Vijeće ministara BiH predložilo uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112

Vijeće ministara BiH uputilo je u Parlamentarnu skupštinu BiH Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama uz prijedlog da se razmatra po skraćenom postupku.

U obrazloženju koje je dostavljeno Parlamentarnoj skupštini BiH navedeno je da trenutni Zakon o komunikacijama BiH ne tretira oblast uvođenja broja 112, koji predstavlja jedan od važnih elemenata učinkovitog sistema zaštite i spašavanja.

Predložene dopune zakona imaju za cilj uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije na cijeloj teritoriji BiH, a potom uspostavljanje sistema hitnih poziva u okviru mjerodavnih službi, npr. entitetskih tijela civilne zaštite.

U predloženim dopunama zakona navedeno je da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive, SMS poruke na jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u BiH, u skladu s Planom brojeva za telefonske usluge, i to bez upotrebe bilo kakvog sredstva plaćanja s bilo kojeg telefonskog uređaja uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva.

Telekomunikacijski operater nakon usvajanja dopuna zakona bit će dužan operativnim centrima za prijem i obradu poziva na broj 112 i hitnim službama prema kojima je poziv upućen, bez novčane nadoknade, dostavljati sve raspoložive podatke o ostvarenom pozivu na broj 112 i svim drugim brojevima za pristup hitnim službama, odmah po prosljeđivanju poziva, a naročito podatke o telefonskim broju s kojeg je poziv upućen, imenu i prezimenu ili nazivu nositelja tog broja, vremenu i trajanju poziva, kao i lokaciji s koje je upućen poziv.

“Zabranjena je svaka zloupotreba poziva na broj 112 i druge brojeve za pristup hitnim službama u BiH”, piše u Prijedlogu dopuna Zakona o komunikacijama.

Ovim zakonom preuzima se i član 26. Direktive 2002/22/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 7. marta 2002. godine o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektronskim komunikacionim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

Related posts