Općina Velika Kladuša dobila budžet

Općina Velika Kladuša dobila je budžet u iznosu od 14 miliona i 292 hiljade KM na petoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u ponedjeljak.

Najvažniji finansijski dokument Općine, Odluka o budžetu za 2017. godinu usvojena je nakon više od tri sata rasprave sa 18 glasova za, devet protiv i jednim suzdržanim glasom.

Za usvajanje Odluke glasali su vijećnici Laburističke stranke BiH, tri vijećnika Kluba Pokrenimo Kladušu i dva nezavisna vijećnika dr. Refika Purić i dr. Enver Pehlić. Protiv su bili vijećnici Klubova vijećnika SDA, DNZ BIH i jedan vijećnik A-SDA, dok je vijećnik KSPP-a bio suzdržan.

Odlukom o budžetu Općine priliv sredstava predviđen je iz prihoda, poreznih i neporeznih, tekućih i kapitalnih grantova, kapitalnih primitaka, te prenijete gotovine. Ukupni prihodi budžeta planirani su u iznosu od oko devet miliona 451 hiljadu KM, što je 16% više nego planirani prihodi u 2016. godini. U strukturi očekivanih prihoda 66,8% su porezni prihodi, dok na neporezne prihode otpada 33,2% očekivanih prihoda u 2017. godini.

Neke od stavki ovogodišnjeg budžeta i usporedba s prošlogodišnjim (Fotografija preuzeta sa Facebook stranice “Kladuša je naša”)
Neke od stavki ovogodišnjeg budžeta i usporedba s prošlogodišnjim (Fotografija preuzeta sa Facebook stranice “Kladuša je naša”)
Planirani prihodi i primici zajedno sa prenijetom gotovinom čine pokriće za budžetsku potrošnju u 2017. godini. Najveći dio budžeta predviđen je za tekuće grantove, oko pet miliona i 556 hiljada KM, što je 38,42% ukupne potrošnje. Najveći dio, čak 15% ukupnih tekućih grantova odnosi se na subvencije JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša za finansiranje uvođenja novih djelatnosti, odnosno novog zapošljavanja. 25,8% ukupne budžetske potrošnje predivđeno je za plaće i naknade zaposlenih budžetskih korisnika, a 18,23% za materijalnu potrošnju budžetskih korisnika (zajedno sa ZKP-om, troškovima održavanja puteva, itd.).

Za kapitalne izdataka gdje spadaju izdaci za rekonstrukciju zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša, regulaciju rijeke Grabarska, faza II, uređenje mezarja Drmeljevo, te izradu prostorno planske dokumentacije i nabavku opreme predviđeno je 13,13% ukupne budžetske potrošnje.

Na Odluku o budžetu Općine za ovu godinu bilo je uloženo deset amandmana, a predlagač je prihvatio samo amandman nezavisne vijećnice dr. Refike Purić. Ovim amandmanom u dijelu „Grantovi neprofitnim organizacijama“ dodan je novi grant za ZU Dom zdravlja Velika Kladuša u iznosu od 70 hiljada KM, a u svrhu nabavke novog sanitetskog vozila. Ostalih devet amandmana predlagač nije prihvatio niti su dobili podršku vijećnika.

Većinom glasova, odnosno sa 18 glasova za, jednim protiv i devet suzdražanih zeleno svjetlo Vijeće je dalo i Osnovama Programa i politike Općinskog načelnika za period 2017-2020. godina.

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu nije dobio podršku vijećnika.

/Radiovkladusa.ba, Kladusa.net

Related posts