Jelena Trivić: Narod u RS danas živi poniženo i siromašno, ljudi su moralno "ubijeni"

Naš narod danas živi poniženo i siromašno, ljudi su nam moralno „ubijeni“, mi u PDP-u mislimo da znamo kako to promijeniti, znamo kako ići bolje, brže i jače, samo tražimo šansu, kaže u intervjuu za Vijesti.ba Jelena Trivić predsjednica Programskog savjeta za ekonomiju PDP-a.

Razgovarala: Nevena Ćosić

– PDP je petogodišnji mandat premijerke Željke Cvijanović okarakterisao kao nastavak ekonomski pogubne politike, koju prate višemilionske kriminalne afere i izuzetno loši ekonomski trendovi. Sa ekonomskog aspekta, šta najviše zamjerate Vladi RS sa Željkom Cvijanović na čelu, odnosno koje su odluke bile najpogubnije za socio-ekonomsko stanje u RS?

TRIVIĆ: Vlada Republike Srpske na čelu sa gospođom Cvijanović nije pronašla mehanizme, tokom pet godina svog mandata, da stvori pretpostavke da dođe do povećanja plata i penzija – a to je ono što narod najviše zanima. U pet godina mandata prosječna neto plata ostala je na istom nivou od oko 830 KM u zavisnosti od mjeseca posmatranja, dok je prosječna penzija najniža u regionu i znatno niža u odnosu na Federaciju BiH. Pored ovog, činjenica je da u Republici Srpskoj 65% radnika radi za platu ispod prosječne plate, što pokazuje da najveći broj radnika živi u znatno težim uslovima nego što to statistika prosjeka pokazuje. Stalni rast troškova života samo dodatno potvrđuje našu tezu da narod danas živi gore nego prije pet godina, što vidimo po stalnom padu pokrivensoti potrošačke korpe prosječnom platom. Ne da ne dolazi do rasta ove pokrivenosti nego je ona iz godine u godinu sve manja.

Izgovori poput svjetske ekonomske krize ne stoje jer su u poslednjih pet godina svi naši najznačajniji ekonomski partneri iz EU prvenstveno, u zoni pozitivnih stopa rasta svojih privreda i za očekivati je bilo da Republika Srpska ostvaruje značajnije stope rasta BDP-a koje bi bile indukovane rastom tražnje u našim spoljnotrgovinskim partnerima, prije svega Njemačkoj, Austriji, Sloveniji. Međutim, u tih pet godina bilježili smo ili negativne stope rasta BDP-a ili vrlo mizerne pozitivne stope. Brojni su razlozi za to, a najznačajniji je loš poslovni ambijent, odnosno gori poslovni ambijent nego u ranijem periodu što je pokazao i Globalni indeks konkurentnosti i drugi izvještaji, kao što je Doing Business koji izdaje Svjetska banka. Pored lošeg poslovnog ambijenta, ono gdje leži najveća odgovornost Vlade jeste loše upravljanje javnim preduzećima koja gotova sva posluju u gubicima i čije poslovanje je iz godinu u godinu sve lošije. Javna preduzeća upravljaju ogromnim prirodnim bogastvima kojima Republika Srspka raspolaže i umjesto da budu „koke nosilje“, odnosno generatori ekonomskog rasta i razvoja, oni su gubitaši i uzrok postojanja neto efekta smanjenja nacionalnog bogastva. Vlada nije pronašla model kako da od ovih preduzeća stvori profitabilne subjekte, često je nagrađivala loše menadžere a kažnjavala dobre. Osim toga, Vlada je svojim neadekvatnim upravljanjem od javnih preduzeća stvorila izvorišta nepotizma i korupcije a sve u cilju ostanka na vlasti kroz prekomjerno zapošljavanje i zapošljavanje podobnih a ne sposobni menadžera, ali i „običnih“ radnika. Takođe, ova Vlada kontinuiteta nastavilja trend zaduživanja čime ugrožava finansijsku stabilnost Republike Srspke na dugi rok.

– Takođe, iz PDP-a je u više navrata upozoreno da je od 2007. godine ukupan dug RS gotovo udvostručen. Koliko danas iznosti javni dug RS? S druge strane, premijerka Cvijanović kaže da je priča o sadašnjoj zaduženosti RS gubi smisao ako se uzme u obzir podatak da je za vrijeme PDP-ove vlasti udio duga u BDP-u iznosio 54,6 posto, a da je na kraju januara ove godine bio na nivou od 40 posto.

TRIVIĆ: Premijerka očito ne poznaje pojam ukupnog duga. Ono na šta mi upozoravamo jeste ukupan dug Republike Srpske koji osim javnog, uključuje i dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke RS duga (javni dug i ukupan dug su definisani Zakonom o zaduženju, dugu i garancijama). Takav ukupan dug, čiji garant je u konačnici Republika Srspka, iznosi prema našim procjenama 5,8 milijardi KM na kraju 2017. godine (u 2008. iznosio nešto više od 3 milijarde). Učešće ukupnog duga u BDP-u može biti diskutabilno jer nemamo adekvatne procjene nivoa BDP-a za prethodnu godinu. Naša procjena je da učešće ukupnog duga u BDP-u iznosi preko 58% i približava se zakonskom limitu od 60%. Sve naše procjene radimo na bazi podataka koje dostavlja Vlada RS, pa možemo opravdano sumnjati u vjerodostojnost tih podataka, ali ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su ti podaci netačni jer druge izvore nemamo ili ne možemo da se na njih pozivamo. Ono što definitivno opterećuje budžet Republike, jeste konstantni rast godišnje otplate duga – glavnica i kamata koje za ovu godinu iznose preko 850 miliona KM samo iz republičkog budžeta dok su u 2008. godini iznosile oko 120 miliona KM. Na ove jako loše trendove upozorovala je i Glavna služba za reviziju javnog sektora, ali znamo kako se završio taj dio priče.

