Održana 71. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Po dnevnom redu 71. sjednice, razmatrano je nekoliko materijala iz resora zdravstva i socijalne politike. Između ostalog, utvrđen je Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta – transferi za Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu.

– U budžetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike za2017. godinu planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica u iznosu od 500.000,00 KM, a sredstva će biti utrošena za ovu namjenu po rješenjima Zavoda zdravstv enog osiguranja Unsko-sanskog kantona, obrazložio je resorni ministar Hazim Kapić.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta – refundacija za neratne invalide. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Vlade USk, za ovu namjenu, planiralo je iznos od 15 000 KM za refundaciju troškova medicinskog vještačenja za osobe sa invaliditetom na osnovu rješenja Centra za socijalni rad sa područja USK o sticanju prava na invalidninu sa 90 % i 100% oštećenjem organizma i na osnovu faktura Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Sarajevo.

U toku rasprave o općem stanju u oblasti zdravstva, a s težištem na aktivnostima planiranim Programom rada Vlade, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić ukazao je na činjenicu da menadžment centralne zdravstvene ustanove, Kantonalne bolnice u Bihaću mora organizovati rad s ciljem saniranja gubitaka koji, na mjesečnom nivou, trenutno iznose oko 250 000 KM.

– Vlada Kantona je, prije mjesec dana, prebacila na račun KB Bihać milion maraka za obnovu i opremanje operacionih sala, na žalost još uvijek nisu pokrenute procedure nabavki, kako bi sredstva bila namjenski utrošena, a sale obovljene u ovoj godini. Vlada traži modalitet da riješimo najveći problem bolnice, da saniramo dugove, koji su dosegli iznos od 14 miliona KM, ali i menadžmet Bolnice morat će postaviti poslovanje na realnu osnovu da bi mogli krenuti u razvijanje ove zdravstvene ustanove, kazao je premijer USK.
Na današnjoj sjednici Vlade Kantona usvojen je i izvještaj o utrošku novčanih sredstava tekućeg granta za civilne žrtve rata iz Budžeta za period: 01.07.-31. 12.2016. godine. Iz planiranih sredstava u budžetu ovog Ministarstva za 2016. godinu je, za period: 01.07.-31.12.2016. godine, za civilne žrtve rata utrošen je iznos od 795.485,70 KM kantonalnih sredstava i 1.937.650,90 KM federalnih sredstava, ukupno 2.733.136,60 KM.

Related posts