Održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je nakon ljetne pauze održana dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu se između ostalog našla odluka o kreditnom zaduženju Općine, zatim periodični izvještaji o izvršenju prihoda i rashoda, ali i niz drugih akata koja se tiču prodaje nekretnine u Poslovnoj zoni Pilana, općinskih priznanja povodom Dana općine, jednokratne novčane pomoći porodiljama, javnih površina za javna okupljanja, policijskih izvještaja.

Nakon vijećničkih pitanja, vijećnici su raspravljali i usvojili Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa. Riječ je o dva kredita, veći u iznosu od 1.500.000,00 KM namijenjen je za proširenje i unapređenje Poslovne zone Pilana, kao i zatvaranje postojećeg kredita, te manji u iznosu od 1.200.000,00 KM za izgradnju putne infrastrukture na prostoru općine Bosanska Krupa.

Nakon toga jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o namjeni korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa. Tako se sredstva u iznosu od 25.500 KM raspoređuju na: projekt energetske efikasnosti na objektu škole u Velikom Badiću (14.000 KM), projekt energetske efikasnosti na objektu škole u Baštri (6.500 KM), projekt uređenja izletišta Točak (2.500 KM), te projekt čišćenja vodotoka Baštra i Voloder (2.500 KM).

Prijedlog odluke o davanju poslovnog prostora na privremeno korištenje još je jedna tačka koja je danas dobila podršku svih vijećnika. Radi se o Udruženju za razvoj i izgradnju lokalnih kapaciteta „BK 2001“ Bosanska Krupa i prostoru u ulici Patriotske lige gdje je trenutno smještena Lokalna akciona grupa Una-Sana.

Usvojena je i odluka kojom se odobrava prodaja nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ vlasništva Općine Bosanska Krupa. Početna cijena zemljišta, utvrđena na osnovu procjene vještaka građevinske struke od augusta 2017. godine, iznosi 91.775,00 KM.

Potrebnu većinu glasova ima i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnih površina za javna okupljanja izrađen na inicijativu Policijske stanice u Bosanskoj Krupi. Njome su definisani prostori prikladni za održavanje javnog okupljanja na području općine Bosanska Krupa, a to su: SRC „Ada“ Bosanska Krupa, Male Ade Bosaska Krupa, Igralište Idrinovac Bosanska Krupa, Trg Alije Izetbegovića Bosanska Krupa, pješačka zona Bosanska Krupa, prostor oko Doma kulture Bosanska Krupa, Čaršija Bosanska Otoka, Bare Bosanska Otoka. Organizator mirnog okupljanja i javnog protesta dužan je podnijeti zahtjev Općini Bosanska Krupa za korištenje prostora 10 dana prije planiranog održavanja javnog okupljanja, te se pobrinuti za potpunu bezbjednost učesnika javnog okupljanja. Organ uprave će, ukoliko su ispunjeni uslovi iz ove odluke Odluke i drugih važećih propisa, u roku od 2 dana donijeti rješenje o odobravanju korištenja javne površine, a ukoliko nisu ispunjeni uslovi ili je javna površina već zauzeta, donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu sa Izvještajem o trošenju sredstava budžetske rezerve za period 1.1. – 31.12.2016. godine. Budžet Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu je planiran u iznosu od 6.850.100 KM. Izvršenje ukupnih prijoda, primitaka i finansiranja je bilo u iznosu od 6.948.793 KM, što čini 101,44% u odnosu na ukupno planirni budžet. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka i finansiranja je bilo u iznosu od 7.234.503 KM, što čini 105,61% u odnosu na ukupno planirani budžet. Prema obrascu Račun prihoda i rashoda budžeta općine Bosanska Krupa za 2016. godinu, ukupni prihodi su izvršeni u iznosu od 6.834.427 KM, a ukupni rashodi u iznosu od 6.212.470 KM te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 621.957 KM. Sredstva tekuće rezerve su planirana u iznosu od 50.000 KM a izvršenje je bilo u iznosu od 48.557 KM, što čini 97% u odnosu na planirani iznos.

Također je usvojen i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.2017. – 30.6.2017. godine sa izvještajem o trošenju sredstava budžetske rezerve za isti period. Ukupni prihodi, primici i finansiranje u ovm periodu izvršeni su u iznosu od 3.935.189 KM ili 56,40% u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta. Najveće učešće izvršenja u ukupnom iznosu imaju porezni prihodi i to 1.867.869 KM ili 47%. Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 3.019.360 što čini 43% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa. Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu sredstva tekuće rezerve su planirana u iznosu od 40.000 KM a izvršenje, za izvještajni period, je bilo u iznosu od 20.104 KM, što čini 100,52% u odnosu na planirani iznos.

Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama također je usvojen. Riječ je zapravo o ispravci tehničke greške. Suština Pravilnika prihvaćenog na prošloj sjednici ostaje ista, dakle, u ovoj godini se za svako rođeno dijete, u vidu jednokratne pomoći, za roditelje koji su u trenutku poroda nezaposleni, iz budžeta izdvaja po 200 KM.

Među usvojenim materijalima nalazi se i Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja i počasnih ili specijalnih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa koja će biti dodijeljena u subotu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Pred kraj sjednice usvojen je i Prijedlog procjene ugroženosti od požara općine Bosanska Krupa, Program rada Općinskog načelnika za tekuću godinu, a k znanju su primljene informacije o ostvarenju politike lokalne samouprave i radu Općinskog načelnika za 2016. godinu, kao i informacije Policijske stanice o stanju sigurnosti za mjesec mart, april, juni i juli 2017. godine, o stanju sigurnosti saobraćaja za 2016. godinu, te o stanju sigurnosti saobraćaja za period od 01.01. – 30.06.2017. godine.

Related posts