Na današnji dan 1942. godine oslobođen Bihać

Bihaćka operacija je jedna od najvećih pobjeda NOV i POJ u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ pod komandom Operativnog štaba za Bosansku krajinu uništilo ustaško-domobranski garnizon u Bihaću i okolnim mjestima i nanijelo neprijatelju značajne gubitke. Bitka za grad trajala je od 2. do 4. novembra 1942., i nastavila se nastupnim maršem jedinica NOVJ protiv ostataka razbijenih jedinica i demoralisanih okolnih garnizona. Razbijen je ustaški 4. djelatni stajaći “sdrug” (brigada) i dijelovi 12. domobranske pješačke pukovnije. Ovo je bila jedna od najvećih u dugom nizu pobjeda NOVJ…

Read More