Održana 14. sjednica OV Bosanska Krupa: Od iduće godine subvencioniranje troškova komunalnih usluga socijalno ugroženom stanovništvu

Danas je održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu su se, između ostalih, našle tačke koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, regulaciju cestovnog saobraćaja na području općine, imenovanje općinskog pravobranioca, program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bosanska Krupa. Ovom odlukom utvrđuju se javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena, pojam privremenih objekata za čije se postavljanje koristi javna površina, zone javnih površina, uslovi i kriteriji za privremeno korištenje javnih površina, visina, način plaćanja naknade za privremeno korištenje javnih površina, nadzor nad provođenjem ove odluke i druga pitanja od značaja za privremeno korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa. Ranijom odlukom nisu detaljno, odnono precizno formulisani načini korištenja javnih površina i nisu bile obuhvaćene sve lokacije koje bi se mogle davati na privremeno korištenje i zauzimanje javnih površina i zbog usaglašavanja visine naknade za pojedine zone i vrste namjene korištenja javnih površina pristupilo se donošenju nove odluke.

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bosanska Krupa. Dopuna podrazumijeva kolski pristup u dvorišta i garaže u jednosmjernim ulicama preko javne površine označene znakom “X” u dužini do 3 m.

Prije pauze usvojen je Prijedlog rješenja o prestanku radnog odnosa zbog sticanja uslova za penziju g-dinu Himzi Eziću, ali i Prijedlog odluke o imenovanju novog Općinskog pravobranioca. Tu dužnost u naredne četiri godine obavljat će Indira Topčagić, diplomirana pravnica iz Bosanske Krupe.

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa od 11. 9. 2017. godine je tačka koja je na prijedlog načelnika Općine Armina Halitovića uvrštena na samoj sjednici. Nakon duže rasprave prihvaćena je od strane većine vijećnika. Potom su usvojeni prijedlozi rješenja o imenovanju privremenih upravnih odbora javnih ustanova: „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa i „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa.

Podršku vijećnika dobili su i prijedlozi rješenja o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju elektroenergetskog objekta dalekovod „Mušići“, te izgradnju elektroenergetskog objekta dalekovod „Pučenik – podpumpa“.

Među materijalima o kojima je danas raspravljano i koji su usvojeni je i Prednacrt regulacionog plana „Industrijska zona“. Isti je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu, a dostupan će biti na web stranici Općine, te svim zainteresiranim licima stavljen na javni uvid u prostorijama Općine Bosanska Krupa. Centralna javna rasprava bit će održana u Domu kulture 5. decembra u 11.00 sati.

Usvajanjem prijedloga zaključka danas je data saglasnost za korištenje koncesionog dobra na lokalitetu „Krušnica“ za proizvodnju električne energije na rijeci Krušnici privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo.

Pred kraj sjednice prihvaćen Prijedlog programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvođenje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Pravo na subvencioniranje od iduće godine moći će ostvariti samo korisnici javnog vodovodnog sistema koje je Centar za socijalni rad prepoznao i registrirao kao socijalno ugrožene osobe s nedovoljnim prihodima za preživljavanje. Subvencionirat će se tačno određena količina utrošene vode po svakom od članova domaćinstva. O visini količine utrošene vode koja se subvencionira odlučuje Općina Bosanska Krupa u skladu sa svojim mogućnostima, ali ista ne može biti veća od 3 m³ po osobi mjesečno. Ovaj program je osnov za izradu odluke o subvencioniranju troškova javnih vodnih usluga koja bi se trebala naći na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća, a kojom će između ostalog biti određena visina sredstava potrebnih za subvencioniranje i uslovi pod kojim će se provesti postupak subvencioniranja.

Related posts