Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Jučer je održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Obiman materijal koji se razmatrao odnosi se, između ostalog, na uređenje Poslovne zone „Vatreni mlin“, općinske administrativne takse, korištenje sredstava od koncesija, novčanu pomoć porodiljama, raspodjelu sredstava iz granta za poljoprivredu, zatim rad Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Strategiju integriranog razvoja, te štete od olunog vjetra u decembru prošle godine.

Nakon vijećničkih pitanja i odgovora prvo je razmatran i usvojen Prijedlog odluke o odobravanju uklanjanja oštećenih i urušenih objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“ što je još jedan korak do uređene lokacije spremne da prihvati nove investitore i investicije. Do sada je prostor djelimično očišćen, u toku je izrada tehničke dokumentacije za internu infrastrukturu, kao i regulacionog plana. Nakon toga pristupit će se izgradnji internih saobraćajnica, priključaka za vodu, struju, telefon itd. PZ „Vatreni mlin“ ima oko 9 hektara, od čega je trećina slobodna površina koja će biti ponuđena investitorima.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama. Predloženom izmjenom nije došlo do povećanja visine taksa, samo su razdvojene vrste objekata, decidno su razvrstani po vrsti i namjeni i za svaki određen iznos u postupku pribavljanja određenog upravnog akta, a prema realnim troškovima upravnih radnji koje je potrebno poduzeti. Predloženi iznosi taksa su dati prema stvarnim troškovima koji nastaju u postupcima i u odnosu na susjedne općine, kako stoji u obrazloženju odluke, mnogo su niže.

Vijećnici su raspravljali i o aktima vezanim za korištenje sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa. Prema usvojenom prijedlogu sredstva za 2018. godinu se raspoređuju na projekte energetske efikasnosti slijedećih objekata: područna škola u Velikom Badiću (14.000,00 KM), ambulanta u Jasenici (3.000,00 KM) i područna škola u Velikom Radiću (10.000,00 KM). Za preostali dio sredstava prikupljenih u 2018. i uplaćenih na račun Općine Bosanska Krupa, Općinsko vijeće će donijeti posebnu odluku.

Prijedlog pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama još jednom se našao pred bosanskokrupskim vijećnicima. Ovaj put kao dokument bez roka važenja, ne kao do sada na godišnjem nivou. Dobio je potrebnu većinu glasova, pa visina jednokratne pomoći porodiljama, odnosno samohranim i nezaposlenim majkama iznosi 400 KM, ukoliko su oba roditelja nezaposlena također 400 KM, a ukoliko je jedan roditelj nezaposlen 200 KM. Pravo na jednokratnu pomoć stiču porodilje koje imaju prebivalište na području općine najmanje godinu dana do rođenja djeteta; imaju boravište i priznat status raseljenog lica godinu dana do rođenja djeteta, kao i porodilje sa kraćim boravkom/prebivalištem koje su stupile u bračnu zajednicu sa licem koje ima prebivalište, odnosno boravište i priznat status raseljenog lica na području općine u trajanju duže od 1 godine. Zahtjev za utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.
Potom je jednoglasno usvojen Prijedlog pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede. Njime se propisuju uslovi za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu, način isplate novčanih podrški, obaveze koje korisnik mora ispuniti, utvrđuje plan raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna dokumenta za svaku vrstu novčane podrške. „Podsticaj za poljoprivredu“ u iznosu od 130.000,00 KM raspoređuje se na slijedeće namjene: učešće Općine u nabavci 26 plastenika kroz projekt „IFAD“ 27.352 KM, učešće Općine u izgradnji zelene tržnice u Bosanskoj Otoci 22.790,52 KM, poticaj proizvodnji maline 35.000 KM, poticaj proizvodnji krastavca kornišona 10.000 KM, poticaj proizvodnji povrća u plastenicima 5.000 KM, sufinansiranje vještačke oplodnje krava i junica 10.000 KM, dijagnostičko ispitivanje malih preživara na brucelozu 10.000 KM, poticaj proizvodnji meda 9.000 KM, te rezerva 857,48 KM.

Općinsko vijeće je imenovalo Komisiju za provođenje izbora u mjesnim zajednicama, a nakon toga usvojilo neophodna akta za rad JU „Centar za socijalni rad“ poput Pravilnika o plaćama i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji.

Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o prioritetnim projektima općine Bosanska Krupa koji bi se realizovali putem IFAD-a također je dobio podršku. Tako je na listu projekata, uz rekonstrukciju i modernizaciju puteva Crkvina i Mušići, uvršten i put Kubeti-Hrastici.

Primljen je k znanju Program rada Općinskog načelnika za 2018. godinu. U njemu su po oblastima opisane sve aktivnosti koje načelnik planira realizirati u ovoj godini, od lokalne uprave, preko lokalnog razvoja i privrede, obrazovanja, sporta, kulture, mladih, NVO sektora, do zdravstva i boračke populacije. Vrijedi istaknuti kapitalne projekte i infrastrukturu gdje se planira realizacija više značajnih projekata poput proširenja, uređenja ili oživljavanja poslovnih zona, rekonstrukcija ili izgradnja puteva poput Križ-Zorići, Veliki Dubovik, Prvomajska, Ivanjska, zatim izgradnja kanalizacije u Prvomajskoj, kanalizacionog kolektora u ulici Dana nezavisnosti, opremanje ili rekonstrukcija škola Baštra, Pištaline, Veliki Badić, realizacija projekata MEG i IFAD, nastavak aktivnosti na projektima vodovoda, izgradnja drvenog mosta „Mlinovi“.

