Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a reagovalo na izjave gardonačelnika Bihaća

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.03.2018. godine, u okviru izvještavanja o ostvarivanju politike Grada Bihaća i aktivnostima Gradonačelnika za 2017. godinu, Fazlić Šuhret, gradonačelnik Grada Bihaća, osvrnuo se i na inspekcijski nadzor koji je proveden od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, kantonalnog upravnog inspektora,u vezi primjene propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), ističući da je isti imao određenu političku pozadinu.

U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, kantonalna upravna inspekcija u povodu navedene izjave gradonačelnika, objavljene na web portalu ABC. ba, obavještava javnost o sljedećem:

Cijenimo opredjeljenje gradonačelnika Grada Bihaća da se prioritetno zalaže za efikasniju javnu upravu koja će biti maksimalno na usluzi građanima. Međutim, moramo napomenuti da ta obaveza, kao rukovodioca organa uprave jasno proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa, dok je sa druge strane uloga inspekcijskih organa da vrše nadzor nad provedbom tih zakona i drugih propisa, kao i nadzor nad zakonitim postupanjem organa uprave u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Kada je u pitanju donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave grada Bihaća, želimo istaknuti da ovo Ministarstvo, kantonalna upravna inspekcija, vršenjem navedenog inspekcijskog nadzora i nalaganjem upravnih mjera ni na koji način nije ugrozila rad gradskog organa uprave.

Naprotiv, kantonalna upravna inspekcija postupajući po predstavkama fizičkih i pravnih lica, u okviru svojih nadležnosti, vršenjem inspekcijskih nadzora nastoji da građanima osigura što efikasniju i uslužno orjentisanu javnu upravu bez bilo kakvih političkih i drugih uticaja. Ističemo činjenicu da se o predmetnoj upravnoj stvari vodi upravni spor kod Kantonalnog suda u Bihaću koji još nije donio svoju odluku.

Međutim, stičemo dojam da se ovakvim načinom informiranja javnosti, koji jest, u krajnjem slučaju, politički motiviran, vrši svojevrsan politički pritisak na rad ovog Ministarstva, kantonalne upravne inspekcije, koja u svom radu poduzima sve zakonom propisane aktivnosti i garant je čuvanja interesa građana i sprječavanja štetnih posljedica.

Ministar pravosuđa i uprave
dr.sci. Nikola Findrik

Related posts