Grad Bihać realizirao projekt Financijskog upravljanja i kontrole

Grad Bihać angažovao je SEVOI konsultansku kuću s ciljem asistencije pri uvođenju Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). Tim povodom izvršena je primopredaja Projekta finansijskog upravljanja i kontrole sa svim pripadajućim dokumentima, a održana je i prezentacija na kojoj je Zikreta Tubić, direktorica prodaje SEVOI GROUP, prezentirala aktivnosti vezane za projekt sekretaru Gradskog organa uprave i načelnicima Službi u Gradskom organu uprave.

SEVOI GRUPA d.o.o. je članica regionalne grupacije koja je akreditovana na području Evropske unije, i ima vrhunsko predznanje i neophodno iskustvo sa preko 700 klijenata u izradi, implementaciji i edukaciji sistema FUK-a. SEVOI GRUPA d.o.o. je specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju FUK-a (Finansijskog upravljanja i kontrole) i pružanja usluga edukacije.

Kako je istaknuto, Finansijsko upravljanje i kontrola Zakonom o finansiranju institucija BiH definiše se kao „sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac institucije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi institucije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Pojam i koncept internih finansijskih kontrola u javnom sektoru razradila je Evropska komisija kao pomoć u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efektivnih sistema kontrole u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Cilj sistema je osigurati da se javnim sredstvima upravlja na efikasan i ekonomičan način.

Related posts