– Povećanje penzija od dva posto najavljeno je od aprila. Premijerka kaže da će povećanja biti još, ali malih, kako penzioni sistem ne bi bio ugrožen. Postoji li osnova za veća povećanja penzija? Narodni poslanik i predsjednik NDP-a Dragan Čavić tvrdi da je povećanje ožod 10 posto moguće u januaru naredne godine i neprihvatljivim smatra da su penzije u RS najmanje u Evropi?

TRIVIĆ: Mi u PDP-u imamo sasvim druge procjeen od Vlade RS o mogućnosti povećanja penzija – Vlada svoj rast penzija od 2% bazira na procjenama svojih budućih uspjeha i logičnim se nameće da takva loša Vlada procjenjuje da je moguće postići rast od 4 ili 5% na godišnjem nivou. Ako bismo se rukovodili našim Programom „Obnova Srspke“, u kojem smo proocijenili da je moguće da javna preduzeća kojima upravlja Vlada RS, budu izvor profita od 100 miliona godišnje ili da je moguće da se prihod po osnovu koncesija poveća na 150 miliona sa sadašnjih 30 miliona godišnje, onda znamo da je povećanje penzija od 10 ili 15% godišnje sasvim realno i izvodivo. Takođe smatramo da u samom budžetu RS ima dosta prostora za uštede (na primjer, godišnje se na stručne usluge troši preko 20 miliona KM) gdje se običnom realokacijom sredstava mogu postiči bolji rezultati u smislu rasta penzija.

– PDP ima “Program obnove RS”. Koje oblasti su njih obuhvaćene i šta biste izdvojili kao najznačajnije tačke ovog dokumenta?

TRIVIĆ: Naš Program je dugoročnog karaktera i definiše više od 100 konkretnih mjera u svim oblastima života. Prvenstveno, to su ekonomija, demografija, ali i vladavina prava gdje smo napisali „zakon isti za sve“, moralna obnova koja obuhvata vrlo bitnu reformu obrazovanja, te obnova političke stabilnosti. Niti jedna oblast nema prioritet nad nekom drugom, sve mjere iz svih oblasti moraju biti sinhronizovane, izbalansirane jer nema zdrave ekonomije bez vladavine prava, bez odsustva korpupcije, itd. Moramo stvoriti ambijent u kojem ljudi ostaju, rađaju se, školuju i rade, u konačnici stvaraju svoje porodice. Ponudili smo jako kvalitetan dokument koji je od strane ljudi do čijeg mišljenja cijenimo ocijenjena kao izuzetno dobar. Radili smo dugo, mjerili, vagali, konsultovali mnoge nestranačke ličnosti, specijaliste u svojim oblastima i došli do jedne solidne osnove koja može da trasira put buduće Vlade Republike Srpske. Za sve ono za šta kritikujemo sadašnju Vladu RS, ponudili smo svoja rješenja, svoje mjere, svoje preijedloge, odnosno svoje „KAKO“ da bismo krenuli naprijed krupnim koracimo. Vjerujemo da Republika Srspka za pet do osam godina može postati Slovačka ili Estonija po nivou BDP po glavi stanovnika. Uslov je da sa onim prirodnim resursima koje imamo raspolažemo racionalno, a da za osnovni resurs a to su ljudi stvaramo uslove koji će ih zadržati u Republici Srpskoj. Taj put je dugoračan i težak, ali mislimo da je moguć. Naš narod danas živi poniženo i siromašno, ljudi su nam moralno „ubijeni“, mi u PDP-u mislimo da znamo kako to promijeniti, znamo kako ići bolje, brže i jače, samo tražimo šansu. Naš Program je javno dostupan dokument, a osnovni kontakt sa narodom u cilju nejgove promocije biće „lice u lice“ razgovor, dakle Program prezentujemo već uveliko na terenu, u direktnoj komunikaciji sa narodom slušajući sugestije građana a time ujedno prispitujemo validnost tog dokumenta. Mi smo Program usvojili na programskom Saboru Partije, ali i tada smo rekli – ovo je radna verzija i sve dobre sugestije biće uvrštene u naš budući rad kada formiramo republičku Vladu.

– Poseban fokus je na stranim investicijama. Šta RS moga učiniti da bi postala primamljivo tlo za strani kapital?

TRIVIĆ: Mora biti zemlja sigurnosti, zemlja bez tenzija, zemlja mira, zemlja u kojoj je na primjer tema digitalizacije javne uprave bitnija od dnevnih politikantskih tema na koje gubimo toliku energiju i resurse. Tako ja očekujem da vidim Republiku Srpsku za pet, deset ili petnaest godina. Kada je tako budu percipirali investitori – strani će dolaziti da ulažu a domaći neće iznositi svoj kapital vani već će biti motivisani da ga ulože ovdje. Tada naš čovjek neće biti primoran da posao traži negdje vani, već će dobiti svoju prvu priliku u svojoj zemlji. Taj mir, tu sigurnost, taj progres u glavama svih nas mogu da donesu i iznesu jedino ljudi. Preduslov je promjena na izborima, i dolazak ljudi koji su spremni na mir, stabilnost i saradnju. U takvim uslovima svaka ekonomija može da „procvjeta“.

(Vijesti.ba)

Related posts