7 nezavisnih načelnika pokrenuli alternativni blok: Budućnost BiH – Prva Proklamacija!

PRVA PROKLAMACIJA

MEMORANDUM

O MEĐUSOBNOJ SARADNJI I DALJEM POLITIČKOM DJELOVANJU NEZAVISNIH GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

1.

1.1  Ova Proklamacija uspostavlja principe međusobnog razumijevanja, saradnje i podrške, te daljeg političkog djelovanja nezavisnih gradonačelnika i načelnika u Bosni i Hercegovini izabranih na lokalnim izborima 2016. godine;

2.

2.1  Stavljajući interes građana, naroda, lokalnih zajednica, kantona, entiteta, Brčko Distrikta i države Bosne i Hercegovine iznad svih drugih, te promovirajući ustavni patriotizam, integritet i profesionalizam kao temeljna načela djelovanja u predstojećem periodu;

 

2.2  Uvažavajući ustavne i zakonske nadležnosti, odgovornosti i ovlaštenja lokalne samouprave, te načelnika i gradonačelnika kao nosilaca izvršne vlasti ovog nivoa uprave;

 

2.3  Razumijevajući, poštujući i promovirajući principe i standarde uspostavljene Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju Bosna i Hercegovina kao punopravna članica Vijeća Evrope ima obavezu implementirati u domaće zakonodavstvo provedbene norme, te političku i upravljačku praksu;

 

2.4  Svjesni važnosti i zaštite izvorne nadležnosti lokalne samouprave i principa supsidijarnosti koji javna ovlaštenja dodjeljuju primarno onim nivoima vlasti koji su najbliži građanima, dok je prenošenje nadležnosti na više nivoe opravdano samo kada to traže principi efikasnosti ili ekonomičnosti;

 

2.5  Cijeneći dodjeljeno povjerenje i značajnu podršku birača, te razumijevajući svoj neupitni legitimitet kao odgovornost spram građana koji su dodjelom mandata prenijeli dio suvereniteta na općinsku vlast;

 

3.

3.1  Potpisnici Proklamacije obavezuju se na djelovanje utemeljeno na principima zakonitosti, jednakopravnosti, transparentnosti i meritornosti, te načelima odgovornosti, participativnosti, inkluzivnosti i socijalne osjetljivosti;

 

3.2  Potpisnici Proklamacije čvrsto su privrženi ideji dobrog upravljanja lišenog partikularnih: ličnih, grupnih ili stranačkih interesa na štetu lokalne ili šire zajednice, nedvosmisleno, trajno i svakodnevno je provodeći, tražeći isto od drugih struktura lokalne vlasti;

 

3.3  Potpisnici Proklamacije posebnu pažnju obratit će i javnosti demonstrirati privrženost domaćinskom odnosu prema javnom dobru, javnom novcu, javnoj imovini i radnim mjestima u lokalnoj javnoj upravi, te će posebne napore uložiti u efikasnu borbu protiv korupcije, klijentelizma i nepotizma;

 

3.4 Potpisnici Proklamacije, kao rukovodioci, striktno će se držati principa zapošljavanja, promicanja i nagrađivanja najsposobnijih, najmoralnijih i najodgovornijih kadrova, kojima stranačka, nacionalna, familijarna ili neka druga pripadnost neće biti niti prepreka, niti poseban kvalitet;

 

3.5 Potpisnici Proklamacije, u ime vlastite lokalne samouprave, insistirat  će, te vlastitim primjerom dokazivati opredjeljenost za principe konkurentnosti, meritornosti i transparentnosti prilikom izvršavanja zakonom propisanih obaveza,posebno javnih nabavki, poslovnih aranžmana i drugih obligacionih odnosa sa trećim stranama;

 

3.6  Potpisnici Proklamacije obavezuju se na međusobnu podršku i saradnju u svim oblastima i zadacima koji su u domenu vlastite nadležnosti i odgovornosti, posebno u slučajevima kada međusobna saradnja doprinosi razvoju vlastitih lokalnih zajednica, te dobrobiti građana i naroda;

 

3.7  Potpisnici Proklamacije posebnu pažnju obratit će definisanju zajedničkih ciljeva od prioritetnog značaja za vlastite lokalne zajednice i šire;

 

3.8  Potpisnici Proklamacije sa posebnom pažnjom će pristupiti stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, efikasnijoj administraciji i efikasnijem javnom sektoru sa ciljem ekonomskog razvoja  države Bosne i Hercegovine na svim nivoima organizovanja vlasti;

 

    1. Potpisnici Proklamacije ostat će dosljedni principima ravnopravnosti svih građana i naroda, bez obzira na pol, godine, nacionalnu, vjersku ili neku drugu pripadnost;

 

    1. Potpisnici Proklamacije pozivaju sve nosioce zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, nosioce mandata u zakonodavnim organima svih nivoa vlasti, nosioce rukovodećih i upravljačkih funkcija u organima uprave, institucijama, agencijama, vanbudžetskim fondovima i drugim organima koji vrše javna ovlaštenja, pojedince iz poslovne zajednice, civilnog društva, diplomatske misije i međunarodne organizacije da na principima međusobnog razumijevanja, uvažavanja i partnerstava, svojevoljno pristupe ovoj Proklamaciji i doprinesu neminovnom procesu jačanja vladavine prava, jednakosti pred zakonom, depolitizaciji vlasti i departizaciji upravljanja u Bosni i Hercegovini;

 

    1. Potpisnici Proklamacije opredjeljeni su zadržati svoj nestranački i nezavisni status, zajednički se odlučno suprostavljajući svim potencijalnim pokušajima neprincipijelnih pritisaka trećih strana, političkih i administrativnih opstrukcija od viših nivoa vlasti ili političkih stranaka, te neutemeljenih optužbi, podmetanja i ucjena sa ličnim ili političkim motivom trećih strana;

 

4.

4.1  Proklamacija je potpisana od strane nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosanskom Petrovcu 04.02.2017. godine i ostaje trajno otvorena za sve druge načelnike, gradonačelnike kao i druge nosioce javnih funkcija u Bosni i Hercegovini, pojedince iz političkog, akademskog, privrednog i javnog života Bosne i Hercegovine.

Related posts