Usvojen Prijedlog budžeta općine Bosanska Krupa u iznosu od 6.976.836 KM

Danas je održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem se dnevnom redu našao i Prijedlog budžeta za 2017. godinu. Isti je uz Prijedlog odluke o izvršenju usvojen sa 19 glasova čime je nakon skoro mjesec dana prestala blokada Općine Bosanska Krupa. Naime, na posljednjoj sjednici 30. januara iako je trebalo nije razmatran i usvojen budžet. Tada je dogovoreno da će se za nekoliko dana održati nova sjednica na kojoj će se tretirati budžet i zbog toga nije usvojena čak ni odluka o privremenom finansiranju. Međutim, sjednica sa budžetom na dnevnom redu održana je tek danas.

Osim budžeta, vijećnici su raspravljali i o Prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora u JP „Radio Bosanska Krupa“, Prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija, zatim Prijedlogu plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma iz 2009. godine, te Informaciji urbanističko-građevinskog inspektora po zaključku Općinskog vijeća.

Prijedlog budžeta općine Bosanska Krupa za 2017. godinu iznosi 6.976.836 KM. U odnosu na nacrt veći je za 438.750 KM, a od realiziranog u 2016. godini za 28.000 KM. Porezni prihodi iznose 4.158.386 KM, neporezni 2.408.400, a tekuće potpore 331.050 KM. Od strane načelnika Armina Halitovića okarakterisan je kao sveobuhvatan. Obrazlažući materijal, načelnik kaže da je ovaj budžet „u 5 deka“ sa budžetima posljednje četiri godine, da se prožima kroz sve oblasti, zahvata ne onoliko koliko bismo željeli, ali dovoljno u skladu sa mogućnostima koje ima Bosanska Krupa.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora u JP „Radio Bosanska Krupa“ koji je na dnevni red uvršten na samoj sjednici Općinskog vijeća. Tako je novi direktor ovog preduzeća, jedine zvanične medijske kuće u Bosanskoj Krupi, diplomirani politolog Edin Bratić.

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija danas je također dobio podršku vijećnika. Riječ je o ugovoru koji načelnik potpisuje sa ŠPD „Unsko-sanske šume“ u svrhu produženja roka zakupa koji ističe u ovom mjesecu.

Usvojen je i Prijedlog plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma iz 2009. godine. Time se dug ŠPD „Unsko-sanske šume“ Općini Bosanska Krupa iz pomenute godine u iznosu od 76.560,26 KM raspoređuje na ime realizacije projekata: sanacija prostorija MZ Pištaline, sanacija Doma kulture u Jezerskom i izgradnja Područne škole Pištaline.

Prema zaključku Općinskog vijeća od 30.12.2016. godine, urbanističko-građevinski inspektor je izvršio kontrolu izgrađenih objekata u okviru Poslovne zone „Pilana“ u Bosanskoj Krupi, o tome sačinio izvještaj i vijećnicima danas dostavio na znanje. Informacija sadrži pregled stanja izgrađenosti objekata, opis prikupljenih akata o građenju za objekte, podatke o objektima za koje je procedura izdavanja dokumentacije u toku i objekata za koje procedura nije pokrenuta.

U izvještaju se navodi da u PZ „Pilana“ ima 15 privrednih subjekata sa 37 izgrađenih objekata različite namjene. Kompletnu dokumentaciju imaju 22 objekta, a 15 je bez kompletne dokumentacije za građenje. Od 15 objekata koji nemaju kompletnu dokumentaciju za 7 objekata je postupak izdavanja dokumentacije u toku kod nadležne općinske službe, dok za 8 objekata postupak nije pokrenut ili nije blagovremeno dovršen. Od 8 objekata koji nisu u postupku izdavanja dokumentacije 4 se odnose na ograde oko poslovno proizvodnog kruga, 2 na dogradnje objekata i 2 na nadstrešnice.

Related posts