„Tendenciozni i neprofesionalni“ medijski izvještaji

Sud Bosne i Hercegovine, kao društveno odgovorna i transparentna institucija, nosilac trećeg stuba vlasti na državnom nivou, uvažavajući svoj položaj u strukturi države i poštujući položaj i značaj medija i sredstava informisanja, zbog sve učestalijih tendencioznih, neprofesionalnih i netačnih medijskih izvještavanja o predmetima koji se procesuiraju pred ovim sudom, a radi unapređenja javnog diskursa i istinitog i pravilnog informisanja zainteresovane javnosti, izdaje

 

– SAOPŠTENЈE ZA JAVNOST –

 

ULOGA ODGOVORNIH MEDIJA U DRUŠTVU U KONTEKSTU

PRAVILNOG IZVJEŠTAVANЈA O KRIVIČNIM POSTUPCIMA

 

Sudovi kao društveno odgovorne i transparentne institucije, čija je svrha kontrola provođenja zakona i presuđivanje u konkretnim predmetima, pored navedenih dužnosti imaju i zadaću pratiti ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, te podsjećati ključne aktere u društvu na relevantne procese i njihovo pravilno odvijanje.

 

Sud Bosne i Hercegovine, kao jedina redovna sudska institucija na državnom nivou, ali i sud s najviše medijske pažnje u domaćem, regionalnom i međunarodnom medijskom prostoru, opredijeljen je za transparentno i odgovorno izvještavanje o predmetima koje presuđuje. O navedenom ponajbolje svjedoči i činjenica da je Sud Bosne i Hercegovine među vodećim institucijama u državi prema broju odobrenih zahtjeva za pristup informacijama. Takva praksa zadovoljava interese demokratskog društva i Sud će i dalje pravilno i efikasno izvještavati javnost i zainteresovana lica.

 

Sud Bosne i Hercegovine ima nadležnost za presuđivanje najtežih oblika ratnih zločina, organizovanog kriminala, korupcije i terorizma na kompletnoj teritoriji države Bosne i Hercegovine, kao i rezultate koji se ogledaju u stotinama presuđenih predmeta i velikom broju aktivnih predmeta o kojima mediji sve češće plasiraju neprofesionalne, tendenciozne i netačne priloge, članke i komentare.

 

Bez namjere da utječe na novinarske slobode i slobodu izražavanja, a u cilju zaštite vlastite nezavisnosti, promicanja vladavine prava, izgradnje demokratskog društva, pravilnog informisanja javnosti i promovisanja odgovornog vršenja novinarskog posla, Sud Bosne i Hercegovine podsjeća:

 

  1. Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim dokumentima, koji su sastavni dio Ustava, propisana je sloboda izražavanja uz ostala ljudska prava i slobode. Ljudska prava i slobode nisu apsolutnog karaktera, odnosno u određenim slučajevima moguća su i određena ograničenja koja se propisuju isključivo zakonom. U pogledu prava na izražavanje kao izuzeci predviđeni su, između ostalog, zaštita prava i ugleda drugog, zaštita javnog poretka i očuvanje autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

 

  1. Preporukama i deklaracijama Vijeća Evrope potiče se izvještavanje medija o sudskim postupcima, te se sudovi obavezuju na transparentan odnos prema medijima i javnosti, ali i medijima se, između ostalog, sugeriše: profesionalizacija i edukacija novinara u oblasti prava i procedura, odgovorno izvještavanje o krivičnim postupcima, razrađivanje smjernica i normi profesionalne etike, poštivanje dostojanstva i sigurnosti učesnika u krivičnim postupcima, te izbjegavanje predrasuda i pežorativnih aluzija prilikom izvještavanja.

 

  1. Bosanskohercegovačko tranzicijsko i postkonfliktno društvo, opterećeno ratnim dešavanjima iz devedesetih godina, nalazi se pred teškim izazovima integracije u savremena evropska društva, shodno čemu je nužan predan rad na dostizanju evropskih standarda transparentnosti i odgovornosti, što obavezuje u prvom redu državne institucije i niže nivoe vlasti, ali i medije, obrazovni sistem i na koncu sve građane.

 

Uzimajući u obzir navedeno, Sud Bosne i Hercegovine poziva:

 

  1. Nadležne institucije da zakonskim tekstom predvide pravila o medijskom izvještavanju u vezi sa krivičnim postupcima, kako bi se na jasan i nedvosmislen način uveo red u ovaj segment medijskog rada, te sloboda izražavanja pravilno percipirala u našem pravnom poretku i praksi, u skladu sa Ustavom i međunarodnim dokumentima.

 

  1. Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine da, u okviru svoje nadležnosti i u skladu s međunarodnom standardima, dopuni normativni okvir koji se odnosi na izvještavanje o sudskim postupcima, te uočene nepravilnosti u praksi na adekvatan način koriguje.

 

  1. Međunarodne organizacije koje se bave promicanjem vladavine prava i izgradnjom demokratije da pozitivno i kroz edukaciju ostvare saradnju sudova i medija s ciljem unapređenja procesa informisanja javnosti.

 

  1. Medije, novinske kuće i sredstva informisanja da fer i pošteno, odgovorno i transparentno, bez predrasuda i pežorativnih aluzija izvještavaju o sudskim postupcima, uvažavajući prezumpciju nevinosti optuženih, dignitet žrtava i svjedoka, pazeći na ugled, autoritet i dostojanstvo suda i sudija, te poštujući prava drugih učesnika u postupku.

 

Na kraju, Sud Bosne i Hercegovine posebno apeluje:

 

Imajući u vidu osjetljivost predmeta ratnih zločina, te važnost provođenja sudskih postupaka za ova djela, a naročito imajući obzira prema žrtvama, nužno je izbjegavati tendenciozno i bombastično izvještavanje, kao i netačno i maliciozno komentarisanje u vezi ovih predmeta. Ovakvo neprofesionalno postupanje nesumnjivo vrijeđa dignitet Suda Bosne i Hercegovine, zadire u najdublja osjećanja žrtava, te produbljuje međunacionalne tenzije, što niukoliko ne doprinosi demokratizaciji bh društva.

 

Sud Bosne i Hercegovine će i dalje nastaviti proaktivan pristup izvještavanju javnosti o sudskim predmetima, ulažući maksimalne napore u cilju efikasnosti i blagovremenosti u distribuciji informacija, te razvijanja saradnje s medijima i zajednicom, sve u cilju izgradnje demokratskog društva, u koju svrhu se izdaje i ovo saopštenje.

Related posts