Tokom pandemije u administrativnim postupcima i procedurama validne neovjerene kopije dokumenata

Ovu preporuku i uputstvo uputilo je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, a na temelju Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite.

Na temelju Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite, kojom se zadužuje Ministarstvo pravosuđa i uprave USK da donese uputstvo kojim će obavezati sve pravne subjekte koji u svojim administrativnim postupcima i procedurama zahtijevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica u postupku ostvarivanja prava, da za vrijeme trajanja proglašenja stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona u administarativnim postupcima i procedurama koje vode pravna lica, prihvate kao validan dokaz neovjerene kopije i potpisane izjave bez ovjere.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dalo je preporuku da ovlašteni službenik koji zaprima dokumente, na osnovu uvida u originalne dokumente, na poleđini fotokopije dokumenta stavi napomenu sadržaja „OVA KOPIJA ODGOVARA ORGINALU DOKUMENTA“, uz vlastoručni potpis i datum vršenja uvida od strane ovlaštenog službenika.

Kod prilaganja izjave lica, ovlašteni službenik će sačiniti zabilješku da je izvršio identifikaciju lica uvidom u lični dokument istog.

Ova preporuka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za vrijeme trajanja prirodne nepogode na području USK.

Izvor: rtvusk

Related posts