Stimulacije do 2.000 KM dijeljene bez obrazloženja

Služba za poslove sa strancima na osnovu uopštenih prijedloga i bez detaljnih obrazloženja u prošloj godini je isplatila 48.000 KM stimulacije za 96 zaposlenih u ovoj instituciji, navodi se u izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji ove službe za 2017. godinu.

Prema nalazima Kancelarije za reviziju institucija BiH, stimulacije isplaćene u toku 2017. za četvrtinu su više u odnosu na prethodnu godinu.

“Iznos ukupno isplaćenih stimulacija po zaposlenom kreće se u rasponu od 143 KM za radnice na održavanju čistoće do 1.948 KM za stručnog savjetnika-inspektora za strance, koji obavlja poslove nepopunjenog radnog mjesta šefa kabineta direktora”, navodi se u izvještaju o reviziji.

Konstatujući da su obrazloženja navedena u prijedlozima za stimulaciju u pojedinim slučajevima uopštena i bez detaljnijeg navođenja koji su konkretno radni zadaci ili poslovi povećanog obima bili osnov za isplatu revizori su preporučili da je ubuduće potrebno to promijeniti.

Služba za poslove sa strancima u 2017. godini za upotrebu službenih vozila potrošila je 141.419 KM, pri čemu su revizori utvrdili da kod evidentiranja računa za gorivo sistem internih kontrola nije zadovoljavajući.

U izvještaju o reviziji ističe se da uz račune za gorivo nisu dostavljeni svi fiskalni računi koji su navedeni na računu za gorivo, da zbir fiskalnih računa dostavljenih uz račun ne odgovara iznosu i količini sa fakture, te da su na računima za gorivo iskazani i artikli koji nisu obuhvaćeni okvirnim sporazumom sa dobavljačem.

Propusti su utvrđeni i u postupcima ugradnje rezervnih dijelova, zbog čega je preporuka da Služba za poslove sa strancima preciznije uredi procedure o načinu servisiranja vozila, redoslijed aktivnosti i obaveze zaposlenih u ovom procesu.

Na osnovu pravilnika Savjeta ministara Službi za poslove sa strancima odobrena su četiri službena vozila, te 53 specijalizovana vozila.

“Služba trenutno raspolaže sa 57 službenih vozila koja su, u skladu sa pomenutim pravilnicima, klasifikovana kao službena i službena specijalizovana vozila”, navodi se u izvještaju.

Revizori su utvrdili da se službena i specijalizovana vozila koriste za dolazak i odlazak na posao.

“Imajući u vidu činjenicu da se većina specijalizovanih vozila odnosi na putnička, neobilježena vozila, posebnu pažnju bi trebalo voditi upravo o njihovom korištenju. Korištenje specijalizovanih vozila bi trebalo biti u funkciji obavljanja poslova iz nadležnosti Službe što se ne može potvrditi na osnovu interne odluke Službe o korištenju vozila, a ni na osnovu načina korištenja ovih vozila”, upozoravaju revizori.

Preporuka Kancelarije za reviziju institucija BiH jeste da Služba za poslove sa strancima preispita odredbe odluke o korištenju vozila i obezbijedi da se specijalizovana vozila koriste za namjene koje su određene podzakonskim propisima.

Revizijom je utvrđeno da se u ovoj instituciji još ne upisuju svi podaci predviđeni u putnom nalogu za vozila: dnevna relacija, dnevna kilometraža, količina nasutog goriva, zbirno iskazana kilometraža na mjesečnom nivou, kao i podaci o licu koje upravlja vozilom i broj lica koja se prevoze.

“Sve navedeno ukazuje na nedostatke u sistemu internih kontrola kod korištenja vozila čime se povećava rizik od nenamjenskog korištenja vozila i utroška sredstava. Takođe smo utvrdili da je prilikom nastanka materijalne štete na vozilu sačinjen policijski zapisnik, ali da nisu preduzete ostale radnje – utvrđivanje odgovornosti lica koje je upravljalo vozilom, utvrđene internim aktom Službe”, konstatuje se u revizorskom izvještaju.

Kancelarija za reviziju institucija BiH izdala je preporuku Službi za poslove sa strancima da obezbijedi sveobuhvatne evidencije o korištenju vozila na osnovu kojih se može potvrditi njihovo namjensko korištenje, te da je potrebno u potpunosti primjenjivati interna pravila Službe kojima su regulisani postupci u slučaju nastanka štete.

nezavisne.com

Related posts