Imamo i to: Zaposlite se u Agenciji za nuklearnu sigurnost

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u ime Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnosti BiH raspisala je Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika.

Radi se poziciji zamjenika direktora, a u opisu poslova i radnih zadataka navodi se da zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog oficira za vezu sa IAEA (NLO); u oblasti evropskih integracija obavlja poslove praćenja savremenih dostignuća u razvoju sistema radijacijske i nuklearne sigurnosti u državama EU, državama u okruženju u cilju postavljanja strateških ciljeva za razvoj ovog sistema u Bosni i Hercegovini; predlaže stavove za nastup predstavnika Agencije u međunarodnim odnosima; učestvuje u pripremama i pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma i međunarodnih projekata iz ove oblasti; obavlja poslove u vezi sa saradnjom Agencije i evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM); organizuje programe posjeta Agenciji međunarodnih eksperata kao i posjete predstavnika Agencije u inostranstvu; obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe međunarodne saradnje, priprema analize, izvještaje i informacije.

Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Zamjenik direktora obavlja poslove datim u okviru ovlaštenja koja mu daje direktor agencije, a što se utvrđuje posebnim pismenim aktom; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Među posebni uvjetima za ovo radno mjesto navode se završen prirodnomatematički fakultet – odsjek fizika, elektrotehnički fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika-poželjno; poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata je 2.140,61 KM, navodi se u ovom Javnom oglasu. Više detalja portažite ovdje.

U moru interesantnih institucija koje se povremeno mogu susresti u BiH, ova Agencija sigurno je jedna od zanimljivijih.

/N1

Related posts