Trošenje grant novca u BiH: Kome i za šta je podijeljeno 66 miliona KM?

Od početka 2014. do septembra 2016. godine državne institucije su podijelile 66 miliona KM grant novca, a da se precizno ne zna za šta je taj novac dodijeljen i kako je potrošen.

Ovo je jedan od nalaza državnog Ureda za reviziju koji je objavljen u izvještaju o reviziji učinka pod nazivom “Upravljanje grantovima u institucijama BiH”. Grantovi su bespovratni iznosi kojeg dodjeljuju institucije, najčešće neprofitnim organizacijama, poput kulturnih institucija, privrednih udruženja, sportskih kolektiva i slično.

Prema nalazima revizora, na državnom nivou ne postoje jasni i jedinstveni kriteriji za dodjelu ovog novca, koji bi važili za sva ministarstva. Drugim riječima, svako ministarstvo ima svoja pravila prilikom dodjele bespovratnih iznosa. Praktično, prema nalazima državnih revizora, prilikom dodjele grantova u državnim institucijama “škripi na sve strane”.

Planiranje budžeta

– Vijeće ministara BiH i institucije nisu prilikom planiranja grantova odredili jasne ciljeve i rezultate koji se žele postići finansiranjem putem grantova. Prilikom planiranja budžeta za grantove institucije nisu obrazlagale iznose traženih sredstava tj. podatke na osnovu kojih su utvrđeni traženi iznosi sredstava, iako je navedeno obaveza – nalazi su državnih revizora u vezi sa planiranjem prilikom dodjele grantova.

Ni procedure dodjeljivanja nisu bolje ocijenjene. Prema nalazima revizora, ne samo da se procedure i kriteriji za dodjelu grantova razlikuju od jedne do druge institucije, nego se u određenim slučajevima ni takve procedure ne poštuju.

– Kriteriji za dodjelu grantova nisu u potpunosti mjerljivi i jasni, te se ne primjenjuju na sve korisnike grantova, a u određenim slučajevima bili su utvrđeni i na diskriminatornoj osnovi. Izbor korisnika u određenim slučajevima nije izvršen u skladu sa uspostavljenim kriterijima. Iako su u većini slučajeva definisani kriteriji za izbor korisnika, institucije nisu utvrdile način na koji se vrši raspored sredstava po korisnicima – tvrde državni revizori.

Svojevremeno je Faktor objavio tekst o dodjeli novca sportskim kolektivima. Tom prilikom su nam naši izvori kazali da pojedini sportski kolektivi za iste projekte dobijaju novac sa različitih nivoa vlasti. Osim toga, pri pravdanju troškova različitim institucijama prilažu iste račune, odnosno za jedan trošak uspijevaju dobiti novac “sa više strana”. Do sličnih nalaza su došli i državni revizori.

Razmjena podataka o korisnicima

– Ne vrši se razmjena podataka o korisnicima grantova između institucija BiH, kao ni sa institucijama iz entiteta. Izvještaji korisnika nisu orijentisani ka prikazivanju rezultata koji su ostvareni i ciljeva koji su postignuti. Većina institucija ne vrši analize o dodijeljenim grantovima i ocjenu ostvarenih rezultata i ciljeva za dodijeljene grantove. Institucije BiH izvještavanje o dodijeljenim grantovima u najvećem broju slučajeva vrše samo kroz redovno izvještavanje o izvršenju budžeta u kome se ne navode ostvareni rezultati i ciljevi – naveli su revizori u svom izvještaju.

Zbog toga revizori preporučuju Vijeću ministara da unaprijedi sistem planiranja grantova, odnosno da definiše ciljeve zbog kojih se grantovi dodjeljuju. Također, preporučuje se da Vijeće ministara i Ministarstvo finansija i trezora analiziraju postojeće procedure i uspostave okivrna jedinstvena pravila za dodjelu grantova.

Ministarstvu finansija je preporučeno i da prilikom planiranja budžeta traži od svih institucija traži informacije o tome zbog čega bi neki grant trebalo dodijeliti, kao i obrazloženje predloženog iznosa. Također preporučena je uspostava jedinstvene baze podataka korisnika ovog novca na državnom nivou, kako bi se spriječila pojava da pojedine organizacije za isti projekat dobijaju novac iz više javnih izvora, odnosno sa različitih nivoa vlasti.

Državnim institucijama je poručeno da uspostave jasne i mjerljive kriterije na osnovu kojih dodjeljuju novac, kako bi svi zainteresovani korisnici imali jednak pristup tim sredstvima. Također preporučeno je da se unaprijedi sistem kontrole trošenja ovog novca, kako bi se on namjenski trošio na ono za šta je i dodijeljen.

faktor.ba

Related posts