POTREBNA DVA RADNIKA: Turistička zajednica Grada Bihaća raspisala konkurs!

Na osnovu Člana 15. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća (Sl. glasnik Grada Bihaća br. 12/18), Člana 3. Pravilinka o radu Turističke zajednice Grada Bihaća, Člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Bihaća i Saglasnosti gradonačelnika broj 01-05-1911/19, direktor Turističke zajednica Grada Bihaća raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

I. Turistička zajednica Grada Bihaća, sa sjedištem na adresi Bosanska 1 77000 Bihać, vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

Pozicija

Referent za administrativno-tehničke poslove: 2 (dva) izvršioca

Na određeno vrijeme: U trajanju od 6 (šest) mjeseci

Mjesto rada: Bihać

Opis radnog mjesta

Obavlja tehničke i kancelarijske poslove za potrebe Turističke zajednice, odgovara za pravilnu primjenu i čuvanje pečata, vođenje evidencije akata Turističke zajednice, administrativni poslovi vezani za Turističku zajednicu, učestvuje u radu turističko-informativnog centra, daje potrebne turističke obavijesti i informacije posjetiteljima, obrađuje materijale na računaru po prijepisu ili diktatu, preuzima, čuva i raspoređuje pribor i potrošni kancelarijski materijal, vrši kopiranje i faksiranje materijala za potrebe Turističke zajednice, prima i evidentira telefonske i usmene poruke za direktora, ažurira internet stranicu, po potrebi obavlja terenske poslove, prikuplja i obrađuje podatke o naplati boravišne takse i ostvarenom broju noćenja, sudjeluje u pripremi nastupa na sajmovima i organizaciji posebnih turističkih prezentacija i turističkih događa koje organizira Turistička zajednica, vrši prijem i otpremu pošte, obavlja jednostavnije stručne poslove za Turističku zajednicu koje mu povjeri Direktor, vodi arhivu za Turističku zajednicu, vodi zapisnike na sjednicama organa Turističke zajednice, obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor ili tijela Turističke zajednice.

II. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, obavezni su ispunjavati opšte uslove i posebne uslove Oglasa i to:

Opšti uslovi

Da su državljani BiH

Da su stariji od 18 godina

Da su zdravstveno sposobni za posao za koji se kandiduju

Da posjeduju minimalno srednju stručnu spremu: gimnazija, upravna ili ekonomska škola;

Da posjeduju radni staž od 6 (šest) mjeseci u struci nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

Posebni uslovi

Da posjeduje organizatorske i komunikacijske sposobnosti

Poznavanje rada na računaru

Poznavanje engleskog jezika

Položen vozački ispit za B kategoriju vozila

III. Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

Potrebni dokumenti

Prijava na Oglas sa kraćom biografijom

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu

Dokaz o stručnoj spremi (Diploma)

Dokaz o radnom stažu u struci (Potvrda poslodavca)

Ljekarsko uvjerenje (Naknadno dostavlja izbabrani kandidat)

Dodatna dokumentacija

Dokaz o poznavanju rada na računaru (Certifikat)

Dokaz o poznavanju engleskog jezika (Certifikat)

Ovjerena fotokopija vozačke dozvole

IV. Podnošenje prijava

Prijava na Oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti o ovom Oglasu u dnevnom listu Oslobođenje, odnosno od objavljivanja Oglasa na službenoj web stranici Grada Bihaća i službenoj stranici Službe za zapošljavanje USK-a.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Kandidati čije prijave budu uredne i u skladu sa navedenim Oglasom bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da odustao od dalje procedure. Sa kandidatom koji bude izabran zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Prijava na Oglas se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Bihać “Komisija za provođenje javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Bihaća”, ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom «Prijava na javni oglas – NE OTVARATI».

 

Related posts