UPRKOS BROJNIM PROBLEMIMA “UNSKO-SANSKE ŠUME” USPJEŠNO POSLOVALE U 2016. GODINI

Na 72. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona usvojen je Izvještaj o radu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2016. godinu sa Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za proteklu godinu. Isti je upućen Skupštini USK na razmatranje. Premijer Husein Rošić je kazao da je u ŠPD u prošloj godini ostvarena neto dobit u iznosu 1,232.133 KM te kako od menadžmenta očekuje da dodatno stabilizira stanje u ovom poduzeću.Također je istaknuto da se ove godine, prvi put, iz dobiti “Unsko-sanskih šuma” financira projekt od kantonalnog značaja. Konkretno milion KM dobiti ŠPD-a usmjereno je za obnovu operacionih sala u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Sukladno Planu rada i poslovanja u protekloj godini ukupno planirana usječena količina drvnih sortimenata je izvršena sa 10.828,00 m3 više od plana ili za 2,72 % više, dok je plasman ovih proizvoda izvršen u obimu 99,01 % od planiranog. U odnosu na 2015. godinu ostvareno je povećanje proizvodnje za 13,17 % svih drvnih sortimenata. Kod četinarskih drvnih sortimenata planirana proizvodnja četinarskih trupaca je izvršena 104,19 %, a otprema 101,37 %. U odnosu na isti period 2015. godine ostvareno je povećanje u proizvodnji za 10,72 %, a u otpremi za 4,24 %. Proizvodnja četinarske celuloze izvršena je u obimu 118,49 % u odnosu na plan, a otprema 110,37 %. Također je ostvareno povećanje u odnosu na 2015. godinu za 33,22 %.

Loši vremenski uvjeti otežavali izvršenje Plana proizvodnje

Nakon izvršene detaljne analize i uticaja rizika poslovanja u ovoj oblasti konstatirano je da drvo-prerađivačka i posebno građevinska industrija pokazuju oporavak, ali veoma slabog intenziteta što potvrđuje dalju prisutnost ekonomske krize-recesije u svim oblastima privređivanja. Pored navedenog, veoma loši vremenski uslovi u prvom kvartalu godine praćeni ekstremnim snježnim padavinama onemogućile su u velikoj mjeri da se otpremi kupcima sveukupna proizvedena količina drvnih sortimenata četinara.

Kod lišćarskih trupaca ostvarenje proizvodnje u odnosu na plan je 87,10 %, a u odnosu na 2015.godinu 96,77 %. Otprema lišćarski trupaca izvršena je sa 86,15 % u odnosu na plan 2016.g., dok je u poređenju sa 2015.g. ostvarenje 95,76 %. Planirana količina lišćarskih trupaca u 2016.godini bila je veća od izvršenja u 2015.godini za 6.494 m3 ili veća za 11,11 % što se pokazalo, s obzirom na loše vremenske uslove i druge probleme, preambiciozno.

Ogrijevno drvo lišćara je proizvedeno u fizičkom obimu za 4,01 % više od plana, a izvršenje u otpremi u odnosu na plan je 99,97 %. U odnosu na 2015. godinu otpremljeno je više ogrijevnog drveta za 9,48 %.
Ukupna prosječna ostvarena cijena svih prodatih drvnih sortimenata u 2016. godini (bez drvnog otpada) je 77,25 KM/m3 što je za 0,30 KM/m3 manje od planirane cijene koja je iznosila 77,55 KM/m3.
Ostvarena cijena je također manja nego ostvarena u 2015. godini kada je iznosila 78,34 KM/m3.

