Grad Bihać pokrenuo kampanju „ ŽALI SE - NAŠA BOLJA UPRAVA“

Gradska uprava Bihaća pokrenula je kampanju pod nazivom „ŽALI SE – NAŠA BOLJA UPRAVA“ zahvaljujući kojoj će građani Bihaća, pismeno putem protokola ili e-maila: kabinet@bihac.org ili putem besplatnog VIBER broja 387(0)61 057-057 moći uputiti žalbu, primjedbu i sugestiju Gradonačelniku ili načelnicima Službi pri Gradskoj upravi Bihać.

Shodno Zakonu o o principima lokalne samouprave F BiH, Gradonačelnik, načelnici Službi, šefovi Odsjeka i svi uposlenici u Gradskom organu uprave Bihać i javnim ustanovama i preduzećima kojima je Grad Bihać osnivač dužni su se u svome radu voditi načelima javnog interesa i općeg dobra.

Prema riječima Šuhreta Fazlića, gradonačelnika Bihaća, svi navedeni redovno komuniciraju s građanima, udruženjima i brojnim zainteresiranim skupinama građana kroz sastanke, susrete, pisma i e-mailove.

„Njihov je rad javan i podložan javnoj kritici, stoga građani imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad uposlenika Gradske uprave i javnih ustanova i preduzeća. Želja nam je da se putem ove kampanje građani upoznaju se sa mehanizmima i načinom kako da najlakše i najbrže mogu podnijeti pritužbe, pohvale i sugestije„-ističe gradonačelnik Fazlić.

Pritužba ili podnesak podnesen u pismenoj formi na propisanom obrascu dostavlja se gradonačelniku i pomoćniku gradonačelnika koji je u roku od 30 dana od dana podnošenja dužan ispitati osnovanost pritužbe, poduzeti odgovarajuće korektivne i preventivne mjere radi otklanjanja nepravilnosti na koje se u pritužbi osnovano ukazuje i dostaviti odgovor podnosiocu.

Pismene pritužbe mogu se putem protokola predati svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:30 sati.

Related posts