Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona: Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom UNBI

Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona zastupano po ministru Nikoli Findriku i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, zastupano po dekanu Suadu Hamzabegoviću, zaključili su Sporazumom o saradnji kojim se utvrđuju okviri saradnje između Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona i Pravnog fakulteta u Bihaću u pogledu upotpunjavanja teoretskog znanja praktičnim, kao i spremnost na zajedničko djelovanje u cilju podizanja kvalitete obrazovnog i praktičnog rada studenata Pravnog fakulteta.

Sporazumne strane suglasne su da će podupirati razvoj direktne saradnje vezane uz organizaciju obavljanja praktične prakse studenata Pravnog fakulteta iz oblasti nastavnog predmeta upravno pravo (materijalnog i procesnog).

Zajednička saradnja iz ovog Sporazuma ostvarivat će se u sljedećim segmentima: saradnja u upotpunjavanju teoretskog znanja praktičnim radi sticanja praktičnog znanja studenata iz oblasti upravnog prava (praktični primjeri upravnih postupaka, izrada upravnih i drugih akata, inspekcijski nadzor i si.), koje aktivnosti će se realizirati kroz održavanje vježbi sa nastavnim osobljem fakulteta, organizacija posjete studenata kod Ministarstva, organizacija posjete uposlenika Ministarstva kod Fakulteta kao i uključivanje studenata u procese rada Ministarstva.

Related posts