Bosanska Krupa: Danas se obilježava 26. godišnjica formiranja 511. slavne bbr.

Danas se navršava 26. godina od formiranja 511. slavne bbr. Tim povodom danas će u 16:30 sati biti upriličen obilazak Centralnog spomen-obilježja u Bosanskoj na platou kod Doma kulture.

Put ove brigade tekao je od njenog osnivanja kada je nosila naziv 111. bosansko-krupska pješadijska brigada a formirana je 01. septembra 1992. godine naređenjem Štaba vrhovne komande Oružnih snaga Republike BiH od 29. jula 1992. godine i naređenjem Komande Unsko-sanske operativne grupe od 20. avgusta 1992. godine.

Naređenjem Komande 5. korpusa Armije RBiH od 7.4.1993. godine 111. bosansko-krupska pješadijska brigada transformiše se u 511. brdsku brigadu. Na prijedlog Štaba Vrhovne komande Armije RBiH a odlukom Predsjedništva RBiH od 14. decembra 1993. godine 511. bbr. dodijeljen je počasni naziv „slavna“ kao priznanje za hrabrost i požrtvovanost.

Na svom ratnom putu 511. sbbr prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. korpusa i prema srpskom agresoru i prema paravojnim formacijama tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna od kojih se izdvajaju: diverzantske akcije u gradu Bosanska Krupa, Stražbenica, Crkvina, Banjani, Grabež, Muratovo brdo, Skokovi, Pećigrad, Šumatac, Velika Kladuša, Hasin vrh, Grmuško-srbljanski plato, Radić, Vranjska, Debeljača, Skočaj, mostobrani Kobiljnjak i Ćojluk, Liskovac, Čajići, Pećka brda, Glodna, Ivanjska, Dvor na Uni.

Related posts