Borce starije od 57 godina FBiH će obezbijediti sa 5 KM za mjesec u vojsci, ostale će "rješavati" kantoni

Brojna prava koja zakon garantuje nikada nisu ni bilna sporna, već iznos naknade koju nezaposleni bivši borci trebaju primati i objava registra branitelja.

Tako će Federacija BiH za bivše borce starije od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, nezaposleni su i najmanje su godinu dana na birou obezbijediti mjesečna egzistencijalna primanja u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u ratu kao pripadnik Armije ili HVO-a. Uslov je i da bivši borac koji aplicira na tu mjesečnu pomoć nema neka druga primanja koja prelaze 50 posto od minimalne penzije u FBiH isplaćene u decembru 2018.

To znači da će pravo na egzistencijalnu pomoć ostvariti bivši borci koji mjesečno ni po jednom osnovu ne zarađuju više od 170 KM mjesečno.

Tako će nezaposleni bivši borci stariji od 57 godina od FBiH maksimalno moći dobiti 240 KM mjesečno i to ako su u ratu kao vojnici proveli svih 48 mjeseci. Iz Vlade FBiH poručuju da taj iznos nekada može biti i niži, u zavisnosti od utvrivanja koeficijenta.

Vlada FBiH će na godišnjem nivou za tu namjenu planirati 50 miliona KM.

Bivše borce koji su mlađi od 57 godina svoja prava morat će tražiti na kantonalnom nivou, koji ćeu skladu s mogućnostima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Od ostalih prava koje zakon garantuje bivšim borcima izdvajamo:

– Pravo na zdravstvenu zaštitu
– Liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje
– Jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.
– Povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju
– Pomoć u slučaju smrti,
– Prijevremeno povoljnije penzionisanje
– Duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama

Uz ova prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ukoliko se na vrijeme usvoji u Parlamentu FBiH zakon i sva prava iz zakona za borce bi trebala važiti od 1. jula.

Related posts