina Čauševića u MZ Arapuša te sanaciju mosta u MZ Otoka II, u općini Bosanska Krupa.

Vlada Kantona dala je saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na Ugovor o sufinansiranju troškova smještaja u Sigurnu kuću u Bihaću te ovlastila ministra Hazima Kapića da potpiše ugovor sa udruženjem „Žene sa Une“ . Za sufinansiranje troškova smještaja u Sigurnu kuću Ministarstvo zdravstva i socijalne politike planiralo je 42. 500 KM.

Danas usvojenom Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona ovom Uredu dodaju se poslovi pripreme elektronskog izdanja Službenog glasnika Unsko-sankog kantona”, te poslovi provođenja aktivnosti i koordinacije vezanih za proces evropskih integracija.

Related posts