10. redovna sjednica OV Bosanska Krupa: Izglasan prestanak mandata općinskom pravobraniocu Himzi Eziću

Danas je započela 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem se dnevnom redu između ostalog našao Zahtjev za preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, Prijedlog odluke o prestanku mandata Općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i od strane većine vijećnika prihvaćen Prijedlog odluke o prestanku mandata općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa Himze Ezića. Prijedlog je na inicijativu Klubova SDA i A-SDA na dnevni red uvršten zbog, kako je navedeno, ispunjavanja zakonskih uslova za odlazak u penziju. Istom se odlukom, između ostalog, Općinski načelnik zadužuje da nakon realizacije odluke raspiše konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca.

Potom je razmatran i odbijen zahtjev za preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, a koju je Općinsko vijeće donijelo na 9. redovnoj sjednici održanoj 19. 5. 2017. godine. Iako je od strane načelnika Armina Halitovića i pojedinih vijećnika okarakterisan kao protuzakonit na pošloj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, na dnevni red uvršten kao prijedlog Kolegija OV. Zbog toga je načelnik Općinskom vijeću uputio zahtjev za preispitivanje pomenute odluke. U tom zahtjevu obrazložio svoj stav, kazao da odluka nije u skadu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona, Statutom općine Bosanska Krupa, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa kojima je jasno određeno da je izvršna vlast, u ovom slučaju općinski načelnik ovlašteni predlagač budžeta u cjelini. No, izneseno tokom sjednica i u zahtjevu nije promijenilo stav većine vijećnika.

Prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi je tačka za koju je otvorena rasprava, ali se o njoj vijećnici zbog prekida sjednice nisu očitovali. Sjednica koja je prekinuta zbog održavanja četvrte Međunarodne konferencije nastavnika i profesora engleskog jezika bit će nastavljena u ponedjeljak u 15.00 sati i tad će se izjašnjavati o pomenutoj tački, kao i o Prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa.
U nastavku sjednice bit će prezentovan i MEG projekt koji se provodi u Bosanskoj Krupi, sa osvrtom na dosadašnje analize, njihove rezultate u upravi JLS Bosanska Krupa, a s ciljem informisanja Općinskog vijeća i šire javnosti o dosadašnjim i planiranim aktivnosti projekta.

Related posts