Oglas za posao u MUP-u USK

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni Glasnik USK-a“, broj:14/17 i 16/17), Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona Bihać objavljuje:

J A V N I OGLAS

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova

PRIJEM NAMJEŠTENIKA

I Naziv radnih mjesta:

01. Viši referent za otvaranje i signiranje pošte u Odsjeku za administraciju

Bihać………………………………………………………………………………………….1 izvršilac;Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.

02. Održavanje čistoće u Cazinu u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje ……………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac;

II Opis poslova radnih mjesta:

01. Opis poslova radnog mjesta viši referent za otvaranje i signiranje pošte u Odsjeka za administraciju Bihać :

obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja;
otvara i signira prispjelu poštu za Odsjek Policijsku upravu i Policijsku stanicu;
stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju;
stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata, dostavu, otpremu i ažuriranje pošte i sređivanje arhivske građe;
prima poštu i razvrstava, zavodi u dostavne knjige;
razvrstava i otprema poštu u skladu sa propisima o kancelarijskim poslovima i o tome vodi evidenciju;
sređuje arhivsku građu u skladu sa važećim propisima;
izdavaja po zahtjevu obrađivača arhivske predmete;
rapoređuje arhivu prema klasifikacijskim oznakama, predlaže njeno uništenje i specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost rukovodioca organa nadležnog arhiva;
Stara se o čuvanju arhivske građe;
obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.

02. Opis poslova radnog mjesta održavanje čistoće u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje:

1. održava čistoću u objektu i oko njega;

2. obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.

III Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni Glasnik USK-a “, broj: 14/17 i 16/17), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj:05-01-02-48/17 19.09.2019.godine, za koja je raspisan Javni konkurs .

Opći uvjeti za sva radna mjesta:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2) da je starije od 18 godina;

3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;

5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za radna mjesta: 01. višeg referenta za otvaranje i signiranje pošte:

Srednja stručna sprema –IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, medicinska i tehnička škola;
Položen stručni ispit;
Najmanje 10 (deset ) mjeseci radnog iskustva.

Posebni uvjeti za radno mjesto 02. održavanje čistoće:

Osnovna škola

IV Prijave na oglas:

Zainteresirani kandidati su obavezni uz prijavu na Oglas dostaviti originale ili ovjerenu kopiju sljedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

Prijavu na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Izvod iz matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);
Diploma/svjedodžba o završenoj stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim konkursom
Uvjerenje o radnom iskustvu,
Dokaz o položenom stručnom ispitu
Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog konkursa nije otušten/a iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;

Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja nije obuhvaćena odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.
Izabrani kandidat/kandidatkinja su dužni/ne dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ukoliko konkursna procedura traje duže od tri mjeseca), prije stupanja na rad.

Lica sa SSS koja, prijavljena na ovaj oglas koja u vrijeme oglasne procedure nemaju položen stručni ispit, a imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od šest mjeseci, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u organ državne službe.

Rok trajanja javnog oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova .

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.Fotografija Stranicaa.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte, preporučeno ili lično na protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ul. 502. Viteške brigade broj 2. Bihać.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T A R

Nermin Kljajić

 

usn.ba

 

Related posts