Uz ovaj Program k znanju je primljen i Program rada JOOUBK za 2018. godinu, a usvojeni Izvještaj o ostvarivanju lokalne samouprave i radu Općinskog načelnika za 2017. godinu, Izvještaj o radu JOOUBK za 2017. godinu, te Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa za 2017. godinu.

Većina vijećnika glasala je i za Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za 2015. i 2016. godinu sa kratkim pregledom implementacije za period 2011-2015. U izvještajnom periodu planirano je 157 projekata vrijednosti 75.724.544 KM. Realizirano je 27%, ali ako se tome doda procent započetih višegodišnjih projekata (36,31%), dobije se zadovoljavajući nivo realizacije projekata. Za realizaciju je utrošeno 23.939.936 KM, od čega je najviše izdvojeno za ekonomski sektor (45%), zatim sektor zaštite okoliša (42%), a najmanje za sektor društvenog razvoja (13%).

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa u izvještajnom periodu uspostavljena je i infrastrukturno opremana Poslovna zona „Pilana“, izgrađena je primarna vodovodna mreža za naselja Jezerski, Mahmić Selo i Pištaline kao i za podgrmečka naselja, rekonstruisani su i asfaltirani lokalni putevi, u fazama su izvođeni radovi na regulaciji potoka Kalender, deminirina je površina od zaostalih mina, sanirane su i rekonstruisane škole, Dječije obdanište i Dom zdravlja, izgrađena je zgrada Općine gimnazije, započeta je izgradnja centralnog sistema odvodnje otpadnih voda za Bosansku Krupu i Bosansku Otoku, sanirana deponija „Krivodol“, započeta je realizacija Plana prilagođavanja za deponiju „Meždre-Vlaški Do“, te počela priprema Poslovne zone „Vatreni mlin“. Najveći utjecaj Strategije se uočio u dijelu koji se tiče ekonomskog i turističkog razvoja. Najmanji utjecaj primijećen je u oblasti održivog upravljanja čvrstim otpadom, poljoprivrede, održivog upravljanja šumskim resursima, kreiranja povoljnog ambijenta za ostanak mladih i uključivanja građana u razvojne i društvene procese. Sa aspekta ciljnih grupa, najveći utjecaj Strategije je ostvaren na privrednike, nezaposlene, dok je najmanji utjecaj ostvaren na mlade. Treba svakako napomenuti da su uposlenici JOOU Bosanska Krupa svojim zalaganjima omogućili da Općina postane nosilac BFC certifikata, da je uspješan partner MEG projekta i mnogih drugih, kao i ravnopravan konkurent sa mnogo većim, institucionalno uređenijim i kadrovski popunjenijim općinama u bližem okruženju i u Bosni i Hercegovini.

Jednoglasno je prihvaćen i Konačni izvještaj o procjeni štete na građevinskim objektima, višegodišnjim i jednogodišnjim zasadima i plastenicima uslijed udara olujnog vjetra u periodu 13.12.-14.12.2017. godine. Velike štete zabilježene su na krovnim konstrukcijama stambenih, pomoćnih i proizvodnih objekata, kao i na plastenicima i stablima voća. Najveće štete pretrpjeli su područja na višim nadmorskim visinama kao što su: Veliki Badić, Zalin, Crkvina, Mahmić Selo, Pištaline, Jasenica i Arapuša. Nakon popisa stanja na terenu kod građana koji su prijavili štetu stručna komisija je pristupila procjeni stvarne pričinjene štete uzimajući u obzir cijene materijala neposredno nakon nastanka štete. Visina procijenjene štete na poljoprivrednim dobrima koja su oštećena ili totalno uništena na plastenicima iznosi 10.631 KM, u pčelarskoj proizvodnji 8.300 KM, na jednogodišnjim i višegodišnjim zasadima 18.703 KM, a štete na građevinskim objektima iznose 25.660 KM. Štetu su prijavila 63 (pravna i fizička) lica, a ukupna procijenjena šteta je 63.294 KM. Onima koji su pismeno obavješteni o procijenjenoj šteti na njihovim dobrima bit će upućen poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć koja će se isplatiti iz sredstava obezbijeđenih iz budžeta Općine, doznačenih od viših nivoa vlasti i posebne naknade za zaštitu i spašavanje.

Pred kraj sjednice vijećnici su razgovarali o izgradnji sekundarne vodovodne mreže Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i podgrmečka naselja. Direktor JKP „10. Juli“ Nijaz Tatarević upoznao je sve prisutne sa situacijom, problemima s kojima se susreću u izgradnji sekundarne mreže, statistikom priključaka, kako realiziranim tako i potencijalnim. Diskusija je uglavnom bila usmjerena na visinu cijene priključka od 1200 KM, odnosno mogućnost smanjenja cijene. Većina vijećnika je mišljenja da se o ovoj problematici zbog kompleksnosti treba raspravljati na posebnoj sjednici pa je donesen zaključak kojim se upravi komunalnog preduzeća preporučuje da analiziraju cijenu priključka i svoje mišljenje Općinskom vijeću dostave do 9. aprila nakon čega će Kolegij odrediti termin i sazvati tematsku sjednicu.

Related posts