Grad Bihać mjesečno će izdvajati oko 170.000 KM za otplatu kredita

Gradska uprava Bihaća obavještava da je od 01. februara 2017. godine, nakon isteka grejs perioda, u obavezi svakog mjeseca na ime ranije odobrenog dugoročnog kredita uplatiti ratu u iznosu od oko 170.000 KM.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Bihaća krajem 2013. godine usvojilo je Odluku o zaduživanju Općine Bihać, kojom je data saglasnost za kreditno zaduženje Općine Bihać u iznosu od 13 miliona KM, sa grejs periodom od tri godine, s ciljem refinanciranja tadašnjih kreditnih zaduženja Općine Bihać koja su u tom trenutku iznosila oko 10 miliona KM, te je razlika od oko 3 milona KM upotrebljena za eksproprijaciju zemljišta za potrebe KfW projekta.

Naime, 2010. godine Općina Bihać se zadužila na iznos od 6 miliona KM za pokrivanje deficita iz ranijih godina i financiranje kapitalnih investicija, te 6,1 miliona KM 2011. godine za izmirenje dugovanja Zavoda za prostorno uređenje Bihać i refinansiranje kreditnog zaduženja iz 2008.godine. Ukupno 12,1 milion KM. Do kraja 2013. godine, redovnom otplatom, taj dug je smanjen na oko 10 miliona KM, te je isti krajem 2013. godine refinansiran kreditom od 13 miliona KM uz grejs period od tri godine. U toku grejs perioda na ime ovog kreditnog zaduženja grad Bihać uplatio 1.955.401 KM kamate.

Kako je sa 01. februarom 2017. godine grejs period istekao, Grad Bihać je dužan da počne i sa otplatom glavnice kredita u 110 mjesečnih rata, uz kamatnu stopu od 4,94% godišnje, narednih 9 godina.

Related posts