Potvrđena optužnica za predmet u JU Službi za zapošljavanje

Opštinski sud u Bihaću je dana, 16.10.2017. godine donio Rješenje broj: 17 0 K 087400 17 Kps kojim u cjelosti potvrđuje optužnicu ovog Tužilaštva broj: T01 0 KTK 0019231 16 od 05.10.2017. godine protiv: Mešić Mesuda, Ferizović Edina, Bakal Ananda, Sulić Rame, Smajić Senade, Nadarević Kurić Elvedine, Hadžić Abida, Međedović Diliste, Skenderović Emina, Kurić Medine, Piralić Aide, Prošić Jasmina i Muratagić Amenara zbog krivičnih djela – pod tačkom 1. Mesud Mešić, Edin Ferizović, Emin Skenderović i Senada Smajić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH, a Anando Bakal zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.33. KZ F BiH; pod tačkom 2. Mesud Mešić, Edin Ferizović, Emin Skenderović, i Senada Smajić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH, a Medina Kurić zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.33. KZ F BiH; pod tačkom 3. Mesud Mešić i Senada Smajić Krivotvorenje službene isprave iz čl.389. st.1. KZ F BiH; pod tačkom 4. Mesud Mešić, Edin Ferizović, Anando Bakal, Medina Kurić, Aida Piralić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.2. KZ F BiH, a Ramo Sulić, Dilista Međedović, Elvedina Kurić, Abid Hadžić, Emin Skenderović i Jasmin Prošić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.2. KZ F BiH u vezi sa čl.33. KZ F BiH, a sve u vezi sa čl.55. KZ F BiH; pod tačkom 5. Mesud Mešić, Edin Ferizović, Anando Bakal i Aida Piralić Posluga u službi iz čl.386. KZ F BiH; pod tačkom 6. Mesud Mešić, Edin Ferizović i Anando Bakal Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH; pod tačkom 7. Mesud Mešić i Edin Ferizović Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.2. KZ F BiH; pod tačkama 8. i 9. Mesud Mešić i Ramo Sulić produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.55. KZ F BiH; pod tačkom 10. Mesud Mešić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH; pod tačkom 11. Amenar Muratagić Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH- saopćeno je iz Tužilaštva USK.

Related posts