VIDEO: Na današnji dan 1992. godine formirane su bihaćke brigade – ratni put i akcije Besmrtne i Legendarne!

501. Slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. kao Prva bihaćka pješadijska brigada u mjestu Kamenica kod Bihaća s ciljem odbrane Bihaća i okoline od srpskog agresora. Iako brigada nije imala problema sa brojem ljudstva, glavni problem ove brigade kao i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine je predstavljao nedostatak oružja i vojne opreme, uprkos tome njen doprinos tokom Rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik.

501. Slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. u samom početku napada srpskih paravojnih formacija na opkoljeni Bihaćki okrug, koji su tokom sljedećih dana dobivali svoj pravi oblik i intezitet. Brigada je bila sastavljena od mladih dobrovoljaca s područja općine Bihać i pridošlih izbjeglica iz okolne okupirane teritorije. Pri formiranju brigada se sastojala iz:

1. odred TO Ljutoč
2. odred TO Centar
3. odred TO Bakšaiš
vod minobacača iz Općinskog štaba TO Bihać
dio izviđačkog voda iz Općinskog štaba TO Bihać

502. Viteška brdska brigade je bila vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Petog korpusa Armije RBiH. Formirana je 19. jula 1992. godine. Prvi komandant bio je major Atif Dudaković.

Već u osvit rata a pogotovo nakon što je zvanično i otpočeo, patriote širom Bosne i Hercegovine su otpočele sa formiranjem vojnih jedinica i organiziranjem otpora. Cazinska krajina ni po čemu nije bila izuzetak. Čak štaviše, ljuti krajišnici su poučeni iskustvom kroz historiju, možda i ranije od ostalih shvatili ozbiljnost situacije i predano počeli sa formiranjem odbrane. Nakon formiranja manjih odreda i jedinica krenulo se u njihovo okrupnjavanje. Od već formiranih jedinica 19. jula 1992. godine, prema naredbi načelnika Glavnog štaba Oružanih snaga RBiH Sefera Halilovića, u bihaćkom naselju Žegar formirana je 2. bihaćka brigade. Proglašena je 2. muslimansko-hrvatskom pješadijskom brigadom. Za prvog komandanta imenovan je major Atif Dudaković dok je za njegovog zamjenika i načelnika štaba brigade postavljen Vlado Šantić. Sastojala se od komande sa prištabskim i logističkim jedinicama, tri pješadijska bataljona, jedinice za borbenu podršku sa mješovitom minobacačkom baterijom 82 i 120 mm, protivoklopnog mješovitog voda i mješovitog lahkog artiljerijsko-raketnog voda protivzračne odbrane. Prvi bataljon se sastojao od boraca hrvatske nacionalnosti iz naselja oko Bihaća te je zbog toga brigadi i pridodat prefiks hrvatska. Drugi bataljon je formiran od boraca i starješina dotadašnjeg odreda Teritorijalna odbrana Vrsta a treći od boraca najbrojnijeg odreda Prekounje.[2]

Na dan osnivanja brojno stanje brigade je bilo slijedeće: 83 oficira, 120 podoficira, 1136 boraca što znači ukupno 1339 boraca i starješina. Samo oko trećina ljudstva brigade posjedovala je pješadijsko naoružanje različitog kalibra.

 

 

 

Izvor: USKinfo.ba

Related posts