šumsko-uzgojni radovi veći od planiranih

Šumsko-uzgojni radovi su izvršeni na površini 3.474,68 ha ili 102,81 % u odnosu na planiranu količinu. Izvršeno je pošumljavanje na 257,05 ha površine ili 7,87 % više od plana za 2016. godinu. Mjere njege šumskih kultura su izvršene su na površini 272,25 ha, odnosno 117,78 % više od planiranog obima.
Ostale mjere njege kao što su kresanje u kulturama, prorede izdanačkih šuma, njege lišćarskih mladika, njege prirodnog podmlatka izvršene su također u većem ili planiranom obimu ( ukupno 2.757,18 ha).
Izvođenje šumsko-uzgojnih radova u 2016.godini je izvršeno na teret tekućeg poslovanja angažovanjem zaposlenika koji imaju ugovorom o radu utvrđenu obavezu vršenja uzgojnih radova. Veliki dio ovih radova su izvršili ostali zaposlenici ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa, koji su pored ugovorom o radu utvrđenih obaveza, privremeno izvršavali i ove radove.
U 2016 godini je okončan postupak kod FM PViŠ u vezi priznavanja i registracije sjemenskih sastojina najvažnijih šumskih vrsta drveća na USK ( bukva, hrast kitnjak, pitomi kesten, javor, jela, smrča i duglazija ) za koje je u 2016 godini FM PViŠ izdalo Rješenje. Također je inicirana aktivnost za registraciju matičnjaka za proizvodnju određenih hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, što je okončano i FM PViŠ je svojim Rješenjem dalo saglasnost. U ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa, odnosno Podružnici ” Rasadnik ” Cazin registrirano je ukupno 20 vrsta drveća i grmlja za proizvodnju hortikulturnog sadnog materijala.

ŠPD u 2016.godini poslovanje ostvarilo u ambijentu nepovoljnih gospodarskih
i loših vremenskih uvjeta

Bosanska Krupa gospodari državnim šumama na USK na osnovu Ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama iz 2009. godine zaključenog s Ministarstvom PViŠ USK po kojem je izrađeno više aneksa ugovora. U poslovnoj 2016. godini poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa se ostvarivalo u očekivanom donošenju zakona o šumama F BiH, što se nije desilo. Provedene su samo izmjene i dopune postojećeg Zakona o šumama USK, koje su trebale riješiti primjedbu lokalnih zajednica na visinu naknade od korištenja državnih šuma. Dopunom Zakona o šumama USK utvrđena je obaveza čuvanja šuma za korisnike državnih šuma. Nedonošenje Federalnog zakona o šumama uz istovremeno usvajanje izmjena i dopuna Zakona o šumama USK uticalo je otežavajuće na poslovanje ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa.

Može se konstatirati da je ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa svoje poslovanje u 2016.godini ostvarilo u ambijentu nepovoljnih gospodarskih i loših vremenskih uvjeta. Tokom godine dolazilo je do promjene organa upravljanja i dešavalo se da se imenuje jedan organ upravljanja, a da istovremeno nije imenovan viši organ upravljanja i obratno, što je za posljedicu imalo otežano i sporije donošenje strateških odluka po svim elementima poslovanja Društva. I pored neuobičajeno čestih promjena u upravljačkim strukturama poduzeća nastojala se održati stabilnost poslovanja i usaglašavanja sa propisima F BiH i BiH. Nastavljeno je s primjenom mjera iz Programa za suzbijanje negativnog uticaja ekonomske krize (recesije) na poslovanje ŠPD-a što je uz povećano angažovanje Uprave poduzeća i svih zaposlenih imalo za posljedicu pozitivan poslovni rezultat u ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa. Šumsko-uzgojni radovi (pošumljavanje, mjere njege i ostali) su izvršeni u većem obimu nego je planirano uz povećano angažovanje najvećeg broja zaposlenika. U ovom dijelu poslovanja ostvarena je saradnja sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Otpremom 394.732,00 m3 drvnih sortimenata je ostvaren prihod u iznosu 30.814.053,00 KM, koji je najveći od osnivanja ovog Društva na ovoj vrsti prihoda i isti učestvuje preko 90 % u ukupnom prihodu. Ostvarena dobit je za 95,32 % veća od planirane, redovno su izmirivane obaveze prema zaposlenicima, dobavljačima uz povećenje likvidnosti u poslovanju.

Pozitivno iskazani pokazatelji u poslovanju ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa za 2016.godinu su dobra osnova za poslovnu 2017.godinu, obzirom na prisutne prognoze daljeg djelovanja svjetske ekonomske krize.

Related posts